Maxilofaciálny chirurg zubný lekár

Maxilofaciálny chirurg zubný lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá chorobami a úrazovou chirurgiou ústnej, čeľustnej a tvárovej oblasti s priľahlými régiami a orgánmi, ich prevenciou, diagnostikou, terapiou a rehabilitáciou.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 4 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 4 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2261 - Zubní lekári
SK ISCO-08
2261003 - Maxilofaciálny chirurg zubný lekár
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Zubný lekár

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
fyzická zdatnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
manuálna zručnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Špecifikácia:
s dôrazom na topografickú anatómiu hlavy a krku, fyziológiu a pod.
7
klinické disciplíny
Špecifikácia:
princípy a metodické postupy vo všeobecnej chirurgii, úrazovej chirurgii, plastickej chirurgii, neurochirurgii, zubnej chirurgii, detskom zubnom lekárstve, čeľustnej ortopédii, ORL, lekárskej genetike, anestéziológii a intenzívnej medicíne a pod.
7
princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti a intenzívna starostlivosť
Špecifikácia:
princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti o pacienta vrátane pooperačných komplikácií, zvládnutia infekcie, výživy a intenzívnej starostlivosti
7
princípy a metódy ošetrovania rán a obväzová technika
7
celková a miestna anestézia a resuscitácia
Špecifikácia:
princípy a metódy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie
7
patofyziológia a liečba bolesti
Špecifikácia:
patofyziológia bolesti, princípy a metódy liečby bolesti
7
zásady farmakoterapie
Špecifikácia:
zásady farmakoterapie, farmakokinetika používaných liečiv, princípy aktinoterapie a onkochemoterapie
7
princípy a metódy dispenzarizácie
Špecifikácia:
princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vybranými ochoreniami orofaciomaxilárneho systému
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
Špecifikácia:
psychologické a etické aspekty liečby u detí, mládeže a dospelých
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orofaciomaxilárneho systému
Špecifikácia:
etiológia ochorení hlavy, krku a detailne orofaciomaxilárneho systému
7
klinický obraz ochorení a úrazov orofaciomaxilárneho systému
Špecifikácia:
zápalových, onkologických a ďalších ochorení, traumatologických stavov orofaciomaxilárneho systému
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v maxilofaciálnej chirurgii
Špecifikácia:
princípy diagnostiky vrodených, získaných ochorení a úrazov orofaciomaxilárneho systému a pod.
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v maxilofaciálnej chirurgii
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v maxilofaciálnej chirurgii
Špecifikácia:
operačné a ďalšie terapeutické postupy a metódy napr. pri: zlomeninách nosa, maxilárnych sínusov, oroantrálnych a oronazálnych komunikácií; ochorení temporomandibulárneho kĺbu; tumoroch v oblasti hlavy a krku; ochorení tvárových a krčných lymfatických uzlín; krčných disekciách; ochoreniach slinných žliaz; cystách; čeľustnortopedických anomáliách; ochoreniach temporo-mandibulárneho kĺbu; postextrakčných komplikáciách; neuralgiách; problematika indikácie a osadzovania implantátov, konštrukcie supraštruktúr a pod.
7
prevencia v maxilofaciálnej chirurgii
7
epidemiológia
7
vedecký výskum v maxilofaciálnej chirurgii
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v maxilofaciálnej chirurgii
Špecifikácia:
klinické vyšetrenie napr.: sialografia príušnej a submandibulárnej slinnej žľazy, diagnostická punkcia, diagnostická excízia, interpretácia bežných RTG projekcií čeľustí a krčnej chrbtice, interpretácia projekcií CT, interpretácia projekcií NMR a pod.
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v maxilofaciálnej chirurgii
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v maxilofaciálnej chirurgii
Špecifikácia:
aplikácia chirurgických výkonov v rámci spoločného chirurgického kmeňa; aplikácia špecifických operačných postupov vrodených chýb, získaných ochorení a úrazov orofaciomaxilárneho systému: chirurgické extrakcie v maxile a v mandibule, chirurgia čeľustných anomálií, cýst, čeľustnej dutiny, nádorov, zápalov; preprotetická chirurgia; úrazová chirurgia; rekonštrukčná chirurgia; urgentné výkony v maxilofaciálnej chirurgii a pod.
7
manažovanie liečby v maxilofaciálnej chirurgii
Špecifikácia:
príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť
7
revízna a posudková činnosť v maxilofaciálnej chirurgii
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.