Sestra bez špecializácie

Sestra bez špecializácieSestra bez špecializácie poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť jedincovi, skupine a komunite v ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti, v komunite, v domácom prostredí a v inom prirodzenom sociálnom prostredí osoby a zaoberá sa komplexnou ošetrovateľskou starostlivosťou o zdravých a chorých vo všetkých vekových obdobiach. Vykonáva aj administratívne práce a vedie zdravotnú dokumentáciu v rozsahu svojich kompetencií....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496342/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKSestra bez špecializácie
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
665
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2221
SK ISCO-08
2221014
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2221014

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
profesijná etika v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: etický kódex sestry, etické princípy a normy, dilemy, etika biomedicínskeho výskumu, eutanázia
Perspektíva: Aktuálna
6
všeobecná pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: edukačný proces v ošetrovateľstve, metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment v ošetrovateľstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základy manažmentu, kvalita, ISO normy a štandardizácia ošetrovateľskej starostlivosti, riadená starostlivosť, zdravotné poistenie, e-Health, DRG
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a metódy vedenia tímu spolupracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej, vrátane ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: sociálna a zdravotnícka legislatíva, právne aspekty ošetrovateľstva, zdravotnícke právo, charta práv, práva pacientov, zákonné normy, trestnoprávna zodpovednosť, odborná spôsobilosť
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
anatómia a fyziológia, patológia, klinická propedeutika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
patofyziológia a liečba bolesti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a metódy ošetrovania rán a obväzová technika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy výskumu v ošetrovateľstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základy vedeckého výskumu, EBN
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
bakteriológia, virológia, parazitológia, hygiena
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ošetrovateľský proces
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ošetrovateľstvo, všeobecné zásady zdravotníctva a ošetrovateľstva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: ošetrovateľstvo ako vedný odbor, koncepcia, autonómia, predmet, povaha profesie, hodnotový systém, terminológia, interdisciplinárny charakter, historický vývoj a vzdelávanie; procesuálne aspekty, základné ľudské potreby, metaparadigma, konceptuálne modely a teórie, osoba, zdravie, prostredie a ošetrovateľská starostlivosť; vybrané konceptuálne modely, formy a metódy poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, rola sestry, kompetencie, regulované povolanie a registrácia; filozofia zmeny v ošetrovateľstve, transkultúrne ošetrovateľstvo, kvalita a štandardizácia ošetrovateľskej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
potreby pacientov a ošetrovateľský proces
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: ľudské potreby, potreby modifikované chorobou, uspokojovanie potrieb, ošetrovateľský proces a jeho fázy, kritické myslenie, ošetrovateľská diagnóza
Perspektíva: Aktuálna
6
preventívna medicína, zdravotná výchova
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov, dietetika a diétny systém, základná terminológia, programy zamerané na zdravie, formy, metódy a prostriedky výchovy k zdraviu
Perspektíva: Aktuálna
6
psychológia, sociológia, techniky profesionálnej komunikácie v ošetrovateľstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: bio-psycho-sociálna dimenzia človeka, osobnosť, jednotlivec, skupina, socializácia, techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; empatia, asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k ambulantnej, domácej ošetrovateľskej starostlivosti a v komunite
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: ambulantná, domáca a komunitná ošetrovateľská starostlivosť; špecifické a rizikové skupiny, špecifiká ošetrovateľského procesu, manažment a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti, ADOS, hospic, ošetrovateľské domy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k duševnému zdraviu a k psychiatrii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: psychiatria, psychiatrické ošetrovateľstvo, duševné zdravie, symptomatológia a klinika psychiatrických chorôb, diagnostické a terapeutické metódy s dôrazom na proces ošetrovania, metóda ošetrovateľského procesu a jeho špecifiká, vybrané konceptuálne modely, manažment a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k starostlivosti o dieťa a k pediatrii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: pediatria, pediatrické ošetrovateľstvo, vývinové obdobia detského veku, symptomatológia a klinika detských chorôb, diagnostické a terapeutické metódy s dôrazom na proces ošetrovania, metóda ošetrovateľského procesu a jeho špecifiká, vybrané konceptuálne modely, manažment a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k starostlivosti o starých ľudí a ku geriatrii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: geriatria, geriatrické ošetrovateľstvo, tanatológia, symptomatológia a klinika geriatrických chorôb, diagnostické a terapeutické metódy s dôrazom na proces ošetrovania, metóda ošetrovateľského procesu a jeho špecifiká, vybrané konceptuálne modely, manažment a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k starostlivosti o ženu a matku
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: gynekológia a pôrodníctvo, gynekologické ošetrovateľstvo, symptomatológia a klinika gynekologických chorôb, diagnostické a terapeutické metódy s dôrazom na proces ošetrovania, metóda ošetrovateľského procesu a jeho špecifiká, vybrané konceptuálne modely, manažment a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k starostlivosti vo vybraných medicínskych odboroch
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: neurológia, onkológia, oftalmológia, infektológia, dermatológia, otorinolaryngológia, symptomatológia a klinika vybraných chorôb, diagnostické a terapeutické metódy s dôrazom na proces ošetrovania, metóda ošetrovateľského procesu a jeho špecifiká, vybrané konceptuálne modely, manažment a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k všeobecnej chirurgii a k špecializovanej chirurgii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: všeobecná a špeciálna chirurgia, chirurgické ošetrovateľstvo, anestézia a algeziológia, perioperačná starostlivosť, symptomatológia a klinika chorôb, diagnostické a terapeutické metódy s dôrazom na proces ošetrovania, metóda ošetrovateľského procesu a jeho špecifiká, vybrané konceptuálne modely, manažment a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k všeobecnej medicíne a k špecializovanej medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vnútorné lekárstvo, interné ošetrovateľstvo, symptomatológia a klinika vnútorných chorôb, diagnostické a terapeutické metódy s dôrazom na proces ošetrovania, metóda ošetrovateľského procesu a jeho špecifiká, vybrané konceptuálne modely, manažment a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravotná dokumentácia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
mimoriadne udalosti v ošetrovateľstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štandardizácia v ošetrovateľstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov v ošetrovateľstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
liekové formy, farmakológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: všeobecná farmakológia, liekové formy, spôsoby aplikácie, pravidlá manipulácie s látkami, interakcie liečiv, žiaduce a nežiaduce účinky liekov
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
meranie, sledovanie a interpretácia zistených numerických a klinických údajov fyziologických a vitálnych funkcií osoby v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uskutočňovanie ošetrovateľského výskumu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: monitorovanie požiadaviek na výskum v ošetrovateľskej praxi, realizovanie a využívanie výsledkov v praxi
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie ošetrovateľskej dokumentácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: kontrolovanie a analyzovanie záznamov v dokumentácii, na základe dokumentácie vykazovanie činností pre potreby zdravotníckych poisťovní a štatistiky
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie techník efektívnej komunikácie v ošetrovateľstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
konzultácie o používaní voľnopredajných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie informácií súvisiacich s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v potrebnom rozsahu osobe, rodine alebo komunite
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikovanie zásad a princípov etiky v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podporovanie, presadzovanie a obhajovanie potrieb a práv osôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
edukácia osoby, rodiny, komunity o ošetrovateľskej starostlivosti s dôrazom na sebestačnosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytnutie odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v pediatrickej pneumológii a ftizeológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia zábalov a obkladov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hodnotenie a ošetrenie porúch celistvosti kože a slizníc
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
identifikovanie, zabezpečovanie, uspokojovanie potrieb ošetrovateľskej starostlivosti osobe, rodine, komunite v zdraví, chorobe a umieraní vrátane detí a novorodencov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
na základe indikácie lekára príprava osoby na diagnostické a terapeutické výkony a poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti počas týchto výkonov a po ich skončení
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: odoberanie biologického materiálu, meranie fyziologických a vitálnych funkcií, preväzovanie a ošetrovanie rany s výnimkou rán, ktoré svojim priebehom hojenia vyžadujú zásah lekára, zavádzanie žalúdočnej a dvanástnikovej sondy, permanentného močového katétra u žien a rektálnej rúrky, aplikovanie kyslíkovej liečby, enterálnej výživy, klystíru, liečivých kúpeľov, vykonanie kontinuálnej abdominálnej peritoneálnej dialýzy, podávanie liekov všetkými dostupnými formami - intravenózne lieky a parenterálna výživa na základe písomného poverenia lekára; vykonávanie funkčnej diagnostiky
Perspektíva: Aktuálna
6
odporúčanie zdravotnej starostlivosti a spolupráce s inými fyzickými osobami a právnickými osobami
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: odporúčanie zdravotnej starostlivosti a spolupráce s inými fyzickými osobami a právnickými osobami v prípade potreby
Perspektíva: Aktuálna
6
odsávanie sekrétov z dýchacích ciest
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientačné vyšetrenie zrakovej ostrosti pomocou optotypov a ostrosti sluchu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ošetrenie drénov, periférnych katétrov a centrálnych katétrov, epidurálnych, permanentných močových katétrov, kanýl a stómií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí a v inom prirodzenom prostredí osoby
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v spolupráci s lekárom
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zavádzanie močového katétra u detí a mužov, pri chirurgických výkonoch, endoskopických vyšetreniach, invazívnych a neinvazívnych výkonoch, podávaní kontrastných látok intravenóznou formou, pri podávaní transfúznych liekov a prípravkov
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie posudzovacích stupníc v ošetrovateľstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: hodnotenie sebestačnosti osoby, rizika dekubitov a iné
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie ošetrovateľskej rehabilitácie a podieľanie sa na prevencii porúch z imobility
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: aplikovanie ošetrovateľského procesu v jeho jednotlivých krokoch u detí, žien, dospelých a starých ľudí
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie poskytovania kontinuálnej ošetrovateľskej starostlivosti osobe po prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti do domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie hygieny prostredia, vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení používaných pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: podľa potreby a stupňa náročnosti vykonanie dezinfekcie a sterilizácie
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných diagnostických zariadení pri diagnostike, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie tímu zamestnancov prevádzkového úseku, ich motivácia a hodnotenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie tímovej práce, riešenie problémových situácií, poskytovanie spätnej väzby v ďalšom vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia sociálnych intervencií
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: organizovanie a zabezpečenie plnenia intervencií v poradí, ktoré zodpovedá potrebám osoby a je v súlade s liečebným plánom určeným lekárom, ak osoba potrebuje lekársku starostlivosť
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečenie dodržiavania bezpečného prostredia osoby a ochranu jej intimity pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie a vykonávanie činností súvisiacich s prijatím, prepustením, preložením alebo úmrtím osôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kooperácia s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia spolupráce členov ošetrovateľského tímu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zdravotníckeho asistenta a sanitára
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.