Psychiater

PsychiaterPsychiater vykonáva špecializované pracovné činnosti pri klasifikácii, diagnostike, liečbe, prevencii, rehabilitácii, prognóze a posudkovej činnosti duševných porúch....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496347/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: 1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností psychiatra sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností psychiatra sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore psychiatria.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania psychiatra sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore psychiatria, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2212
SK ISCO-08
2212047
ESCO
602
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2212047

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. bezpečnosť komunikácie, princípy kybernetickej bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. spôsob získania a archivácie informovaných súhlasov, dodržiavanie GDPR.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
anatómia a fyziológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Neuroanatómia a neurofyziológia; funkčné systémy ľudského mozgu; neurochémia; mechanizmy a spôsoby signalizácie v neurónoch a v nervovom systéme; kognitívna neuroveda a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov.
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
epidemiológia chorôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách.
Perspektíva: Aktuálna
7
klinické disciplíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr.: princípy a metodické postupy vo vnútornom lekárstve, neurológii, neuropsychiatrii, gerontopsychiatrii, psychiatrickej sexuológii, genetike v psychiatrii, psychoneuroendokrinológii, psychoneuroimunológii, chronobiológii a etológii v psychiatrii, sociobiológii (evolučná psychiatria), sociálnej psychiatrii, medicíne drogových závislostí, anesteziológii a intenzívnej medicíne a pod;
princípy všeobecnej psychológie, klinickej psychológie, vývinovej psychológie, neuropsychológie; kognitívnej vedy a problematika vzťahu medzi mysľou a telom, teórie osobnosti a pod. problematika komunitnej psychiatrie, včasnej intervencie, verbálnej psychiatrickej intervencie, racionálnej, náhľadovej a krátkodobej terapie, rehabilitácia duševných porúch vrátane problematiky reintegrácie psychiatrických pacientov v spoločnosti, psychodynamické prístupy a kognitívno - behaviorálna terapia v rámci psychoterapeutického výcviku.
Perspektíva: Aktuálna
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore psychiatria
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Etiológia, patogenéza, patofyziológia porúch jednotlivých psychických funkcií a procesov, klasifikácia duševných porúch a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Právne postavenie psychiatrického pacienta.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy prevencie ochorení, stavov, úrazov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie duševných porúch.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy dispenzarizácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vybranými duševnými poruchami.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vedecký výskum v špecializačnom odbore psychiatria, kritické vyhodnotenie výsledkov vedeckých štúdií a odporúčaných odborných postupov.
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v psychiatrii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Princípy základného neurologického vyšetrenia - osobitne dôležité je poznanie tých neurologických porúch a ochorení, ktoré sa môžu zamieňať či koincidovať s psychickými poruchami; princípy základného interného vyšetrenia - dôležité je poznanie tých ochorení, ktoré sa zvyčajne považujú za „psychosomatické“ resp. „somatopsychické“ a tiež tých, ktoré sa môžu zamieňať či koincidovať s psychickými poruchami; princípy vyšetrovacích metód v psychiatrii ako napr.: psychodiagnostické vyšetrenie, EEG, psychometrické vyšetrovacie metódy, zobrazovacie a funkčné zobrazovacie metódy, psychometrické vyšetrovacie metódy v psychiatrii - najdôležitejšie psychiatrické posudzovacie stupnice a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore psychiatria
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
klinický obraz ochorení a stavov v špecializačnom odbore psychiatria
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Špecializačný odbor psychiatria sa zaoberá problematikou duševných porúch, zahŕňa klasifikáciu, diagnostiku, liečbu, prevenciu, rehabilitáciu, prognózu a posudkovú činnosť, klinický a psychopatologický obraz porúch jednotlivých psychických funkcií a procesov - psychopatologická symptomatika; psychopatologická syndromológia, jednotlivé klasifikačné triedy a diagnostické kategórie duševných chorôb - psychiatrická nozológia.
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia.
Perspektíva: Aktuálna
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore psychiatria
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Psychoterapeutické systémy - psychoterapeutické smery, školy, metódy; klinická psychofarmakoterapia; iné biologické metódy liečby v psychiatrii; postupy urgentnej psychiatrie a intenzívnej psychiatrickej starostlivosti; organizácia špeciálnej psychiatrickej starostlivosti; rehabilitácia duševných porúch vrátane problematiky reintegrácie psychiatrických pacientov v spoločnosti; problematika komunitnej psychiatrie, včasnej intervencie, verbálnej psychiatrickej intervencie, racionálnej, náhľadovej a krátkodobej terapie.
Perspektíva: Aktuálna
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady farmakoterapie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zásady klinickej psychofarmakológie; špecifiká farmakokinetiky, dávkovania liekov, mechanizmus účinkov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálne aspekty psychiatrie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Sociológia duševných porúch, sociálna psychiatria, sociálna práca v psychiatrii.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravie a hygiena pri práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavenie diagnostického plánu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vyberanie lege artis liečebného postupu, najmä podľa štandardných postupov, pokiaľ sú dostupné, ovládanie postupov pri off-label liečbe, vypracovanie žiadosti o schválenie použitia lieku mimo schválenej indikácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v psychiatrii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov s duševnými poruchami.
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
revízna a posudková činnosť v psychiatrii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Posudková činnosť psychiatra - súdnoznalecká, pracovná; forenzná psychiatria.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza problémov a možností v rôznych oblastiach sociálnej sféry
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Efektívna komunikácia - verbálna a neverbálna, asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov.
Perspektíva: Aktuálna
7
informácie o správnom užívaní a úschove predávaných, resp. vydávaných liečiv
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Psychoedukácia, využitie mechanizmov podpornej psychoterapie, zvládnutie techniky empatického rozhovoru, odporučenie ďalších nebiologických postupov v liečbe, poskytovanie akútnej intervencie, podpornej psychoterapie, psychoedukácie, podľa charakteru problému pre pacientov i pre blízke osoby.
Perspektíva: Aktuálna
7
určenie pracovnej diagnózy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Získanie relevantných informácií od pacienta, príbuzných, dokumentácie a iných kolaterálnych zdrojov na stanovenie diagnózy, správne dokumentovanie nálezov, odporučenia a prepúšťacie správy v tlačenej aj elektronickej forme pri využití systému e-health, stanovenie diagnózy a diferenciálnej diagnózy psychických porúch s využitím pomocných a doplňujúcich vyšetrovacích metód ako sú biochemické, genetické, zobrazovacie, elektrofyziologické a psychodiagnostické metódy.
Perspektíva: Aktuálna
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v imunológii a alergológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Elektrokonvulzívna terapia; vedenie komunity; psychoterapeutická intervencia – individuálna, skupinová; terapeutická intervencia s rodinou; krízová intervencia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v radiačnej onkológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Základné neurologické vyšetrenie; základné interné vyšetrenie; vyšetrenie ambulantného pacienta pod supervíziou; psychiatrické vyšetrenia pri organických duševných poruchách (vrátane symptomatických), duševných poruchách a poruchách správania vyvolaných účinkom psychoaktívnych látok, vrátane alkoholu, schizofrénii, schizotypovej poruche, schizoafektívnej poruche a poruchách s bludmi, afektívnych poruchách, neurotických, stresových a somatoformných poruchách, behaviorálnych syndrómoch spojených s fyziologickými poruchami a somatickými príznakmi, sexuologických poruchách, poruche osobnosti u dospelých, mentálnej retardácii, poruchách psychického vývoja a poruchách správania a emócií so začiatkom v detstve a adolescencii; pedopsychiatrické vyšetrenie; EEG vyšetrenie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v psychiatrii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Konziliárna činnosť psychiatra, konziliárna súčinnosť s inými zdravotníckymi pracovníkmi podieľajúcimi sa na starostlivosti o pacientov trpiacich na duševné poruchy, problematika tzv. urgentnej (emergentnej) psychiatrie a intenzívnej psychiatrickej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných diagnostických zariadení pri diagnostike, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. elektronická preskripcia, objednávanie.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie starostlivosti o pacientov v psychiatrii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.