Špecialista údržby vo výrobe drevených konštrukcií

Špecialista údržby vo výrobe drevených konštrukciíŠpecialista údržby vo výrobe drevených konštrukcií zabezpečuje a riadi činnosti súvisiace s údržbou, opravami, inštaláciou a nastavovaním strojov a zariadení alebo výrobných liniek v súlade s ich technickou dokumentáciou, požiadavkami výrobného procesu a bezpečnosti. Rieši technické problémy so strojmi a zariadeniami spoločne s výrobnými technológmi/majstrami/supervízormi vo výrobe. Spolupracuje na realizácii technických inovácií v oblasti údržby. Navrhuje koncepcie a plány údržby v predpísanej lehote. Kontroluje správne nastavenie funkčnosti strojov a zariadení alebo liniek v zmysle ich technicko-prevádzkových parametrov a bezpečnosti. Monitoruje a kontroluje náklady na údržbu. Koordinuje činnosť technikov údržby. Zabezpečuje diagnostiku, merania, servisné prehliadky, servis, preventívnu a operatívnu údržbu a generálne opravy. Spolupracuje s nákupom materiálno-technického zabezpečenia pri zadávaní požiadaviek a výbere náhradných dielov a externých dodávateľov výrobných technológií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
496271/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKManažér údržby
SKVedúci údržby
Odporúčaná úroveň vzdelania
P ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
655
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Do doporučenej praxe sa započítava aj prax realizovaná pri údržbe strojnotechnologického zariadenia vo výrobe drevených konštrukcií.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141019
ESCO
420
SK NACE Rev. 2
C16
CPA 2015
C16
Príslušnosť k povolaniu
2141019

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a formy organizovania interných školení zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
6
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
6
prvky, zariadenia a systémy automatickej regulácie
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: V oblasti údržby strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
6
postupy automatického systému riadenia údržby
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Automatizácia vo výrobe
6
riadiace systémy CNC strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Technologické inovácie strojného vybavenia
6
technické kreslenie v strojníctve
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Zásady kreslenia a zobrazovania konštrukcií strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
6
materiály a polotovary používané na výrobu drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Druhy a vlastnosti použitých materiálov na báze dreva (napr. rezivo, lepené lamelové drevo na stavebné nosné konštrukcie), oceľové prvky v drevených konštrukciách a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Moderné drevené konštrukcie a drevostavby
6
technológia výroby drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vrátane technológie a technologických postupov spracovania dreva (technologické procesy piliarskej výroby, výroby kompozitných materiálov na báze dreva a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Moderné drevené konštrukcie a drevostavby
6
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: V oblasti údržby strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
6
stroje, zariadenia a výrobné linky vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Automatizácia vo výrobe
6
procesy spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
druhy technickej dokumentácie a zásady jej vyhotovenia v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment procesu údržby a opráv vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. kalkulácie, rozpočty, postupy vedenia porád, postupy a metódy vedenia pracovného kolektívu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
normy a normatívy vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. technické normy, podklady vo výrobe drevených konštrukcií a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Moderné drevené konštrukcie a drevostavby
6
spôsoby a postupy nastavovania, prevádzky, údržby a opráv strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Diagnostika prevádzkyschopnosti strojov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prechod od preventívnej údržby na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych dátach
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
6
vývojové trendy strojného zariadenia v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vo výrobe drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva
3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
6
systémy elektrických pohonov/rozvodov strojného zariadenia
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Vo výrobe drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady projektovania technologických zariadení a výrobných systémov pri výrobe drevených konštrukčných stavieb
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Optimalizácia a zostavovanie technológie, kapacitné prepočty a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a spôsoby využitia CNC technológií v drevárskom priemysle
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Technologické inovácie strojného vybavenia
6
technológie robotizácie a kolaboratívnych robotov v drevárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva
6
softvérová predikcia porúch vo výrobe na základe historických analýz
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Aplikácia softvéru na plánovanie opráv na základe pravdepodobnosti opakujúcich sa porúch.
Perspektíva: Aktuálna
6
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Princípy environmentálnych technológií, materiálov a pod. Výrobné technológie a ich dopad na životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie princípov robotiky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva
6
orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentáciách súvisiacich s údržbou strojných zariadení vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
plánovanie opráv, údržby, inštalácie a nastavovania strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prechod od preventívnej údržby na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych dátach
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
6
plánovanie a kontrola nákladov na údržbu strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri zostavovaní rozpočtu v oblasti údržby a sledovanie výdavkov rozpočtových prostriedkov vo výrobe drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
6
optimalizácia výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách údržby pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola prevádzkyschopnosti strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riešenie projektov technického a technologického rozvoja a inovácie v oblasti drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
Automatizácia vo výrobe
6
návrh modernizácie a technických úprav strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
6
tvorba štatistík a reportov súvisiacich s údržbou strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spracovávanie štatistík a správ o údržbe na účely plánovania a úpravy údržbárskej činnosti a ich vyhodnocovanie.
Perspektíva: Aktuálna
6
manažovanie spolupráce s externými organizáciami/inštitúciami v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. v oblasti zabezpečenia revízií, služieb, strojného zariadenia, náhradných dielov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie pri zabezpečovaní a plánovaní údržby strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spolupráca s výrobným manažmentom, technickým personálom a kontrolórmi kvality za účelom riešenia problémov spojených s údržbou a návrhmi nápravných opatrení na vylepšenie prevádzkyschopnosti a technického stavu strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie odborných školení zamestnancov údržby vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie CNC technológií v drevárskom priemysle
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Moderné drevené konštrukcie a drevostavby
6
vedenie tímu zamestnancov v oblasti údržby strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Riadenie, koordinácia a kontrola výsledkov práce zvereného tímu vo výrobe drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
6
výber zamestnancov do tímu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie procesu údržby technologického zariadenia pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prechod od preventívnej údržby na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych dátach
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
6
zabezpečovanie procesu údržby technologického zariadenia vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov vo výrobe drevených konštrukcií v zmysle technickej dokumentácie a podľa časového harmonogramu.
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie výberu, nákupu a dodávok strojov, zariadení, výrobných liniek a náhradných dielov pre stroje, zariadenia a výrobné linky vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Posudzovanie potreby strojov a zariadení, ich špecifikácia, výber z ponúk a pod. Objednávanie nástrojov, strojov, strojného vybavenia (stroje, zariadenia, výrobné linky), strategických náhradných dielov a dielov nevyhnutných na údržbu.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok V drevospracujúcom priemysle - vzhľadom na veľkú rôznorodosť vlastností dreva vzniká pri výrobe výrobkov z dreva veľké množstvo dát. Aby bola možná presná identifikácia a optimalizácia toku materiálov, množstva skladových zásob a hotových výrobkov, je nutná presná analýza a využitie dát v celom procese. Využitie BIG DATA je dôležité aj pre predikciu ďalšieho vývoja na efektívnosť výrobného procesu spracovania dreva. V lesnom hospodárstve - Vzhľadom na veľký objem dát v lesnej výrobe (vlastníci a obhospodarovatelia lesov, vývoj štruktúry zásob dreva a ich lokalizácia na skladoch, vývojové trendy ťažieb dreva, vývoj náhodných ťažieb,...), ich vhodné agregovanie a využitie umožní optimalizáciu dopravy výrobkov surového dreva k odberateľom a spracovateľom, umožní prognózovanie potreby spracovateľských kapacít v dlhodobom horizonte, ktoré sú náročné na investície.
Charakteristika:
Titulný obrázok V súčasnosti je významnejšie využitie CNC v oblasti výroby celého sortimentu drevených stavieb, konštrukčných systémov, stavebnostolárskych výrobkov, výroby nábytku, ale aj v prvostupňovom spracovaní dreva. Prinášajú možnosť vysokého stupňa automatizácie výroby výrobkov z dreva od návrhu projektu po jeho realizáciu. Prinesú výrazné zvýšenie produktivity, flexibility výrobných programov a presnosti výroby.
Charakteristika:
Titulný obrázok Technologické inovácie strojného vybavenia sú prostriedkom umožňujúcim aplikáciu inovácií, na základe ktorých možno dynamicky meniť podnikateľskú stratégiu, okamžite reagovať na potrebné zmeny a zavádzať pokrokové výrobné systémy. Ich aplikáciou sa stroje stávajú inteligentnými, automatizovanými, rekonfirugovateľnými a vysoko efektívnymi. Inovácie v tomto smere umožňujú efektívne plniť požadované kritériá budúcnosti na nový koncept výroby. V súvislosti s príchodom štvrtej priemyselnej revolúcie, tzv. digitálnej revolúcie dôjde k zavádzaniu nových prelomových technológií a technologickej inovácii strojného vybavenia v textilnej, odevnej, obuvníckej a kožiarskej výrobe. Jej základným portfóliom bude umelá inteligencia. Tvorí základ PC programov potrebných na vznik inteligentných strojov, zariadení a výrobných systémov. Cieľom použitia technologických inovácií strojného vybavenia je: - zvýšenie produktivity, zníženie nákladov a času výrobného procesu od designu až po produkciu, - zníženie spotreby energie vo výrobe, - umožnenie firmám udržať svoje podnikanie so súčasnými i novými obchodnými modelmi, - využívanie nových technológií na výrobu, čo v konečnom dôsledku povedie k čistejším, bezpečnejším a užitočnejším pracovným miestam.
Charakteristika:
Titulný obrázok Pri spracovaní dreva, suroviny s variabilnými vlastnosťami na výrobky je dôležité neustále, rýchle a správne rozhodovanie v množstve výrobných aj nevýrobných operácii. Aplikácia smart technológií v reťazci spracovania dreva na výrobky vrátane komunikácie s konečným užívateľom je cestou na zvýšenie produktivity práce, zvýšenie flexibility výrobných programov, ponúkaných služieb a výrobkov. Zvýši sa nezávislosť výrobných zariadení s rozširujúcimi sa kognitívnymi funkciami (komunikácia, interakcia, predikcia,...).
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizácia = riadenie výrobných a iných procesov bez priameho zásahu človeka. Zavádzaním automatizácie vo výrobných odvetviach sa produkujú výrobky bez priameho ľudského zásahu, pomocou automatizovaných a poloautomatických výrobných strojov a zariadení, prevádzok. Účasť ľudského faktora pri výrobe sa nevylučuje napr. pri technickom postupe, ktorý kontroluje a riadi prácu strojov (nastavovanie strojov, zadanie programu, zásobovanie materiálom, údržba a pod.). Automatizácia je prienikom poznatkov elektrotechniky, strojárstva a informatiky. Využitie sofistikovanej automatizácie je najmä vo výrobných odvetviach. Výhody automatizácie: vyššia produktivita práce, rast výroby, znižovanie nákladov, zlepšovanie opakovateľnej kvality výrobkov, redukcia vznikajúcich chýb vo výrobe v dôsledku ľudského faktora. Zavádzaním automatizácie sa očakáva postupné nahrádzanie ľudského faktora pri výrobných, riadiacich a iných procesoch.
Charakteristika:
Titulný obrázok Uplatnenie princípov zelenej ekonomiky pri spracovaní dreva spočíva v bezodpadovom spracovaní na hlavné a sekundárne výrobky. Výrobky z dreva sú recyklovateľné výrobky a nezaťažujú životné prostredie. V prospech uplatňovania princípov zelenej ekonomiky sa významne sa zvýši intenzívne použitie moderných technológií pre recykláciu dreva a výrobkov na báze dreva. Predpokladá sa, že niektoré druhy veľkoplošných materiálov (DTD, DVD, MDF a iné) budú vyrábané takmer výlučne z recyklovaného dreva.
Charakteristika:
Titulný obrázok Klimatické zmeny a s tým spojená zmena drevinového zloženia najvýznamnejšie zasiahne sektor výroby moderných drevených konštrukcií a drevostavieb. V tejto oblasti bude nevyhnuté používať nové metódy navrhovania a výroby konštrukčných systémov drevostavieb s použitím nových materiálov, technológií a inovatívnych spojovacích prvkov v konštrukciách.
Charakteristika:
Titulný obrázok Pri spracovaní dreva je pomerne veľký podiel výrobných aj nevýrobných operácií realizovaných nízko kvalifikovanou pracovnou silou. Jedinou možnou náhradou je zvyšovanie podielu robotov a robotických technológií, ktoré sú schopné vzájomnej spolupráce v procese výroby. Uplatnenie týchto inovácií je perspektívne vo všetkých odvetviach a stupňoch spracovania dreva.
Charakteristika:
Titulný obrázok Nové možnosti pri výrobe výrobkov na báze dreva, ako aj povrchovej úprave kompozitných drevných materiálov prinesú technológie 3D, ktoré pri výrobe výrobkov tvoria minimálne množstvo odpadov. Perspektíva je aj v oblasti vývoja a výroby inovatívnych materiálov pre 3D technológie na báze dreva so špecifickými vlastnosťami.
Charakteristika:
Prechod od preventívnej údržby strojov, zariadení a vozidiel (plán nastavený priemerom alebo štatistikou životnosti) na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych online dátach a analýze skutočného stavu. Cieľom je zníženie prestojov vozidiel vo vzťahu k počtu vozidiel v dennej prevádzke. Vyhodnocovanie denne získaných údajov prevádzke zabezpečí sústavnú bezpečnosť prevádzky dopravných prostriedkov a zefektívnenie finančných nákladov. Príklad využitia: údržba sa plánuje na základe reálnych dát zo senzorov nie na základe periodickej výmeny náhradných dielov. Redukcia väčších porúch včasnou diagnostikou.
Charakteristika:
Neinvazívna kontrola, diaľková diagnostika a monitoring a inšpekcia dopravných prostriedkov a infraštruktúry prostredníctvom senzorovej technológie prostredníctvom IoT. Tvorba prediktívnych algoritmov porúch dopravných prostriedkov a infraštruktúry ako aj následné hĺbkové vyšetrovanie zlyhaní. Príklad využitia: senzory inštalované v zariadeniach a ich kľúčových komponentoch sledujúce ich opotrebenie a riziko kazivosti s cieľom predikovať ich výmenu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.