Geodet (vedecký pracovník)

Geodet (vedecký pracovník)Geodet (vedecký pracovník) vykonáva alebo riadi vysoko odborné vedecké a tvorivé činnosti vo výskume, poskytuje poradenstvo a vzdelávanie v odbore geodézia a kartografia. Skúma deje a zákonitosti v oblasti zisťovania priestorovej polohy objektov na Zemi, ich tvarov a tvaru samotnej Zeme. Geodet (vedecký pracovník) svojou činnosťou prispieva k tvorbe databánk, databáz, ktoré sú východiskovým zdrojom geografických informačných systémov s možnosťami vizualizácií a tvorby kartografických diel ako aj ich digitálnych foriem. Skúma a overuje tiež presnosť, spoľahlivosť a využitie moderných družicových a terestrických meracích technológií a softvérov pre oblasť katastra, inžinierskej geodézie a geografických informačných systémov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
496320/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKGeodet, vedecko - výskumný pracovník
SKGeodet, vedecko - technický pracovník
Odporúčaná úroveň vzdelania
V ?
SKKR
Úroveň 8
EKR
Úroveň 8
ISCED 2011
864
ISCED rozšírenie
864
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Prax sa nevyžaduje právnym predpisom. V akademickom sektore sa za vedeckú činnosť považuje až činnosť po dosiahnutí minimálne titulu PhD. a v Slovenskej akadémii vied až po dosiahnutí vedeckého titulu II. a alebo I. Dosiahnutie tohto titulu/titulov si vyžaduje istý čas po nástupe do zamestnania na vysokej škole, alebo v SAV, ktorý však nie je predpísaný právnym predpisom.
ISCO-08
2165
SK ISCO-08
2165004
ESCO
575
SK NACE Rev. 2
M71,M72
CPA 2015
M71,M72
Príslušnosť k povolaniu
2165004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
8
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
8
Matematická gramotnosť
8
Digitálna gramotnosť
8
Mediálna gramotnosť
8
Environmentálna gramotnosť
8
Ekonomická a finančná gramotnosť
8
Občianske kompetencie
8
Technická gramotnosť
8
Zdravotná gramotnosť
8
Sociálne kompetencie
8
Osobnostné a emocionálne kompetencie
8
Schopnosť učiť sa
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štatistické metódy vo výskume
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
geomechanika
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metrológia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
odborná terminológia a symbolika používaná v odbore geodézia a kartografia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Družicová geodézia, inžinierska geodézia, geodetická astronómia, pozemkové úpravy, fotogrametria, vyššia a nižšia geodézia, a pod.
Perspektíva: Aktuálna
8
právne predpisy a základné pojmy v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
štandardizované postupy v rámci činností vykonávaných pri pozemkových úpravách
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štandardizované postupy v rámci činností vykonávaných pri obnove evidencie pozemkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štandardizované postupy v rámci činností vykonávaných v katastri nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štandardizované postupy v rámci činností vykonávaných v inžinierskej geodézii
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Predpísané metodickými postupmi a normami.
Perspektíva: Aktuálna
8
technické predpisy a normy v oblasti geodézie a kartografie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
zásady na tvorbu projektov v geodézii a kartografii
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
kataster nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
metódy spracovania dát geodetických meraní a výskumov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
fotogrametria
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Fotogrametria a scanovanie letecké a terestrické.
Perspektíva: Aktuálna
8
geodézia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Družicová geodézia, inžinierska geodézia, geodetická astronómia, pozemkové úpravy, fotogrametria, vyššia a nižšia geodézia, gravimetrické určovanie anomálii geodidu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
8
inžinierska geodézia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Meracie a zobrazovacie systémy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
8
metódy katastrálneho mapovania
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecké metódy výskumu a vývoja v odbore geodézia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: V odbore geodézia, kartografia, kataster, GIS, inžinierska geodézia.
Perspektíva: Aktuálna
8
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Posúdenie kvality a presnosti, tvorba GIS a metadát
Perspektíva: Aktuálna
8
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh projektov v oblasti geodézie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov, expertíz a oponentúr v geodézii
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
meranie a zobrazenie predmetov skutočného vyhotovenia stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie geodetických činností na pozemkové úpravy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytyčovanie hraníc pozemkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
budovanie vytyčovacích sietí
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy stavebných objektov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie geodetických činností pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
oceňovanie geodetických a kartografických výkonov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výpočet trasy komunikácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov geodetických výskumov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
rozpoznávanie vzniku problémov a rizík pri riešení projektov, určovanie príčin, predvídanie dôsledkov a modifikácia ďalších postupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
vyhotovovanie geodetických podkladov na projektovanie a výstavbu objektov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na projektoch geodézie a kartografie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia poznatkov z geodézie pri riešení konkrétnych problémov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód v geodézii
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
budovanie klasických geodetických sietí v záujmovej lokalite
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
vyhotovenie mapového podkladu lokality
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
8
publikovanie, prednášanie a prezentovanie geodetických teórií a výsledkov geodetického výskumu
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
zameranie a vyhotovenie priečnych a pozdĺžneho profilu
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytýčenie trasy v teréne
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie GIS softvéru
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
využívanie fotogrametrických a skenovacích techník
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
využívanie elektronických služieb GNSS
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
používanie prístrojov a zariadení využívaných v geodézii
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Terestrické a družicové meracie prístroje, gravimetre.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.