Internista

InternistaInternista sa zaoberá diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou a nechirurgickou liečbou chorôb vnútorných orgánov (srdca, pľúc, tráviaceho ústrojenstva, žliaz s vnútornou sekréciou atď.). Vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, vyhľadávaním, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou, dispenzarizáciou, posudkovou činnosťou a určovaním prognózy vnútorných chorôb. Zaisťuje koordináciu a integráciu pri zovšeobecňovaní poznatkov zo všetkých odvetví internej medicíny a z hraničných medicínskych odborov (napr.: angiológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, gastroenterológia, geriatria, hematológia a transfúziológia, hepatológia, infektológia, kardiológia, klinická biochémia, klinická imunológia a alergológia, klinická onkológia, nefrológia, pneumológia a ftizeológia, pracovné lekárstvo, reumatológia, tropická medicína, všeobecné lekárstvo).
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496306/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKLekár so špecializáciou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zamestnaní internista sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania internista sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2212
SK ISCO-08
2212001
ESCO
602
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2212001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: bezpečnosť komunikácie, princípy kybernetickej bezpečnosti
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: napr. spôsob získania a archivácie informovaných súhlasov, dodržiavanie GDPR
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
anatómia a fyziológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zdravotná dokumentácia, zdravotná knižka, vykazovanie a kódovanie DRG
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
7
epidemiológia chorôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy aktívneho vyhľadávanie chorôb, hlavne zo skupiny epidemiologicky sa vyskytujúcich neinfekčných ochorení patriacich do vnútorného lekárstva
Perspektíva: Aktuálna
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov vnútorných chorôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: patofyziológia ochorení napr.: artériová hypertenzia, diabetes mellitus, dyslipidémie, alergické a respiračné choroby, zhubné nádory, infekčné choroby, osteoporóza, syndróm závislosti, akútne stavy a stavy ohrozujúce život, multiorgánové a multisystémové poruchy, chronické stavy a syndrómy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a metódy aktívneho vyhľadávania chorôb, realizácie diagnostických postupov pri zlyhávaní vnútorných orgánov, riešenia diagnostických a terapeutických postupov pri naliehavých situáciách vo vnútornom lekárstve, klinického manažmentu akútnych stavov a akútnych zhoršení chronických ochorení, správnej indikácie invazívnych diagnostických a liečebných postupov pri výskyte závažnej poruchy zdravia s ohľadom na rizikovosť výkonu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
klinické disciplíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr.: angiológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, gastroenterológia, geriatria, hematológia a transfúziológia, hepatológia, infektológia, kardiológia, klinická biochémia, klinická imunológia a alergológia, klinická onkológia, nefrológia, pneumológia a ftizeológia, pracovné lekárstvo, reumatológia, tropická medicína, všeobecné lekárstvo a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: klinický obraz napr.: artériovej hypertenzie, diabetes mellitus, dyslipidémie, alergických a respiračných chorôb, ochorení tráviaceho systému, zhubných nádorov, infekčných chorôb, osteoporózy, syndrómu závislosti, akútnych stavov a stavov ohrozujúcich život, multiorgánových a multisystémových porúch, chronických stavov a syndrómov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
patofyziológia a liečba bolesti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: patofyziológia bolesti, princípy a metódy liečby bolesti pri jednotlivých vnútorných chorobách napr.: zápaly pľúc, ischemická choroba srdca a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy prevencie ochorení, stavov, úrazov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov vo vnútornom lekárstve
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy dispenzarizácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vybranými vnútornými ochoreniami
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti o pacientov s vnútornými ochoreniami
Perspektíva: Aktuálna
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: postupy a metódy farmakologickej a nefarmakologickej liečby vnútorných chorôb, prípravy liečebných plánov na ovplyvnenie ochorenia a sekundárnu prevenciu
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy diagnostiky vrodených, získaných ochorení jednotlivých systémov neinvazívnymi a invazívnymi metódami ako napr.: anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, laboratórne testy - biochemické vyšetrenie, sérologické vyšetrenie, výtery z jednotlivých dutín a pod.; endoskopické vyšetrenie, punkcie, biopsie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zásady edukácie pacientov s vnútornými chorobami v závislosti od konkrétneho ochorenia s cieľom zachovania, upevňovania a obnovy zdravia
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecký výskum v odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vedecký výskum v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
Perspektíva: Aktuálna
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika ochorení v špecializačnom odbore interné lekárstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy komplexného vyšetrenia pacienta v ambulancii a mimo ambulancie - anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, laboratórne testy, základné hodnotenie EKG záznamu; zásady transportu biologického materiálu; princípy diagnostiky stavov ohrozujúcich základné životné funkcie; princípy základnej diferenciálnej diagnostiky chorobných stavov na základe anamnézy, vyšetrenia a pomocných vyšetrení vrátane metodiky, pomôcok, prístrojov a nástrojov; princípy vyšetrenia u dospelého pred plánovanými invazívnymi výkonmi operačnej a neoperačnej povahy podľa Klasifikácie fyzického stavu; postupy obhliadky mŕtveho tela – základné postupy súdneho lekárstva; princípy diferenciálnej diagnostiky akútnych a dekompenzovaných psychiatrických stavov - napríklad schizofrénia, závislosti a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady farmakoterapie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zásady farmakoterapie vo vnútornom lekárstve s prihliadnutím na liekové interakcie a nežiaduce účinky liekov, kontrola nad polypragmáziou v staršom veku
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: dodržiavanie zásad a predpisov hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavenie diagnostického plánu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov vo vnútornom lekárstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: sledovanie pacientov napr.: s hypertenziou, metabolickými poruchami a poruchami výživy, s ICHS, arytmiami, ochoreniami tráviaceho systému a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
revízna a posudková činnosť vo vnútornom lekárstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta s vnútornými ochoreniami
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: poučenie pacienta o jeho ochorení, prognóze, o zostavených diagnostických a terapeutických plánoch, edukácia o účinkoch predpísaných liekov, o diétnom režime, životospráve, preventívnych opatreniach, zachovaní, upevňovaní a obnove zdravia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: indikácia, interpretácia vyšetrovacích metód pri jednotlivých ochoreniach napr.: ischemická choroba srdca – EKG, záťažové EKG, Holter, meranie TK, interpretácia laboratórnych výsledkov a testov, rádionuklidové vyšetrenie, echokardiografia, myokardiálne enzýmy a pod. Vyjadrenie sa k k riziku operačných výkonov v celkovej anestéze
Perspektíva: Aktuálna
7
určenie pracovnej diagnózy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: určenie pracovnej diagnózy na základe vstupného interného vyšetrenia, t.j. dôkladnej anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia, prípadne už dostupných laboratórnych a pomocných vyšetrení
Perspektíva: Aktuálna
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť vo vnútornom lekárstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: indikácia, interpretácia vyšetrovacích metód pri jednotlivých ochoreniach, napr.: ischemická choroba srdca – EKG, záťažové EKG, Holter, meranie TK, interpretácia laboratórnych výsledkov a testov, rádionuklidové vyšetrenie, echokardiografia, myokardiálne enzýmy a pod. Vyjadrenie sa k k riziku operačných výkonov v celkovej anestéze.
Perspektíva: Aktuálna
7
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
7
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných lekárenských zariadení pri lekárenskej starostlivosti, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
7
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr. elektronická preskripcia, objednávanie pacientov
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie starostlivosti o pacientov vo vnútornom lekárstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: klinický manažment akútnych stavov a akútnych zhoršení chronických chorôb - príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Terapeutické pomôcky
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Zdravoníctvo: Telehealth je definovaný výmenou elektronických informácií a používaním telekomunikačných technológií pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na diaľku, pri vzdelávaní zdravotníckych profesionálov, pri edukácii pacientov, pri riadení a organizácii verejného zdravia. Využíva pritom obrovské množstvo rôznych technologických nástrojov, ako sú napríklad zariadenia na meranie životných funkcií organizmu, prístroje na záznam fotografií a videa, streamovanie obrazu na internete, či telekomunikačné technológie na realizáciu videokonferencií. Kľúčovou oblasťou telehealthu, ktorá sa špecificky venuje poskytovaniu medicínskych služieb na diaľku, je telemedicína. Môže mať rôzne formy, od telekonzultácie všeobecného lekára s pacientom pri príznakoch akútneho ochorenia, telekonzília špecialistu so špecialistom pri rozhodovaní o diagnostickom postupe komplikovaného stavu, cez zdieľanie fotografií kožnej lézie pacienta s aplikáciou v mobile, až po vzdialený monitoring pacienta s diabetom alebo poruchou srdcového rytmu. Hoci má telemedícína vo svete už viac ako 40-ročnú históriu, stále nemá jednoznačne zadefinované postavenie v zdravotnom systéme na Slovensku. Okrem legislatívneho ukotvenia pravidiel pre využívanie celého spektra telemedicínskych nástrojov vyžaduje jej rozšírenie zameranie na lepšiu informovanosť o jej možnostiach a rozvoj zručností pre používanie jej technológií u zdravotníckych profesionálov a pacientov. Sociálne služby: Klinická starostlivosť na diaľku (diaľkové monitorovanie a diaľková terapia) je vhodná do väčšiny pobytových zariadení sociálnych služieb (špecializovaných zariadení, zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a domov sociálnej služby). Zlepšuje a zintenzívňuje prijímateľom sociálnych služieb prístup k všeobecnej zdravotnej starostlivosti a špecifickým zdravotným službám. Umožňuje efektívne manažovať starostlivosť o dlhodobo chronicky chorých pacientov, prípadne núdzovú okamžitú zdravotnú pomoc (v budúcnosti aj v domácom prostredí). Telemedicína má svoje opodstatnenie najmä v etablovaní nových služieb dlhodobej sociálnozdravotnej starostlivosti.
Charakteristika:
Titulný obrázok Od mobilných zdravotníckych aplikácií a softvéru podporujúcich klinické rozhodnutia, ktoré lekári robia každý deň, až po umelú inteligenciu a strojové učenie, digitálne technológie sú hnacou silou revolúcie v zdravotnej starostlivosti. Digitálne zdravotnícke nástroje majú obrovský potenciál zlepšiť našu schopnosť presne diagnostikovať a liečiť ochorenia, či výrazne zvýšiť efektivitu preventívnych programov. Tradičné poskytovanie zdravotnej starostlivosti rozširujú o využívanie rôznych výpočtových platforiem, nástrojov na konektivitu, softvérov, aplikácií a rôznych senzorov. Tieto technológie umožňujú rozsiahlu škálu ich využívania, od zariadení z oblasti wellness až po aplikácie, ktoré sú certifikovanými zdravotníckymi pomôckami. Odborníci už dávno poznajú ohromujúcu kvalitu niektorých aplikácií na báze umelej inteligencie, ktoré pracujú s informáciami a dátami mnohonásobne prevyšujúcimi kapacitu ľudského mozgu. Mnohé sú schopné stanoviť diagnózu častokrát rovnako presne ako vysoko erudovaný špecialista, nepodliehajú však zlyhaniu z únavy pri nadmernej záťaži. Akceptácia klinického názoru aplikácie s umelou inteligenciou so sebou nesie množstvo otvorených etických otázok o zodpovednosti za následky súvisiaceho rozhodnutia, napriek tomu dnes nie sme ďaleko od čias, kedy napríklad popis RTG snímkov realizuje aplikácia samostatne bez požiadavky na validáciu lekárom. Preto sa už v blízkej dobe budeme musieť zaoberať legislatívnymi pravidlami pre využívanie digitálnych technológií v zdravotníctve, vrátane pravidiel pre ich certifikáciu a bezpečnosť. Pripraviť sa na túto éru budú musieť nielen zdravotníci ale aj pacienti.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.