Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Projektový manažér v oblasti IKT

Projektový manažér v oblasti IKTProjektový manažér v oblasti IKT vykonáva strategické plánovanie a riadenie projektov alebo programov v oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Zhromažďuje požiadavky klienta na IKT produkt, službu alebo riešenie a odovzdáva ich svojmu tímu, stanovuje očakávané výstupy projektu. Vytvára a spravuje časové plány práce alebo harmonogram projektu, zostavuje rozpočet projektu, riadi ľudské zdroje v projekte. Efektívne riadi viaceré tímy rôznych špecializácií. Kontroluje a vyhodnocuje dodržiavanie plánu, vyhodnocuje plnenie rozpočtu, identifikuje riziká, zabezpečuje potrebné zdroje. Využíva obchodné a odborné (technické) znalosti a skúsenosti. Vytvára správy o realizácii projektu. Spolupracuje s inými špecialistami alebo aktérmi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
496312/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENICT project manager
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
ISCED rozšírenie
655,665
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia v oblasti riadenia IT služieb a organizačných procesov v renomovanom programe
Certifikácia na riadenie projektov (klasické a/alebo agilné) v renomovanom programe
Certifikácia v oblasti riadenia, správy a/alebo vývoja informačných a komunikačných technológií v renomovanom programe
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
1330,2421
SK ISCO-08
1330001,2421003
ESCO
215
SK NACE Rev. 2
J61,J62
CPA 2015
J61,J62
Príslušnosť k povolaniu
1330001,2421003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
teoretické základy koučingu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
6
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
6
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
6
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
6
základné pojmy z oblasti prípravy projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Cieľ vs. prínos, podnikateľský plán vs. projektový plán, aktivita, obmedzenie, návratnosť investície, rozpočet a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
6
teória organizácie a riadenia tímov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
6
princípy projektovej logiky a fázy projektového cyklu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém koordinácie prác a harmonogramu projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
6
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
6
spôsoby a metódy vyhodnocovania aktivít zamestnancov vykonávaných pri práci mimo kanceláriu (práca z domu)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
6
zásady starostlivosti o zákazníkov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Manažovanie očakávaní zákazníka. Motivovanie všetkých zúčastnených osôb k dosiahnutiu cieľov projektu v kontexte stanovených funkčných, časových a nákladových kritérií.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti informačných a komunikačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy riadenia IKT projektov a softvérového vývoja agilným spôsobom, napr. SCRUM
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
6
metódy zabezpečenia kontroly vecných výstupov IT projektu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kvalita IT produktu, IT služby a projektu/procesu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
Softverizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
6
postupy riadenia zmien IT špecifikácií v projekte počas jeho realizácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
6
identifikácia a riadenie rizík v prostredí IT projektu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
6
metódy finančného riadenia a monitorovania projektu v konkrétnej oblasti IT, vrátane hodnotenia efektivity projektov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
6
princípy nákupu nových technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
6
trendy v oblasti technického a koncepčného rozvoja informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitálne ekosystémy
Softverizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
5
postupy a analýza užívateľských požiadaviek, podmienok a prostredí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
5
softvérové prostriedky pre potreby riadenia IT projektu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
6
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
5
metódy a spôsoby tvorby reportov a záverečných správ z oblasti IT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
telekomunikačný trh a telekomunikačné produkty
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v analytických metodických prístupoch a nástrojoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
priebežné vyhodnocovanie plnenia plánovaných úloh a ich kvality, cieľov a aktivít projektu v oblasti IKT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
6
analýza návratnosti projektu voči podnikateľským cieľom zadávateľa a príprava podkladov na finančné analýzy a plánovanie v oblasti IKT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
6
identifikácia a analýza možných rizík a technických problémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
5
obhajoba dôvodov vzniku, cieľov, cieľových skupín a prínosov projektu v konkrétnej IT oblasti
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Napr. vo forme cost/benefit analýzy budúceho IT produktu či služby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
6
analýza a monitoring vývojových trendov v oblasti informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitálne ekosystémy
Softverizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
5
príprava rozborov a analýz na tvorbu technických projektov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
6
realizácia projektov a využívanie projektového manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
6
formulácia požiadaviek na vývoj softvéru a kontrola požadovaných funkčností a funkcionalít vyvíjaného softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
5
využívanie agilných metód vývoja - SCRUM
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
6
využívanie softvérových riešení pre správu, vyhodnocovanie a kontrolu projektu
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Napr. MS Project, Excel a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Softverizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
6
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
6
komunikácia na odbornej úrovni so zainteresovanými stranami, správa a aktualizácia projektovej dokumentácie v oblasti IKT
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: IT manažér, IT architekt, analytik, vývojár, sponzor, zákazník a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
6
spolupráca na funkčných a technických špecifikáciách, zmenách definovaných špecifikácií v priebehu vývoja aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
6
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie, externými organizáciami, dodávateľmi a zákazníkmi
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
6
starostlivosť o klienta počas celého predajného cyklu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
6
využívanie nástrojov koučingu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
6
riadenie, motivovanie a kontrola zamestnancov pracujúcich na diaľku (práca z domu)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
Softverizácia
Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
6
riadenie tímovej práce, riešenie problémových situácií, poskytovanie spätnej väzby v ďalšom vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
6
koordinácia činnosti zverených tímov a jednotlivcov pri realizácii projektu v IT oblasti a riadenie potenciálnych konfliktov v takýchto tímoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vrátane multidisciplinárnych tímov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
6
manažment procesu návrhu a vývoja v oblasti riadenia zmien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
6
projektové riadenie s využitím pružných procesov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
6
riešenie vzniknutých problémov a navrhovanie opatrení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
6
príprava, riadenie a implementácia komunikačného plánu pre projekt v konkrétnom IT kontexte
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
5
riadenie pracovnej činnosti pomocou agilných rituálov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.