Astronóm - pozorovateľ

Astronóm - pozorovateľAstronóm - pozorovateľ vykonáva základnú pozorovateľskú činnosť, ako je pozorovanie Slnka a objektov nočnej oblohy, ako sú planéty, mesiace, hmloviny, galaxie. Fotografuje ich, realizuje fotometrické a astrometrické pozorovania, pozorovanie meteorov a tiež ostatných javov, ktoré majú svoj pôvod v astronomických dejoch. Napozorovaný materiál spracováva do formy, ktorá je vhodná na ďalšie vedecké spracovanie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
496258/1
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKPozorovateľ vesmíru
Odporúčaná úroveň vzdelania
N
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2111
SK ISCO-08
2111999
ESCO
1145
SK NACE Rev. 2
M74
CPA 2015
M74
Príslušnosť k povolaniu
2111999

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
fyzika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
fyzikálne vlastnosti svetla, frekvenčné spektrá
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
matematická fyzika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
optika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
fotometrické metódy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Fotometria asteroidov a komét.
Perspektíva: Aktuálna
4
fyzika Slnka
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
fyzika slnečnej sústavy
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
nebeská mechanika
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
techniky spektrofotometrie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
astrofyzika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
astronomické prístroje a pozorovacie metódy
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Astrometria asteroidov a komét.
Perspektíva: Aktuálna
4
sférická astronómia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dynamické a fyzikálne vlastnosti telies slnečnej sústavy
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Dynamické a fyzikálne vlastnosti malých telies slnečnej sústavy, ako sú meteory, meteority, asteroidy, kométy.
Perspektíva: Aktuálna
4
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
programovacie jazyky
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Základy programovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
databázové systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Astronómia.
Perspektíva: Aktuálna
4
digitálne spracovanie dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy počítačového spracovania digitálnej fotografie
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Astronómia.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie stanovených postupov, metód merania a vyhodnocovania výsledkov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a realizácia vedeckých astronomických pozorovaní
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vlastné astronomické pozorovanie Slnka, astronomických objektov nočnej oblohy a pod.
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie a analýza dát z astronomických pozorovaní
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie programovacích jazykov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie databázových systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Astronómia.
Perspektíva: Aktuálna
4
aktívna účasť na domácich a zahraničných vedeckých fórach z oblasti astronómie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu v astronómii
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Astronómia.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie fotografií z digitálneho záznamu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: V oblasti astronómie.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Telo ako pracovný prostriedok
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.