Pracovník preventívno-bezpečnostnej služby

Pracovník preventívno-bezpečnostnej službyPracovník preventívno-bezpečnostnej služby plní úlohy spojené s predchádzaním a odhaľovaním trestnej a nedovolenej činnosti obvinených a odsúdených osôb umiestnených v ústave. Objasňuje nedovolenú a trestnú činnosť obvinených, odsúdených, prípadne aj príslušníkov a zamestnancov Zboru väzenskej a justičnej stráže. Plní úlohy spojené s poskytovaním ochrany ohrozenému alebo chránenému svedkovi v podmienkach ústavu podľa interných a osobitných predpisov. Preveruje a vyhodnocuje mimoriadne udalosti v ústave a analyzuje príčiny a podmienky vzniku mimoriadnych udalostí. Spolupracuje na objasňovaní mimoriadnych udalostí v ústave a navrhuje opatrenia na ich predchádzanie. Vykonáva úkony súvisiace s konaním o trovách a škode v súlade s internými predpismi. Pripravuje stanoviská k návrhom na použitie prostriedkov operatívno-pátracej činnosti a informačno-technických prostriedkov. Pri plnení stanovených úloh spolupracuje s ďalšími orgánmi štátnej správy, napríklad s Policajným zborom, Slovensko...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496333/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKPríslušník preventívno-bezpečnostnej služby
SKPríslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže - vyšetrovateľ
SKPríslušník ZVJS - vyšetrovateľ
SKVäzenský vyšetrovateľ
SKVyšetrovateľ Zboru väzenskej a justičnej stráže
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 10 ods. 1 písm. h)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
ISCO-08
5413
SK ISCO-08
5413003
ESCO
2063
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
5413003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá ochrany osobných údajov, autorské právo v SR a v zahraničí
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Perspektíva: Aktuálna
4
Trestný poriadok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a formy objasňovania priestupkov a vykonávania úloh s tým spojených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidla vykonávania úkonov súvisiacich s konaním o trovách a škode v súlade s internými predpismi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systém spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy pátrania, vyšetrovania a práce s informáciami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy sebaobrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štandardizované postupy v rámci Zboru väzenskej a justičnej stráže
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém spolupráce s orgánmi Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva, Vojenskej polície a s Finančným riaditeľstvom SR v rozsahu podľa osobitného predpisu a uzavretých dohôd
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a predpisy výkonu väzby a trestu odňatia slobody
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formy spolupráce s orgánmi Policajného zboru pri pátraní po obvinených a odsúdených v prípade ich úteku z väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody a po odsúdených, ktorí sa nevrátili z povoleného opustenia ústavu, mimoriadneho voľna na opustenie ústavu alebo sa nedovolene vzdialili z nestráženého pracoviska mimo ústav
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práva a povinnosti príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže v zmysle osobitných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície. Znalosť zákona č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže.
Perspektíva: Aktuálna
4
systém získavania prvotných informácií o prístupe a zaobchádzaní s väznenými osobami, o správaní sa k nim, o svojich právach a povinnostiach, o právach a povinnostiach väznených osôb, o získavaní a praktickom používaní výstroje a výzbroje
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formy a metódy spisovania hlásení a vedenia príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické bezpečnostné systémy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedomosti z penológie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody a zákona č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov atď.
Perspektíva: Aktuálna
4
systém zabezpečovania plnenia úloh v oblasti ochrany osobných údajov v pôsobnosti oddelenia/skupiny/referátu podľa osobitného predpisu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
postupy získavania poznatkov o aktuálnej bezpečnostnej situácii v ústave a vykonávania činnosti na úseku prevencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém spolupráce pri výkone programu ochrany svedka
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém spolupráce s organizačnými zložkami ústavu pri uplatňovaní aktivít proti nedovolenej a trestnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy analyzovania príčin a podmienok vzniku mimoriadnych udalostí v ústave, možnosti spolupráce na ich objasňovaní a navrhovania opatrení na ich predchádzanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia:
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy vykonávania skráteného vyšetrovania o prečinoch osôb vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, spáchaných vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia príslušníkmi Zboru zaradenými na výkon štátnej služby na skupine preventívno-bezpečnostnej služby, ktorí majú pri tomto vyšetrovaní postavenie policajta v konaní podľa osobitného predpisu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
postupy preverovania a vyhodnocovania mimoriadnych udalostí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie právnych predpisov o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie diagnostiky a prevencie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analyzovanie príčin a podmienok vzniku mimoriadnych udalostí v ústave, spolupráca na ich objasňovaní a navrhovanie opatrení na ich predchádzanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie úradných písomností pri výkone služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava stanovísk k návrhom na použitie prostriedkov operatívno-pátracej činnosti a informačno-technických prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s orgánmi Policajného zboru pri pátraní po obvinených a odsúdených v prípade ich úteku z väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody a po odsúdených, ktorí sa nevrátili z povoleného opustenia ústavu, mimoriadneho voľna na opustenie ústavu alebo sa nedovolene vzdialili z nestráženého pracoviska mimo ústav
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vystupovanie podľa zásad služobnej zdvorilosti a vojenského vystupovania vo vzájomnom styku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
prístup a zaobchádzanie s väznenými osobami, správanie sa k nim v súlade s právami a povinnosťami pracovníka väzenskej služby, s právami a povinnosťami väznených osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca a manipulácia s odsúdenými a obvinenými v súlade s ustanoveniami zákona o výkone trestu odňatia slobody a zákona o výkone väzby v objektoch súdov a prokuratúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
samostatná a bezpečná manipulácia so strelnou zbraňou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie činností v súlade s organizáciou Zboru, základnými dokumentmi a činnosťami potrebnými na výkon štátnej služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
samostatné plnenie úloh pri odhaľovaní, dokumentácii a spracovávaní menej závažných trestných činov a vyšetrovania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spolupráca s organizačnými zložkami ústavu pri uplatňovaní aktivít proti nedovolenej a trestnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s orgánmi Policajného zboru pri výkone programu ochrany svedka
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie úkonov súvisiacich s konaním o trovách a škode v súlade s internými predpismi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ochrana poriadku a bezpečnosti vo výkone trestu odňatia slobody
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana poriadku a bezpečnosti vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
získavanie poznatkov o aktuálnej bezpečnostnej situácii v ústave a vykonávanie činnosti na úseku prevencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
objasňovanie priestupkov spáchaných v súdnych objektoch alebo iných objektoch, ktorých ochranu zabezpečuje Zbor alebo pri rušení výkonu strážnej služby v blízkosti stráženého objektu, alebo počas eskortovania obvineného alebo odsúdeného, ak strážnu službu alebo eskortovanie zabezpečuje Zbor
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie skráteného vyšetrovania o prečinoch osôb vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, spáchaných vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody príslušníkmi Zboru zaradenými na výkon štátnej služby na skupine preventívno-bezpečnostnej služby, ktorí majú pri tomto vyšetrovaní postavenie policajta v konaní podľa osobitného predpisu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
ochrana osôb vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody s možnosťou použitia zbraní alebo donucovacích prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie plnenia úloh v oblasti ochrany osobných údajov v pôsobnosti oddelenia/skupiny/referátu podľa osobitného predpisu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
zabezpečovanie spolupráce s orgánmi Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva, Vojenskej polície a s Finančným riaditeľstvom SR v rozsahu podľa osobitného predpisu a uzavretých dohôd
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.