Lekár paliatívnej medicíny

Lekár paliatívnej medicínyLekár paliatívnej medicíny vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa možnosťami zlepšenia kvality života pacientov a ich rodín v situácii život ohrozujúceho ochorenia po vyčerpaní príčinnej liečby tak, že včas rozpozná, neodkladne diagnostikuje a lieči bolesti a iné fyzické, psychosociálne a duševné problémy a tým predchádza utrpeniu a zmierňuje ho.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496349/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
ISCED rozšírenie
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností lekára paliatívnej medicíny sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. (2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností lekára paliatívnej medicíny sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore paliatívna medicína po získaní niektorej zo špecializácií, uvedených v časti A, písm. a) až c) Prílohy č. 3 vl. nar. č. 296/2010 Z. z.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania lekára paliatívnej medicíny sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore paliatívna medicína, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2212
SK ISCO-08
2212070
ESCO
602
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2212070

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. bezpečnosť komunikácie, princípy kybernetickej bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. spôsob získania a archivácie informovaných súhlasov, dodržiavanie GDPR.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
7
klinické disciplíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Princípy a metodické postupy v algeziológii vrátane všeobecných princípov hodnotenia bolesti a jej liečby, psychologických aspektov bolesti, etických noriem a princípov vo výskume a liečbe bolesti, interdisciplinárneho prístupu v liečbe bolesti, filozofických podkladov; geriatrii, neurológii, onkológii, pediatrii, klinickej psychológii a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
patofyziológia a liečba bolesti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Farmakológia bolesti a jej modulácie, spôsoby hodnotenia bolesti u človeka, psychologické aspekty bolesti, etické normy a princípy vo výskume a liečbe bolesti, filozofické podklady.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zákonné úpravy týkajúce sa opioidov, legislatívne aspekty spojené so smrťou a pohrebom vo vzťahu k pacientovi a rodine.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; empatia; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti - postupy v načúvaní, v zhodnotení pacientových znalostí diagnózy a prognózy jeho ochorenia, v citlivom podávaní informácií ohľadne diagnózy a zhoršovaní ochorenia pacientovi a členom jeho rodiny („prinášanie zlých správ“), v podávaní primeraného množstva informácií v primeranom čase, v reagovaní na „ťažké“ otázky súvisiace s obavami pacienta a jeho rodiny, v podporovaní pacienta ku prejavovaniu jeho prianí; postupy psychosociálnej podpory rodinných príslušníkov počas choroby pacienta i po jeho úmrtí.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vedecký výskum v špecializačnom odbore paliatívna medicína.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v paliatívnej medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Princípy diagnostiky a liečby dýchavice, nechutenstva, kachektizácie, opuchových stavov, zlyhávania obličiek, pečene, srdca, neurologických príznakov, bolestí v ústach, príznakov obštrukcie dutých orgánov (tráviaceho traktu, žlčových a močových ciest), vracania, krvácania, vykašliavania krvi, depresie, agitovanej zmätenosti, infekcií; diagnostika akútnych stavov v paliatívnej medicíne; princípy diagnostiky terminálneho stavu, zhodnotenia pridružených ochorení - stav nevyliečiteľného ochorenia, fyzická výkonnosť pacienta podľa škály WHO; diagnostika bolesti a iných fyzických, psychosociálnych a duchovných problémov s cieľom prispieť k predchádzaniu a zmierneniu utrpenia pacienta.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Psychosociálne a etické aspekty v paliatívnej starostlivosti ako napr.: pochopenie procesu straty blízkeho človeka, zármutku, efektu ochorenia na telesné zmeny vrátane sexuality, psychologických problémov, ktorým čelia pacienti a ich blízki, úlohy psychiatrov a psychológov; možnosti a obmedzenia v starostlivosti v spoločenstve o týchto pacientov, vrátane informácií o rôznych štatutárnych a dobrovoľníckych organizáciách; sprevádzanie pacienta, jeho rodiny a blízkych na trajektórii k smrti ako k nevyhnutnému koncu nevyliečiteľného ochorenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v paliatívnej medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr.: indikácie hematologických a biochemických vyšetrení, prípadne iných diagnostických vyšetrení (napríklad rádiologických) tak, aby boli racionálne a čo najmenej zaťažovali pacienta, operačných a iných invazívnych výkonov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
klinický obraz bolestivých syndrómov, akútnych stavov v paliatívnej medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Taxonómia bolestivých syndrómov, IASP klasifikácia, terminológia bolesti, klinický obraz syndrómov ako napr.: bolesti chrbta, myofasciálna bolesť, neuropatická bolesť, bolesti hlavy, reumatické bolesti, orofaciálna bolesť vrátane temporomandibulárnych bolestí, onkologická bolesť, bolesť v detskom veku a v geriatrii; klinický obraz akútnych stavov v paliatívnej medicíne ako napr.: hyperkalciémia, kompresia miechy, obštrukcia hornej dutej žily, masívne krvácanie, šokové stavy, poruchy ventilácie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia, definovanie možnosti starostlivosti o pacienta v danej lokalite podľa jeho potrieb (hospic, domáci hospicový tím, oddelenie paliatívnej medicíny).
Perspektíva: Aktuálna
7
anatómia, fyziológia a patológia bolesti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vedomosti vytvárajúce predpoklady na včasnú identifikáciu a neodkladnú diagnostiku a liečbu bolesti a iných fyzických, psychosociálnych a duševných problémov s cieľom predchádzania a zmiernenia utrpenia pacienta.
Perspektíva: Aktuálna
7
algeziológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Všeobecné princípy hodnotenia bolesti a jej liečby, neuromodulačné techniky, význam fyzikálnych a pohybových liečebných metód u bolestivých stavov, anestetické postupy (nervové blokády, lokálne anestetiká, neurolytické látky, nežiadúce účinky a limity ich použitia), možnosti použitia chirurgických postupov a ich limitácie v liečbe, psychiatrické a psychologické postupy v liečbe bolesti, interdisciplinárny prístup.
Perspektíva: Aktuálna
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
7
zásady farmakoterapie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Opioidové, neopioidové analgetiká, adjuvantné lieky; nežiaduce účinky a limitácie ich použitia.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy sociálnej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravie a hygiena pri práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavenie liečebných programov v paliatívnej medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zostavenie plánu diagnostiky a liečby bolesti a jeho sledovanie s využitím najvhodnejších terapeutických postupov, stanovenie ambulantného postupu, kontrolných vyšetrení, starostlivosť o prístupy parenterálnej a enterálnej výživy, rozhodovanie o vhodnosti preloženia pacienta do inštitucionálnej alebo domácej starostlivosti, rozhodovanie o inej špecializovanej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring zdravotného stavu pacienta a jeho zmien
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Monitorovanie efektu terapie.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudková činnosť vo vzťahu k sociálnemu zabezpečeniu pacientov a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia vyšetrovacích metód, diagnostika a laboratórne vyšetrovanie metódy v paliatívnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Indikácia, interpretácia vyšetrovacích metód v paliatívnej medicíne - ako napr.: hematologické, biochemické a rádiologické vyšetrenia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Spôsoby komunikácie so všetkými, ktorí sa budú starať o pacienta v domácom prostredí, komunikácia s pacientom, s jeho rodinou a blízkymi, trénovanie komunikačnej zručnosti, empatie, nepaternalistického prístupu, výchova k multiprofesionálnej spolupráci v tíme, zvláštnosti paliatívnej liečebno-pedagogickej starostlivosti o deti, psychosociálna podpora rodinných príslušníkov počas choroby pacienta a po jeho úmrtí.
Perspektíva: Aktuálna
7
informácie o správnom užívaní a úschove predávaných, resp. vydávaných liečiv
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v paliatívnej medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Medziodborové poskytovanie konziliárnych vyšetrení a konzultačnej činnosti pre pacientov v starostlivosti lekára paliatívnej medicíny a lekára paliatívnej medicíny pre pacientov v starostlivosti iných špecialistov.
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia zdravotníckych výkonov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Punkcia pleurálnej dutiny, punkcia ascitu aj pri karcinóze peritonea, katetrizácia močového mechúra muža, lumbálna punkcia, prevencia a ošetrovanie dekubitov, ošetrovanie "karfiolovitých" nádorov, na povrchu tela, ošetrovanie tumorokutánnych, enterokutánnych rektovezikálnych fistúl, kanylácia žíl, zavádzanie subkutánnych kanýl na kontinuálne podávanie liekov, práca s kontinuálnym dávkovačom liekov, podávanie transfúzií krvi a krvných prípravkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných diagnostických zariadení pri diagnostike, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
Telehealth a telemedicína
7
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. elektronická preskripcia, objednávanie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie starostlivosti o pacientov v paliatívnej medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti; zapojenie multiprofesionálneho tímu v starostlivosti o pacientov a ich rodiny, akceptovanie rovnocennosti všetkých členov tímu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie zdravotníckych výkonov, financovania a spolupráce s dobrovoľníckymi organizáciami, vrátane získavania informácií o rôznych dobrovoľníckych organizáciách
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie integrácie psychologických a spirituálnych zložiek starostlivosti o pacienta, zhodnotenie možností a obmedzení v starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Terapeutické pomôcky
Rehabilitačné prístroje a pomôcky
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.