Súdny lekár

Súdny lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa zisťovaním a posudzovaním účinkov násilia na ľudský organizmus u živých i zomretých osôb, zisťovaním príčin smrti pri násilných smrtiach a stavoch po násilí v prípadoch náhlych neočakávaných úmrtí.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore súdne lekárstvo uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2211 - Všeobecní lekári
SK ISCO-08
2211006 - Súdny lekár
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Všeobecný lekár

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
manuálna zručnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Špecifikácia:
základy trestného práva hmotného (trestné činy proti životu a zdraviu); základy trestného práva procesného; organizácia súdov a prokuratúr, postupy prejednávania veci pred súdom; postupy znaleckej činnosti v súdnom lekárstve
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
Špecifikácia:
postupy spracovania komplexnej dokumentácie pitvy (zápisnica z pitvy, fotodokumentácia vrátane digitálnej dokumentácie, videodokumentácia a rtg. dokumentácia)
7
zdravotnícka štatistika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Špecifikácia:
princípy vedeckej analýzy vyšetrení a jej interpretácie; vedecký výskum v špecializačnom odbore súdne lekárstvo
7
patologická anatómia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Špecifikácia:
metodika a techniky náležitého odberu biologického a iného materiálu na doplňujúce laboratórne vyšetrenia a kriminalisticko-expertízne skúmanie; zásady pitevnej techniky a výkonu súdnolekárskych (zdravotných, súdnych) pitiev pri násilných úmrtiach, stavoch po násilí, podozreniach na násilie vrátane úmrtí v súvislosti s diagnostickými a liečebnými výkonmi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a pri náhlych a neočakávaných úmrtiach v zdravotníckych zariadeniach aj mimo nich; zásady osobitných pitevných techník pri všetkých štádiách posmrtného rozkladu tela až po kostrové ostatky, uhorené (zuhoľnatené), resp. rozčlenené ľudské telá; postupy pri exhumácii; postupy pri identifikácii neznámych osôb až po kostrové zvyšky a iné ľudské ostatky, spolupráca s forenzným zubným lekárom; princípy antropologickej analýzy zvyškov ľudskej kostry a identifikácie osôb podľa stôp biologického materiálu a pod.
7
súdnolekárska histopatológia
Špecifikácia:
princípy a postupy v mikroskopických technikách (prechádzajúce svetlo, polarizačná mikroskopia, stereomikroskopia, transmisná a rastrovacia elektrónová mikroskopia a iné); základných a špeciálnych tinkčných metód vo forenznej histopatológii; všeobecnej histochémie, imunohistochémie s osobitným zameraním na diagnostiku vitálnych reakcií, šoku, asfyxie, strelných poranení, diagnostiku poranení CNS, dátovanie poranení a diagnostiku včasných ischemických zmien myokardu; forenznej trichológie, mykológie, entomológie a pod.
7
súdnolekárska sérohematológia a genetika
Špecifikácia:
princípy zisťovania identity metódou DNA
7
súdnolekárska alkohológia
Špecifikácia:
princípy posudzovania ovplyvnenia alkoholom
7
súdnolekárska tanatológia
Špecifikácia:
princípy určovania doby smrti; náhla a neočakávaná smrť; poranenia tupými a ostrými predmetmi, strelné poranenia, udusenia, iné fyzikálne príčiny poškodenia organizmu; osobitné mechanizmy poranení pri dopravných nehodách, fyzickom napadnutí, pádoch na rovine a z výšky, poranení spôsobených zvieratami; násilie voči dieťaťu; forenzné aspekty porušenia pohlavnej nedotknuteľnosti (znásilnenie, pohlavné zneužívanie); tehotenstvo, potrat a pôrod zo súdnolekárskeho hľadiska a pod.
7
toxikológia a súdna chémia
Špecifikácia:
princípy toxikológie a súdnej chémie so zvláštnym zameraním na ilegálne drogy, psychofarmaká a iné toxikologicky významné látky (etylénglykol, pesticídy, CO); na cestnú premávku a priemyslové otravy a na interpretáciu toxikologických nálezov
7
hraničné odbory kriminalistiky a expertízne činnosti
Špecifikácia:
metódy a postupy spolupráce s hraničnými odbormi kriminalistiky (biomechanika poranení všeobecne, dopravné inžinierstvo, balistika vrátane expertízy výbušnín, biológia, botanika, mykológia a entomológia); expertíznych činností; antropológie a porovnávacej anatómie, porovnávacej trichológie, trasológie, daktyloskopie a iné
7
manažment v súdnom lekárstve
Špecifikácia:
metodika organizácie a zabezpečovania súdnolekárskych úkonov v prípadoch hromadných úmrtí (hromadné dopravné nehody, epidémie, prírodné katastrofy, terorizmus)
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve - kódovanie, registrácia, elektronické spracovanie údajov
7
výkon súdnolekárskych zdravotných a súdnych pitiev
Špecifikácia:
pitvy v prípadoch nenásilných úmrtí; pitvy v prípadoch násilných úmrtí, vrátane vyhodnotenia laboratórnych vyšetrení a epikritického vyhodnotenia prípadu; vyšetrenie poškodeného a spracovanie záverov s forenzným hodnotením
7
vyhodnotenie nekroptických a vybraných histopatologických preparátov
Špecifikácia:
vyhodnotenie nekroptických a vybraných histopatologických preparátov z komplexného spektra súdnolekárskej histopatológie; komplexné vyhodnocovanie histologických a iných laboratórnych nálezov
7
hodnotenie pochybení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zdravotníctve
Špecifikácia:
lekárska chyba, lekársky omyl, znalecké hodnotenie skutku; poskytovanie odborných podkladov pre hodnotenie predlekárskej a lekárskej prvej pomoci, ambulantnej a nemocničnej zdravotnej starostlivosti
7
prehliadky a posudzovanie živých osôb pri hodnotení úrazov a ich následkov
7
zisťovanie stôp násilia pri trestných činoch proti životu a zdraviu, pri ovplyvnení alkoholom, omamnými a psychotropnými látkami
7
výjazd s orgánmi Policajného zboru na miesto činu
7
účasť na súdnych pojednávaniach v sprievode kvalifikovaného znalca
7
spolupráca s hraničnými odbormi kriminalistiky a expertízne činnosti
7
manažovanie práce na pracoviskách súdneho lekárstva
7
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti súdneho lekárstva
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.