Odborný pracovník na úseku kontrolnej činnosti vo verejných službách zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny

Odborný pracovník na úseku kontrolnej činnosti vo verejných službách zamestnanosti, sociálnych vecí a rodinyOdborný pracovník na úseku kontrolnej činnosti vo verejných službách zamestnanosti kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov týkajúcich sa výkonu štátnej správy v oblasti služieb zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny. Vykonáva kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, vydáva rozhodnutia a vedie ich evidenciu. Plní úlohy v oblasti vonkajšej a vnútornej kontroly úradu v súčinnosti s ostatnými organizačnými útvarmi úradu v oblasti služieb zamestnanosti a sociálnych vecí a rodiny. Kontroluje plnenie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou. Vybavuje a prešetruje sťažnosti a petície. Rozhoduje v prvom stupni správneho konania o uložení pokút súvisiacich s priebehom a výsledkom kontrolnej činnosti podľa platných právnych predpisov. Vypracúva návrh zamerania kontrolnej činnosti na príslušné obdobie a metodicky navrhuje kontrolné postupy a spracováva štatistické výsledky v oblasti kontrol. Vykonáva správu písomností v inf...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496230/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: odporúča sa prax v kontrolnej činnosti alebo v oblasti služieb zamestnanosti
ISCO-08
3333
SK ISCO-08
3333002
ESCO
851
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3333002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
náležitosti záznamu a protokolu z kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy vykonávania kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spracovávania návrhov plánov kontrolných činností a hodnotenia kontrolných činností
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Tvorba plánu kontrolnej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pracovné právo, pracovno-právne vzťahy, sociálne zabezpečenie, zákon o službách zamestnanosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti kontroly v štátnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti štátnej služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Nariadenie Európskeho parlamentu o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby koncepčných, normotvorných a metodických materiálov v štátnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém prípravy návrhov rozhodnutí o uložení sankcie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy prešetrovania sťažností, podnetov a podaní vo vymedzenom rozsahu
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatívne normy v oblasti sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon. č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov, Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
národný akčný plán zamestnanosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém hodnotenia efektívnosti a účelnosti požiadavky na rekvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nástroje aktívnych opatrení trhu práce a spôsob ich použitia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky zaraďovania uchádzačov o zamestnanie na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy na uskutočňovanie kontroly v oblasti hospodárenia s finančnými prostriedkami
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite; Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy; Zákon o verejnom obstarávaní; Zákon o kontrole v štátnej správe.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava návrhov opatrení z kontrol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie plánu kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie plánov kontrol dodržiavania zákona o službách zamestnanosti a verejnoprávnych kontrol u príjemcu verejnej finančnej podpory v rámci riadenia a organizovania komplexných odborných kontrol
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti služieb zamestnanosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie plánov kontrolných akcií, metodík a kontrolných postupov v oblasti služieb zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
komplexné zaisťovanie kontroly vo všetkých oblastiach vnútorných činností organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola formálnej správnosti a úplnosti dokumentov a vykonávanie miestnych skúmaní na pracovisku príslušného odboru služby a úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie predmetu kontroly pre príslušný kontrolovaný subjekt
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola čerpania a využívania dotácií zo štátneho rozpočtu alebo iných účelovo viazaných rozpočtových prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie kontrol poskytovaných služieb, vrátane kontrol priamo v teréne
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania dotačnej politiky pri využívaní dotačných prostriedkov dotovanými subjektmi v danom území v rámci riadenia a organizácie komplexných odborných kontrol u externých subjektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti služieb zamestnanosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie kontroly na mieste u príjemcov verejnej finančnej podpory v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola plnenia dohôd o finančných podporách
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
čiastkové kontroly a kontrolné akcie u zamestnávateľov v oblasti dodržiavania zákona o službách zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola plnenia opatrení uložených zamestnávateľom na nápravu zistených nedostatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti dodržiavania zákona o službách zamestnanosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola v oblasti služieb zamestnanosti v rámci miestneho pôsobenia úradu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania platných zákonov u kontrolovaných osôb v rámci zabezpečenia kontrolnej činnosti v oblasti služieb zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola výplaty dávok štátnej sociálnej podpory v rámci zabezpečovania kontrolnej činnosti na úseku sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie príslušných podkladov na rozhodovanie o námietkach proti obsahu protokolu o kontrole realizovanej v oblasti služieb zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie priebehu kontrol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a vypracovávanie výsledkov kontrol a návrhov nápravných opatrení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie výsledkov kontrol, vrátane vyhotovovania príslušných protokolov o týchto kontrolách vo verejných službách zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
editácia a uchovávanie dokladov o kontrolách u zamestnávateľov vo verejných službách zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Archivácia dokladov v oblasti dodržiavania zákona o službách zamestnanosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie správ a protokolov z vykonaných kontrol u zamestnávateľov vo verejných službách zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti dodržiavania zákona o službách zamestnanosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie protokolov o výsledkoch kontrol vykonaných na úseku služieb zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rokovania s kontrolnými orgánmi štátnej správy, vrátane spolupráce pri nimi vykonávaných kontrolách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vybavovanie agendy správneho konania k výsledkom kontrol vykonávaných u zamestnávateľov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Riešenie agendy v oblasti dodržiavania zákona o službách zamestnanosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
prerokovávanie a riešenie námietok zamestnávateľov k výsledkom kontrol v službách zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Prerokovávanie námietok v oblasti dodržiavania zákona o službách zamestnanosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
prerokovávanie záverov komplexných kontrol v oblasti služieb zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny u kontrolovaných osôb, vrátane prerokovávania nápravných opatrení, prípadne sankcií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie súčinnosti s orgánmi štátnej správy pri kontrolnej činnosti v oblasti služieb zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.