Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Major

MajorMajor velí špeciálnej vojenskej jednotke začlenenej do organizačného prvku vyššieho stupňa. Velí štábu práporu, letke alebo inému organizačnému celku rovnakej úrovne. Vedie samostatnú agendu na operačnom a strategickom stupni riadenia vyžadujúcu rozsiahlu koordináciu s viacerými organizačnými prvkami. Vykonáva systémové činnosti spojené s riadením a komplexným zabezpečovaním zložitých úsekov a agend, zložitých metodických a tvorivých činností spojených so zodpovednosťou za vzniknuté škody, vyžadujúcich schopnosť analýzy veľmi zložitých problémov, nápaditosť, iniciatívu a rozhodnosť. Zodpovedá za jemu podriadené vojenské sily, za ich výcvik, prípravu a bojovú pohotovosť.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496280/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka: Požiadavky na vzdelanie upravuje: Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3, § 4, § 5, § 5a § 6; Ďalej tiež Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 443/2019 Z. z . o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov v znení Vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 319/2021 Zbierky zákonov.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 156 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ISCO-08
0110
SK ISCO-08
0110007
ESCO
12
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
0110007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá a postupy vedenia samostatnej agendy na operačnom a strategickom stupni riadenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy riadenia, organizovania a koordinovania zložitých procesov a systémov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a zásady vykonávania a riadenia personálnej práce u svojich podriadených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
postupy a metódy prípravy koncepčných, vykonávacích, hodnotiacich a normotvorných dokumentov na všetkých stupňoch riadenia a na úrovni ústredného orgánu štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
taktické postupy a činnosti jednotiek pozemných a vzdušných síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady prípravy, výcviku a velenia skupine, štábu brigády, letke alebo organizačnému prvku úrovne prápor pri plnení mierových a bojových úloh
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady velenia špeciálnej vojenskej jednotke začlenenej do organizačného prvku vyššieho stupňa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy obsluhy a údržby zbraní a zbraňových systémov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy obsluhy a údržby vojenských dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá zastupovania veliteľa organizačného prvku úrovne prápor alebo velenia špeciálnej vojenskej jednotke zloženej z viacerých podriadených vojenských súčastí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady velenia odbornej organizačnej súčasti na veliteľstve alebo na štábe úrovne brigáda a operačné veliteľstvo
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy logistického zabezpečenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy ženijného zabezpečenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné metódy a princípy radiačnej, chemickej a biologickej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
7
systém zodpovednosti za bojovú, mobilizačnú a morálnu pripravenosť podriadeného vojenského útvaru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
operačné postupy a platná legislatíva súvisiaca s odbornou činnosťou v rámci vojenskej odbornosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a prostriedky plánovania a riadenia základnej a odbornej prípravy a výcviku podriadených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia, výzbroj a bojové možnosti jednotlivých zložiek OS SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Metódy a formy základnej a odbornej vojenskej prípravy a výcviku jednotky, spôsoby dosahovania všeobecnej pripravenosti jednotky, zásady a spôsoby vedenia bojovej činnosti jednotky, zásady a spôsoby plánovania a dodržiavania materiálneho, technického a finančného zabezpečenia jednotky.
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky vykonávania štátnej služby podľa zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vnútorných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na spracovávaní plánovacej a vyhodnocovacej dokumentácie práporu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrolovanie organizácie a priebehu výcviku a bojovej prípravy všetkých jednotiek práporu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spoluorganizovanie výcviku, podieľanie sa na príprave a riadení taktických cvičení, taktických cvičení s bojovou streľbou a kontrolných cvičení jednotiek práporu.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie samostatnej agendy na operačnom a strategickom stupni riadenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie a riadenie kontrolnej činnosti v prápore
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie a riadenie práce štábu práporu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Príprava štábu práporu a podriadených jednotiek zabezpečujúcich velenie, spojenie a prieskum, organizovanie včasného a správneho odovzdávania všetkých rozkazov a nariadení veliteľa práporu a nadriadených veliteľov jednotkám a kontrolovanie ich plnenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
zastupovanie veliteľa organizačného prvku úrovne prápor alebo velenie špeciálnej vojenskej jednotke zloženej z viacerých podriadených vojenských súčastí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za bojovú, mobilizačnú a morálnu pripravenosť podriadeného vojenského útvaru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
velenie na štábe práporu alebo inom porovnateľnom organizačnom prvku pri plnení mierových a bojových úloh
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
velenie odbornej organizačnej súčasti na veliteľstve alebo na štábe úrovne brigáda a operačné veliteľstvo
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
velenie špeciálnej vojenskej jednotke začlenenej do organizačného prvku vyššieho stupňa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
7
zodpovednosť za úplnosť spracovanej dokumentácie na plnenie opatrení na ochranu síl a na uvádzanie práporu do pohotovosti, bojovej a mobilizačnej pohotovosti, kontrolovanie priestorov, objektov a zariadení na zabezpečenie mobilizačnej pripravenosti práporu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie prípravy a výcviku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie a výkon odborných alebo špecializovaných odborných činností v rámci vojenskej odbornosti pri plnení alebo zabezpečovaní plnenia úloh stanovených vojenskému útvaru (organizačnej zložke)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Výzbroj
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.