Špecialista riadenia kvality vo výrobe drevených konštrukcií

Špecialista riadenia kvality vo výrobe drevených konštrukciíŠpecialista riadenia kvality vo výrobe drevených konštrukcií riadi a zabezpečuje proces manažmentu kvality vo výrobnom procese. Je zodpovedný za riadenie procesov vo výrobe, ktoré zodpovedajú špecifikovaných konštrukčným systémom. V závislosti od typu konštrukcie zabezpečuje a koordinuje činnosti v oblasti tvorby a aplikácie systému kvality procesov vo výrobe drevených konštrukcií. Navrhuje a organizuje zavádzanie systému kvality, navrhuje aplikáciu príslušných noriem a predpisov. Riadi audit kvality a kontroluje činnosti spojené s výkonom monitorovania kvality a parametrov vstupov, polotovarov a výstupom finálnych výrobkov z výroby drevených konštrukcií. Riadi procesy kvality výroby od vstupnej cez medzioperačnú až po výstupnú. Analyzuje a vyhodnocuje proces kvality výroby a navrhuje potrebné opatrenia. Aplikuje nové systémy manažérstva kvality, riadi vzdelávanie zamestnancov v oblasti manažmentu kvality. Kontroluje dodržiavanie technologických postupov, noriem a predpisov v oblast...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
496269/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKInžinier riadenia kvality vo výrobe drevených konštrukcií
SKManažér kvality vo výrobe drevených konštrukcií
ENQuality Manager
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Prax v drevospracujúcom priemysle.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141017
ESCO
518
SK NACE Rev. 2
C16
CPA 2015
C16
Príslušnosť k povolaniu
2141017

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. manažment riadenia kvality, metódy a postupy kontroly kvality vo výrobe drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
7
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy hodnotenia kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Manažment a rozvojové metódy riadenia, riadenie výrobných procesov, procesné riadenie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy kontroly vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
materiály a polotovary používané na výrobu drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Druhy a vlastnosti dreva a ďalších materiálov na báze dreva (napr. rezivo, lepené lamelové drevo), oceľové prvky v drevených konštrukciách a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
technické kreslenie drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technické kreslenie strojárskych a stavebných výkresov súvisiacich s výrobou drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technologické postupy spracovania dreva (technologické procesy piliarskej výroby, výroby kompozitných materiálov na báze dreva a hydrotermická úprava dreva pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy povrchovej úpravy drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. hydrotermickej úpravy a ochrany dreva a materiálov na báze dreva používaných na výrobu.
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje, zariadenia a výrobné linky vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment procesu údržby a opráv vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Riadenie procesu údržby a opráv strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
7
normy a normatívy vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. technické normy, podklady vo výrobe drevených konštrukcií a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
normy súvisiace s manažérstvom riadenia kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Normy súvisiace s manažérstvom riadenia kvality, ISO certifikáty napr. ISO 9001, ISO 19011.
Perspektíva: Aktuálna
7
inovatívne postupy pri navrhovaní a projektovaní drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
maximálne využitie obnoviteľnej drevnej suroviny
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti použitia informačných technológií a skenerov na zistenie množstva a kvality suroviny a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technická dokumentácia drevených konštrukcií budov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Výkresy šikmých striech a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v normách a technickej dokumentácii vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
čítanie stavebných výkresov drevených konštrukcií budov a drevostavieb
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie plánov kontroly kvality výrobkov vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring kvality vstupov, polotovarov a výstupov vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Sledovanie parametrov kvality vstupných výrobkov, polotovarov a finálnych výrobkov vo výrobe drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie výsledkov kontroly kvality pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vypracovávanie posudkov a protokolov kontroly kvality.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a riadenie kvality výrobného procesu vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania technických postupov, noriem a predpisov v oblasti politiky kvality
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
technické skúšky kvality vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Skúšky kvality materiálov, polotovarov a výrobkov vo výrobe drevených konštrukcií, napr. skúšky mechanických vlastností materiálov a výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza procesu riadenia kvality pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Sledovanie procesu riadenia, predpisov v oblasti noriem kvality riadenia a implementácia zmien do predpisov a systémov riadenia kvality výroby, vrátane navrhovania nápravných opatrení.
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie nových metód skúšania a overovania postupov skúšania drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie a zavádzanie systému kvality vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Navrhovanie technologických postupov, noriem, predpisov a smerníc v oblasti kvality vo výrobe drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie a spracovanie štatistických dát
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spracovanie dát pomocou výpočtovej techniky, kontrola dát a formulácia správnosti výsledkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konzultačná činnosť a technické poradenstvo pri zavádzaní systému kvality pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dosahovanie maximálnej pridanej hodnoty obnoviteľnej drevnej suroviny
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia inovatívnych systémov počítačom riadených procesov v riadení kvality drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Budúca
7
využívanie informačných technológií a skenerov na zistenie množstva a kvality suroviny a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie kvality interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a metodické usmerňovanie kontrolórov kvality v organizácii pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Usmerňovanie, motivovanie a hodnotenie zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie vzdelávania zamestnancov v oblasti manažmentu kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie auditu kvality vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.