Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Metodik práce s mládežou

Metodik práce s mládežouMetodik práce s mládežou na základe osvojených poznatkov z teórie a praxe práce s mládežou skúma, vyhodnocuje a vytvára metódy, postupy, techniky a pravidlá v oblasti práce s mládežou. Nastavuje, rámcuje a implementuje programy neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou, pričom uplatňuje transdisciplinárne hľadisko. Zároveň vytvára metodické materiály, informuje a vzdeláva aktérov v oblasti práce s mládežou a využíva pri tom nové trendy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496243/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENYouth work methodologist
Odporúčaná úroveň vzdelania
P
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
655
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činností v oblasti práce s mládežou podľa zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 10) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2359
SK ISCO-08
2359011
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2359011

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Matematická gramotnosť
5
Digitálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Mediálna gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
všeobecná pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Špecifiká neformálneho vzdelávania mládeže.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy, formy a obsah vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nástroje na zisťovanie kľúčových kompetencií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
terminológia, teoretické východiská, strategické dokumenty a právne predpisy v oblasti vzdelávania mládeže
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
subjekty pôsobiace v oblasti práce s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
grantové a fundraisingové možnosti získavania finančných zdrojov v oblasti práce s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy tvorby výchovno-vzdelávacích aktivít v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rôznorodé typy aktivít a programov využívaných v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Hranie hier vo vzdelávaní
6
aktuálne trendy a technológie v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Online vzdelávanie
Hranie hier vo vzdelávaní
Vzdelávanie sústredené na duševné zdravie (Mental centered education)
6
moderné metódy a technológie vo vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Online vzdelávanie
Hranie hier vo vzdelávaní
Vzdelávanie sústredené na duševné zdravie (Mental centered education)
6
formy vedenia a prístupu k mladým ľuďom
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodika diagnostiky a hodnotenia vo vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy výchovy a vzdelávania žiakov v strednej odbornej škole
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
globálne trendy vo vzdelávaní
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Multikultúrne, inkluzívne, environmentálne, rozvojové vzdelávanie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
práca so skupinou, skupinová dynamika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Online vzdelávanie
6
kvalita vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
6
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Špecifiká vzdelávania mládeže. Motivácia a bariéry vo vzdelávaní mládeže. Dynamika osobnosti, typológia osobnosti a osobný profil, diagnostika psychických dispozícií, osobných predpokladov na vzdelávanie. Základy psychológie, psychologická podstata vyučovacieho procesu.
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a metódy vedenia tímu spolupracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Online interná a externá komunikácia
6
interkultúrne rozdiely
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formy a metódy analýzy potrieb cieľových skupín
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
definovanie cieľov vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
implementácia nových trendov do práce s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
Hranie hier vo vzdelávaní
Vzdelávanie sústredené na duševné zdravie (Mental centered education)
6
plánovanie a projektovanie vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba koncepcií a programov v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba odborných podkladov pre projekty, koncepčné a metodické materiály v oblasti mládeže
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vytváranie podmienok a prostredia na implementáciu nových trendov v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca pri tvorbe a aktualizácii koncepcií a metodiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
hodnotenie a diagnostika vo vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a identifikácia vzdelávacích potrieb
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a vyhodnocovanie rizík pri tvorbe výchovno-vzdelávacích programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a mapovanie potrieb v oblasti práce s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Prezenčné listiny, analýzy potrieb, hodnotiace dotazníky, záverečné správy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie strategických dokumentov v oblasti práce s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
šírenie výsledkov projektov a aktivít v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
6
poskytovanie informačného a konzultačného servisu tímu administratívnych pracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
6
sieťovanie a spolupráca s externými organizáciami a partnermi pôsobiacimi v oblasti mládeže
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia vzdelávacieho podujatia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Hranie hier vo vzdelávaní
6
uplatňovanie princípov interkultúrnej citlivosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie tímu špecialistov v oblasti vzdelávania a rozvoja pracovníkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Online interná a externá komunikácia
6
metodické usmerňovanie pracovníkov v oblasti práce s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.