Čeľustný ortopéd

Čeľustný ortopéd vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, profylaxiou a terapiou anomálneho postavenia zubov, čeľustí a medzičeľustných vzťahov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2261 - Zubní lekári
SK ISCO-08
2261002 - Čeľustný ortopéd
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Zubný lekár

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
manuálna zručnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
klinické disciplíny
Špecifikácia:
princípy a metodické postupy v detskom zubnom lekárstve, čeľustnej ortopédii, zubnej chirurgii, lekárskej genetike a pod.
7
celková a miestna anestézia a resuscitácia
Špecifikácia:
princípy a metódy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie
7
patofyziológia a liečba bolesti
Špecifikácia:
patofyziológia bolesti, princípy a metódy liečby bolesti
7
zásady farmakoterapie
Špecifikácia:
zásady farmakoterapie v čeľustnej ortopédii
7
princípy a metódy dispenzarizácie
Špecifikácia:
princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vybranými čeľustnoortopedickými anomáliami
7
epidemiológia chorôb
Špecifikácia:
epidemiológia výskytu čeľustnoortopedických anomálií, princípy epidemiologických zisťovaní, validita indexov určujúcich potrebu liečby
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
Špecifikácia:
psychologické a etické aspekty čeľustnoortopedickej liečby u detí, mládeže a dospelých
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7
anatómia, fyziológia a patológia orofaciálnej sústavy
Špecifikácia:
embryonálny vývoj orofaciálnej sústavy, vývin normálnej oklúzie od narodenia po dospelosť, variácie tohto vývinu; histológia tkanív tváre a chrupu, vývin kostí, chrupavky, zuba, svalu, pohyb zuba a tkanivové zmeny s ním spojené, mechanizmus resorbcie koreňov; normálna a abnormálna funkcia temporomandibulárneho kĺbu (TMK), fyziologické a patologické zmeny TMK a pod.
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orofaciálnej sústavy
Špecifikácia:
etiológia čeľustnoortopedických anomálií, vznik rázštepov a iných vrodených malformácií tváre; anomálií počtu, veľkosti, tvaru a polohy zubov, anomálie medzičeľustných vzťahov a pod.
7
klinický obraz čeľustnoortopedických anomálií
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v čeľustnej ortopédii
Špecifikácia:
princípy diagnostiky vrodených, získaných čeľustnoortopedických anomálií: röntgenologické techniky kefalometrickej snímky a pod.
7
materiály v čeľustnej ortopédii
Špecifikácia:
vlastnosti a princípy výberu materiálu na čeľustnoortopedický aparát (drôty, zámky) podľa požadovaných účinkov; účinky síl produkovaných rôznymi čeľustnoortopedickými aparátmi a pod.
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v čeľustnej ortopédii
Špecifikácia:
terapeutické postupy a metódy pri riešení čeľustnoortopedických anomálií; princípy indikácie, konštrukcie a používania snímateľných aparátov, funkčných aparátov, palatálnych a linquálnych oblúkov, rôznych extraorálnych ťahov a aparátov; princípy indikácie, konštrukcie a aplikácie fixných aparátov; multidisciplinárny prístup k liečbe rázštepov perí, čeľustí a podnebia; indikácie a kontraindikácie čeľustnoortopedickej liečby u pacientov s oslabeným parodontom a pod.
7
prevencia v čeľustnej ortopédii
7
vedecký výskum v čeľustnej ortopédii
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
inštruovanie pacienta ako vykonávať optimálnu orálnu hygienu pred, pri aplikácii čeľustných aparátov a počas celej čeľustnoortopedickej liečby
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v čeľustnej ortopédii
Špecifikácia:
podrobné klinické vyšetrenie pacienta s ortodontickou anomáliou – stanovenie rastovej fázy; určenie maximálnej interkuspidácie a základnej polohy sánky; vyhotovenie kvalitných odtlačkov chrupu s maximálnou reprodukciou alveolárnych výbežkov; registrácia tvárovým oblúkom a zamontovanie modelov do artikulátora; zhotovenie a analýza intra a extraorálnych fotografií, zhotovenie a analýza RTG snímky na čeľustnoortopedické účely; diagnostikovanie pred liečbou rizikových pacientov vzhľadom na demineralizáciu skloviny a gingivitídy v priebehu čeľustnej ortopedickej liečby a pod.
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v čeľustnej ortopédii
Špecifikácia:
určenie liečebného plánu pre rôzne typy čeľustných ortopedických a dentofaciálnych anomálií, vrátane stratégie liečby a retencie, terapeutických prostriedkov, časového určenia, prognózy a odhadovanej dĺžky liečby, prognózovanie pravdepodobného vplyvu na vývin tváre a chrupu, keď nebude vykonaná žiadna čeľustnoortopedická liečba, definovanie cieľov liečby; určenie materiálu na čeľustnoortopedický aparát (drôty, zámky) podľa požadovaných účinkov a vlastností, určenie účinku síl produkovaných rôznymi čeľustnoortopedickými aparátmi, určenie účinku ortopedických síl a pod.
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v čeľustnej ortopédii
Špecifikácia:
liečba pacienta s ortodontickou anomáliou snímateľným aparátom; liečba pacienta s ortodontickou anomáliou fixným aparátom; použitie extraorálneho ťahu, kontrola a úprava ortodontického aparátu počas liečby (napruženie fixného alebo vybrúsenie a napruženie snímateľného); ukončenie liečby, odstránenie fixného aparátu, nasadenie retenčného aparátu (snímateľného alebo fixného retaineru) a pod.
7
manažovanie čeľustnoortopedickej liečby
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť
Špecifikácia:
vykonanie čeľustnoortopedickej konzultácie; poskytnutie poradenstva pri konzultácii ku vhodnosti čeľustnoortopedickej liečby
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.