Vedecký pracovník v astronómii

Vedecký pracovník v astronómiiVedecký pracovník v astronómii vykonáva vedecko-výskumnú činnosť v odbore astronómie, astrofyziky či kozmológie, prípadne riadi súvisiace vysoko odborné vedecké a tvorivé činnosti. Zameriava sa na štúdium hmoty, priestoru a času vo vesmíre, na štúdium planét, medziplanetárnej hmoty, hviezd a hviezdnych sústav, galaxií a ďalších vesmírnych štruktúr. Študuje smery vývoja odboru, formuluje problémy a hypotézy, určuje vhodné postupy a techniky ich riešenia. Samostatne alebo s vedeným kolektívom rieši daný problém, formuluje, interpretuje, prezentuje a publikuje výsledky výskumu. Podieľa sa na aplikácii výsledkov výskumu v praxi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
496264/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKKozmológ
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2111
SK ISCO-08
2111003
ESCO
339
SK NACE Rev. 2
M72,M74
CPA 2015
M72,M74
Príslušnosť k povolaniu
2111003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
inovatívne spôsoby prezentácie artefaktov kultúrneho dedičstva s dôrazom na poznanie, komunikáciu a interakciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
7
nové digitálne príležitosti na obnovu, zachovanie a spoluvytváranie kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
7
inovatívne modely riadenia a partnerstva na zlepšenie mestského a vidieckeho prostredia a na podporu adaptívneho znovuvyužitia hmotného kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
vedecké metódy výskumu a vývoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: V odbore astronómia.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy používané na analýzu a hodnotenie národného systému výskumu, vývoja a inovácií, jeho porovnávanie so systémami vybraných krajín a na prípravu strategických materiálov zameraných na jeho rozvoj, zefektívňovanie a lepšie zapojenie do európskeho výskumného priestoru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analýzy vo výskume
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: V astronómii.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
fyzika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fyzikálne vlastnosti svetla, frekvenčné spektrá
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematická fyzika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fotometrické metódy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fyzika Slnka
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
fyzika slnečnej sústavy
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
nebeská mechanika
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
kozmológia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
fyzikálna chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
techniky spektrofotometrie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
astrofyzika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia v astronómii
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
astronomické prístroje a pozorovacie metódy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sférická astronómia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teoretická matematika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné programovacie prvky a postupy tvorby počítačového kódu v konkrétnom programovacom jazyku
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
databázové systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V astronómii.
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy počítačového spracovania digitálnej fotografie
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie stanovených postupov, metód merania a vyhodnocovania výsledkov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti astronómie.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie inovatívnych návrhov postupov astronomických pozorovaní
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a realizácia vedeckých astronomických pozorovaní
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zhromažďovanie, popisovanie, analýza, interpretácia a zovšeobecňovanie získaných poznatkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: V astronómii.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie a analýza dát z astronomických pozorovaní
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia výsledkov výskumu v rôznych oblastiach spoločenského života a hospodárskej praxi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
uplatňovanie vedeckých metód výskumu, matematického aparátu a teoreticko-fyzikálnych metód na riešenie problémov z astronómie a astrofyziky a príbuzných odborov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia vedeckých problémov, teórií a hypotéz vo výskume v odbore astronómie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie programovacích jazykov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie databázových systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vo výskume v astronómii.
Perspektíva: Aktuálna
6
publikovanie vo vedeckých, odborných a populárno-vedeckých periodikách
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Publikovanie vo vedeckých, odborných a iných relevantných periodikách v oblasti astronómie s primeraným citačným ohlasom.
Perspektíva: Aktuálna
7
konfrontácia poznatkov a zistení v oblasti astronómie formou vedeckej prezentácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktívna účasť na domácich a zahraničných vedeckých fórach z oblasti astronómie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Astronómia
Perspektíva: Aktuálna
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu v astronómii
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
budovanie vzťahov a vytváranie podmienok na začlenenie do paneurópskych výskumných infraštruktúr
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
využívanie prvkov umelej inteligencie v astronomickom výskume
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
analyzovanie a hodnotenie postupov spracovania sochárskych materiálov z technologického, funkčného a estetického hľadiska
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
7
organizovanie prác pri zabezpečovaní prevádzky a údržby pamiatkového objektu s cieľom zachovania jeho prírodných hodnôt
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
7
projektovanie, realizovanie, monitorovanie a vyhodnocovanie výskumných projektov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: V oblasti astronómie.
Perspektíva: Aktuálna
7
budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci literárnej tvorby a v rámci riešenia problémov v danom odbore
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci fungovania kultúrnej inštitúcie a v rámci riešenia problémov v danom odbore na vnútroinštitucionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.