Odborný pracovník na úseku kontrolnej činnosti vo verejných službách zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny

Odborný pracovník na úseku kontrolnej činnosti vo verejných službách zamestnanosti, sociálnych vecí a rodinyOdborný pracovník na úseku kontrolnej činnosti vo verejných službách zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov týkajúcich sa výkonu štátnej správy v oblasti služieb zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny. Vykonáva kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, vydáva rozhodnutia a vedie ich evidenciu. Plní úlohy v oblasti vonkajšej a vnútornej kontroly úradu v súčinnosti s ostatnými organizačnými útvarmi úradu v oblasti služieb zamestnanosti a sociálnych vecí a rodiny. Kontroluje plnenie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou. Vybavuje a prešetruje sťažnosti a petície. Rozhoduje v prvom stupni správneho konania o uložení pokút súvisiacich s priebehom a výsledkom kontrolnej činnosti podľa platných právnych predpisov. Vypracúva návrh zamerania kontrolnej činnosti na príslušné obdobie a metodicky navrhuje kontrolné postupy a spracováva štatistické výsledky v oblasti kontrol. Vyk...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496230/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: odporúča sa prax v kontrolnej činnosti alebo v oblasti služieb zamestnanosti
ISCO-08
3333
SK ISCO-08
3333002
ESCO
851
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3333002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
náležitosti záznamu a protokolu z kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy vykonávania kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spracovávania návrhov plánov kontrolných činností a hodnotenia kontrolných činností
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Tvorba plánu kontrolnej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovné právo, pracovno-právne vzťahy, sociálne zabezpečenie, zákon o službách zamestnanosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti kontroly v štátnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti štátnej služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Nariadenie Európskeho parlamentu o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby koncepčných, normotvorných a metodických materiálov v štátnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém prípravy návrhov rozhodnutí o uložení sankcie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy prešetrovania sťažností, podnetov a podaní vo vymedzenom rozsahu
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatívne normy v oblasti sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon. č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov, Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
národný akčný plán zamestnanosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém hodnotenia efektívnosti a účelnosti požiadavky na rekvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nástroje aktívnych opatrení trhu práce a spôsob ich použitia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky zaraďovania uchádzačov o zamestnanie na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy na uskutočňovanie kontroly v oblasti hospodárenia s finančnými prostriedkami
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite; Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy; Zákon o verejnom obstarávaní; Zákon o kontrole v štátnej správe.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava návrhov opatrení z kontrol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie plánu kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie plánov kontrol dodržiavania zákona o službách zamestnanosti a verejnoprávnych kontrol u príjemcu verejnej finančnej podpory v rámci riadenia a organizovania komplexných odborných kontrol
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti služieb zamestnanosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie plánov kontrolných akcií, metodík a kontrolných postupov v oblasti služieb zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
komplexné zaisťovanie kontroly vo všetkých oblastiach vnútorných činností organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola formálnej správnosti a úplnosti dokumentov a vykonávanie miestnych skúmaní na pracovisku príslušného odboru služby a úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie predmetu kontroly pre príslušný kontrolovaný subjekt
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola čerpania a využívania dotácií zo štátneho rozpočtu alebo iných účelovo viazaných rozpočtových prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie kontrol poskytovaných služieb, vrátane kontrol priamo v teréne
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania dotačnej politiky pri využívaní dotačných prostriedkov dotovanými subjektmi v danom území v rámci riadenia a organizácie komplexných odborných kontrol u externých subjektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti služieb zamestnanosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie kontroly na mieste u príjemcov verejnej finančnej podpory v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola plnenia dohôd o finančných podporách
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
čiastkové kontroly a kontrolné akcie u zamestnávateľov v oblasti dodržiavania zákona o službách zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola plnenia opatrení uložených zamestnávateľom na nápravu zistených nedostatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti dodržiavania zákona o službách zamestnanosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola v oblasti služieb zamestnanosti v rámci miestneho pôsobenia úradu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania platných zákonov u kontrolovaných osôb v rámci zabezpečenia kontrolnej činnosti v oblasti služieb zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola výplaty dávok štátnej sociálnej podpory v rámci zabezpečovania kontrolnej činnosti na úseku sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie príslušných podkladov na rozhodovanie o námietkach proti obsahu protokolu o kontrole realizovanej v oblasti služieb zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie priebehu kontrol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a vypracovávanie výsledkov kontrol a návrhov nápravných opatrení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie výsledkov kontrol, vrátane vyhotovovania príslušných protokolov o týchto kontrolách vo verejných službách zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
editácia a uchovávanie dokladov o kontrolách u zamestnávateľov vo verejných službách zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Archivácia dokladov v oblasti dodržiavania zákona o službách zamestnanosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie správ a protokolov z vykonaných kontrol u zamestnávateľov vo verejných službách zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti dodržiavania zákona o službách zamestnanosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie protokolov o výsledkoch kontrol vykonaných na úseku služieb zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rokovania s kontrolnými orgánmi štátnej správy, vrátane spolupráce pri nimi vykonávaných kontrolách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vybavovanie agendy správneho konania k výsledkom kontrol vykonávaných u zamestnávateľov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Riešenie agendy v oblasti dodržiavania zákona o službách zamestnanosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
prerokovávanie a riešenie námietok zamestnávateľov k výsledkom kontrol v službách zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Prerokovávanie námietok v oblasti dodržiavania zákona o službách zamestnanosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
prerokovávanie záverov komplexných kontrol v oblasti služieb zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny u kontrolovaných osôb, vrátane prerokovávania nápravných opatrení, prípadne sankcií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie súčinnosti s orgánmi štátnej správy pri kontrolnej činnosti v oblasti služieb zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.