Špecialista údržby v spracovaní dreva

Špecialista údržby v spracovaní drevaŠpecialista údržby v spracovaní dreva zabezpečuje a riadi činnosti súvisiace s údržbou, opravami, inštaláciou a nastavovaním strojov a zariadení alebo výrobných liniek v súlade s ich technickou dokumentáciou, požiadavkami výrobného procesu a bezpečnosti. Rieši technické problémy so strojmi a zariadeniami spoločne s výrobnými technológmi/majstrami/supervízormi vo výrobe. Spolupracuje na investičných zámeroch a na realizácii technických inovácií v oblasti údržby. Navrhuje koncepcie a plány údržby v predpísanej lehote. Kontroluje správne nastavenie funkčnosti strojov a zariadení alebo liniek v zmysle ich technicko-prevádzkových parametrov a bezpečnosti. Monitoruje a kontroluje náklady na údržbu. Koordinuje činnosť technikov údržby. Zabezpečuje diagnostiku, merania, servisné prehliadky, servis, preventívnu a operatívnu údržbu a generálne opravy. Spolupracuje s nákupom materiálno-technického zabezpečenia pri zadávaní požiadaviek a výbere náhradných dielov a externých dodávateľov výrobnýc...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
496270/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKVedúci údržby
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141019
ESCO
420
SK NACE Rev. 2
C16
CPA 2015
C16
Príslušnosť k povolaniu
2141019

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy organizovania interných školení zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
prvky, zariadenia a systémy automatickej regulácie
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: V oblasti údržby strojov, zariadení a výrobných liniek pri spracovaní dreva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
7
postupy automatického systému riadenia údržby
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Robotizácia vo výrobe
Automatizácia vo výrobe
Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
7
riadiace systémy CNC strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
7
technické kreslenie v strojníctve
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Zásady kreslenia a zobrazovania konštrukcií strojov, zariadení a výrobných liniek pri spracovaní dreva.
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. rezivo, kompozitné materiály na báze dreva, polotovary na výrobu nábytku, materiály na drevené konštrukcie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické postupy spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technologické procesy piliarskej výroby, výroby kompozitných materiálov na báze dreva a energetické využitie dreva.
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje, zariadenia a výrobné linky pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. stroje a zariadenia v piliarskej výrobe a výrobné linky (napr. sušiarenské a hydrotermické zariadenia a zariadenia na ochranu a obnovu dreva a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
Automatizácia vo výrobe
7
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: V oblasti údržby strojov, zariadení a výrobných liniek pri spracovaní dreva.
Perspektíva: Aktuálna
7
procesy spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. mechanické, fyzikálne, chemické a biologické.
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy technickej dokumentácie a zásady jej vyhotovenia v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment procesu údržby a opráv strojov a strojných zariadení pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. kalkulácie, rozpočty a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
vývojové trendy strojného zariadenia v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Pri spracovaní dreva.
Perspektíva: Aktuálna
7
normy a normatívy v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. technické normy, podklady pri spracovaní dreva a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy nastavovania, prevádzky, údržby strojov, zariadení a výrobných liniek pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Diagnostika prevádzkyschopnosti strojov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy elektrických pohonov/rozvodov strojného zariadenia
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Pri spracovaní dreva.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady projektovania technologických zariadení a výrobných systémov pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Optimalizácia a zostavovanie technológie, kapacitné prepočty a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a spôsoby využitia CNC technológií v drevárskom priemysle
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
7
technológie robotizácie a kolaboratívnych robotov v drevárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva
7
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Princípy environmentálnych technológií, materiálov a pod. Výrobné technológie a ich dopad na životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie princípov robotiky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva
7
orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentáciách súvisiacich s údržbou strojných zariadení pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie opráv, údržby, inštalácie a nastavovania strojov, zariadení a výrobných liniek pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
plánovanie a kontrola nákladov na údržbu strojov, zariadení a výrobných liniek pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri zostavovaní rozpočtu v oblasti údržby a sledovanie výdavkov rozpočtových prostriedkov pri spracovaní dreva.
Perspektíva: Aktuálna
7
optimalizácia výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách údržby pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola prevádzkyschopnosti strojov, zariadení a výrobných liniek pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie projektov technického a technologického rozvoja a inovácie v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
Automatizácia vo výrobe
7
návrh modernizácie a technických úprav strojov, zariadení a výrobných liniek pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba štatistík a reportov súvisiacich s údržbou strojov, zariadení a výrobných liniek pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spracovávanie štatistík a správ o údržbe na účely plánovania a úpravy údržbárskej činnosti a ich vyhodnocovanie.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie spolupráce s externými organizáciami/inštitúciami v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. v oblasti zabezpečenia revízií, ponúk, prípravy podkladov na rokovania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie pri zabezpečovaní a plánovaní údržby strojov, zariadení a výrobných liniek pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spolupráca s výrobným manažmentom, technickým personálom a kontrolórmi kvality za účelom riešenia problémov spojených s údržbou a návrhmi nápravných opatrení na vylepšenie prevádzkyschopnosti a technického stavu strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie odborných školení zamestnancov údržby pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie školení obsluhy a opráv strojov, zariadení a výrobných liniek s cieľom zabezpečenia trvalého plnenia plánov pri optimálnej produktivite a nákladoch.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie CNC technológií v drevárskom priemysle
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
7
vedenie tímu zamestnancov v oblasti údržby strojov, zariadení a výrobných liniek pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Riadenie, koordinácia a kontrola výsledkov práce zvereného tímu pri spracovaní dreva.
Perspektíva: Aktuálna
7
výber zamestnancov do tímu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie procesu údržby technologického zariadenia pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov pri spracovaní dreva v zmysle technickej dokumentácie a podľa časového harmonogramu.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie výberu, nákupu a dodávok strojov, zariadení, výrobných liniek a náhradných dielov pre stroje, zariadenia a výrobné linky pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Posudzovanie potreby strojov a zariadení, ich špecifikácia, výber z ponúk a pod. Objednávanie nástrojov, strojov, strojného vybavenia (stroje, zariadenia, výrobné linky), strategických náhradných dielov a dielov nevyhnutných na údržbu.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.