Súdny lekár

Súdny lekárSúdny lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa zisťovaním a posudzovaním účinkov násilia na ľudský organizmus, kriminalisticko-expertízným skúmaním a výkonom súdnolekárskych (zdravotných, súdnych) pitiev pri násilných úmrtiach, stavoch po násilí, podozreniach na násilie, vrátane úmrtí v súvislosti s diagnostickými a liečebnými výkonmi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a pri náhlych a neočakávaných úmrtiach v zdravotníckych zariadeniach - aj mimo nich.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496346/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností súdny lekár sa získava (1) nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, (2) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore súdne lekárstvo.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania súdny lekár sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore súdne lekárstvo, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 5) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v Prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2211
SK ISCO-08
2211006
ESCO
982
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2211006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy, postupy, možnosti využitia a uplatnenia aplikácie národného systému v oblasti spracovania komplexnej dokumentácie pitvy (zápisnica z pitvy, fotodokumentácia, vrátane digitálnej dokumentácie, videodokumentácia a rtg. dokumentácia)
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavedenie informačného softvérového systému v danom zariadení
7
patologická anatómia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metodika a techniky náležitého odberu biologického a iného materiálu na doplňujúce laboratórne vyšetrenia a kriminalisticko-expertízne skúmanie; zásady pitevnej techniky a výkonu súdnolekárskych (zdravotných, súdnych) pitiev pri násilných úmrtiach, stavoch po násilí, podozreniach na násilie, vrátane úmrtí v súvislosti s diagnostickými a liečebnými výkonmi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a pri náhlych a neočakávaných úmrtiach v zdravotníckych zariadeniach aj mimo nich; zásady osobitných pitevných techník pri všetkých štádiách posmrtného rozkladu tela až po kostrové ostatky, uhorené (zuhoľnatené), resp. rozčlenené ľudské telá; postupy pri exhumácii; postupy pri identifikácii neznámych osôb až po kostrové zvyšky a iné ľudské ostatky, spolupráca s forenzným zubným lekárom; princípy antropologickej analýzy zvyškov ľudskej kostry a identifikácie osôb podľa stôp biologického materiálu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základy trestného práva hmotného (trestné činy proti životu a zdraviu); základy trestného práva procesného; organizácia súdov a prokuratúr, postupy prejednávania veci pred súdom; postupy znaleckej činnosti v súdnom lekárstve
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy vedeckej analýzy vyšetrení a jej interpretácie; vedecký výskum v špecializačnom odbore súdne lekárstvo
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hraničné odbory kriminalistiky a expertízne činnosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy a postupy spolupráce s hraničnými odbormi kriminalistiky (biomechanika poranení všeobecne, dopravné inžinierstvo, balistika, vrátane expertízy výbušnín, biológia, botanika, mykológia a entomológia); expertíznych činností; antropológie a porovnávacej anatómie, porovnávacej trichológie, trasológie, daktyloskopie a iné
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment v súdnom lekárstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metodika organizácie a zabezpečovania súdnolekárskych úkonov v prípadoch hromadných úmrtí (hromadné dopravné nehody, epidémie, prírodné katastrofy, terorizmus)
Perspektíva: Aktuálna
7
súdnolekárska alkohológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy posudzovania ovplyvnenia alkoholom
Perspektíva: Aktuálna
7
súdnolekárska histopatológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a postupy v mikroskopických technikách (prechádzajúce svetlo, polarizačná mikroskopia, stereomikroskopia, transmisná a rastrovacia elektrónová mikroskopia a iné); základných a špeciálnych tinkčných metód vo forenznej histopatológii; všeobecnej histochémie, imunohistochémie s osobitným zameraním na diagnostiku vitálnych reakcií, šoku, asfyxie, strelných poranení, diagnostiku poranení CNS, dátovanie poranení a diagnostiku včasných ischemických zmien myokardu; forenznej trichológie, mykológie, entomológie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
súdnolekárska sérohematológia a genetika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy zisťovania identity metódou DNA
Perspektíva: Aktuálna
7
súdnolekárska tanatológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy určovania doby smrti; náhla a neočakávaná smrť; poranenia tupými a ostrými predmetmi, strelné poranenia, udusenia, iné fyzikálne príčiny poškodenia organizmu; osobitné mechanizmy poranení pri dopravných nehodách, fyzickom napadnutí, pádoch na rovine a z výšky, poranení spôsobených zvieratami; násilie voči dieťaťu; forenzné aspekty porušenia pohlavnej nedotknuteľnosti (znásilnenie, pohlavné zneužívanie); tehotenstvo, potrat a pôrod zo súdnolekárskeho hľadiska a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
toxikológia a súdna chémia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy toxikológie a súdnej chémie so zvláštnym zameraním na ilegálne drogy, psychofarmaká a iné toxikologicky významné látky (etylénglykol, pesticídy, CO); na cestnú premávku a priemyslové otravy a na interpretáciu toxikologických nálezov
Perspektíva: Aktuálna
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy, postupy a techniky využitia
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
Telehealth a telemedicína
7
typy a spôsoby obsluhy najmodernejších prístrojov, nástrojov a pomôcok v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digital health technology
7
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analytiky (Big Data) v rámci zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: informačné systémy na vizualizáciu dát a výsledkov analýz; zdroje a modely analýz veľkých dát v zdravotníctve a možnosti ich využitia
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v trestnom práve a občiansko-právnom konaní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie pochybení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: lekárska chyba, lekársky omyl, znalecké hodnotenie skutku; poskytovanie odborných podkladov pre hodnotenie predlekárskej a lekárskej prvej pomoci, ambulantnej a nemocničnej zdravotnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnotenie nekroptických a vybraných histopatologických preparátov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vyhodnotenie nekroptických a vybraných histopatologických preparátov z komplexného spektra súdnolekárskej histopatológie; komplexné vyhodnocovanie histologických a iných laboratórnych nálezov
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti súdneho lekárstva
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s hraničnými odbormi kriminalistiky a expertízne činnosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výjazd s orgánmi Policajného zboru na miesto činu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účasť na súdnych pojednávaniach v sprievode kvalifikovaného znalca
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prehliadky a posudzovanie živých osôb pri hodnotení úrazov a ich následkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výkon súdnolekárskych zdravotných a súdnych pitiev
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: pitvy v prípadoch nenásilných úmrtí; pitvy v prípadoch násilných úmrtí, vrátane vyhodnotenia laboratórnych vyšetrení a epikritického vyhodnotenia prípadu; vyšetrenie poškodeného a spracovanie záverov s forenzným hodnotením
Perspektíva: Aktuálna
7
zisťovanie stôp násilia pri trestných činoch proti životu a zdraviu, pri ovplyvnení alkoholom, omamnými a psychotropnými látkami
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha a využívanie najmodernejších prístrojov, nástrojov a pomôcok v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digital health technology
7
využívanie národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: využívanie IT zručností na používanie aplikácie národného systému - spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve - kódovanie, registrácia, elektronické spracovanie údajov
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavedenie informačného softvérového systému v danom zariadení
7
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných zariadení v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr. konzultačnej, poradenskej činnosti v oblasti súdneho lekárstva, vzdelávaní zdravotníckych profesionálov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
Telehealth a telemedicína
7
využívanie dátovej analytiky (Big Data) v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: porozumenie a interpretácia získaných analýz
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
manažovanie práce na pracoviskách súdneho lekárstva
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.