Odborný pracovník poskytovania príspevkov na aktívne opatrenia trhu práce

Odborný pracovník poskytovania príspevkov na aktívne opatrenia trhu práceOdborný pracovník poskytovania príspevkov na aktívne opatrenia trhu práce zabezpečuje komplexnú agendu spojenú s uplatňovaním nástrojov aktívnych opatrení trhu práce. Zabezpečuje, koordinuje a usmerňuje aktivity jednotlivých nástrojov opatrení trhu práce. Poskytuje informácie a poradenstvo právnickým a fyzickým osobám o možnostiach využitia jednotlivých nástrojov, komunikuje so subjektmi štátneho a súkromného sektora za účelom efektívneho, účelného a hospodárneho využívania finančných prostriedkov. Realizuje a kontroluje dodržiavanie podmienok financovania nástrojov aktívnych opatrení trhu práce. Prijíma a spracováva žiadosti právnických alebo fyzických osôb o poskytnutie príspevkov v rámci projektov. Spracováva podklady na uzatváranie dohôd o poskytnutí príspevku, vyhotovuje dohody a zabezpečuje ich uzatvorenie. Sumarizuje žiadosti o úhradu platby, zabezpečuje kontrolu ich komplexnosti a oprávnenosti výdavkov. Zabezpečuje overovanie podporných dokladov k predkladaným žiadostiam a v...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496228/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
J
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
ISCO-08
3333
SK ISCO-08
3333001
ESCO
840
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3333001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
sociálna politika a verejná správa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pracovné právo, pracovno-právne vzťahy, sociálne zabezpečenie, zákon o službách zamestnanosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy súvisiace s poskytovaním dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
Informačný systém evidovania elektronických dokumentov (DMS)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a pravidlá čerpania fondov z Európskej únie a iných zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy práce s internými normami pre jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy sprostredkovania práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
Informačný systém služieb zamestnanosti (ISSZ)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém hodnotenia efektívnosti a účelnosti požiadavky na rekvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nástroje aktívnych opatrení trhu práce a spôsob ich použitia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky zaraďovania uchádzačov o zamestnanie na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky prideľovania finančných prostriedkov na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vzťah medzi situáciou na trhu práce a voľbou vhodného nástroja aktívnych opatrení trhu práce pre uchádzača o zamestnanie alebo zamestnávateľa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá pre výpočet príspevkov na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy vyhodnocovania jednotlivých nástrojov aktívnych opatrení trhu práce a pravidlá vykonávania kontrol dodržiavania dohodnutých podmienok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v analýzach, prognózach a prehľadoch vývoja trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola čerpania finančných prostriedkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: z Európskeho sociálneho fondu
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie a vyhodnocovanie financovania projektov, programov a aktivít
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a overovanie podporných dokladov k predkladaným žiadostiam o finančné príspevky a žiadostiam o úhradu platieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola čerpania a využívania dotácií zo štátneho rozpočtu alebo iných účelovo viazaných rozpočtových prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania podmienok financovania nástrojov aktívnych opatrení trhu práce a národných projektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie vhodnosti uchádzačov o zamestnanie na využitie jednotlivých nástrojov aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie kontroly na mieste u príjemcov verejnej finančnej podpory v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola plnenia dohôd o finančných podporách
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie kvality vyučovania a dodržiavania zmluvných podmienok rekvalifikačných kurzov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie dodržiavania rozpočtových pravidiel projektov financovaných z prostriedkov ESF
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie výsledkov projektov financovaných z ESF
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zadávanie údajov do informačného systému v oblasti služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie platobných poukazov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie úradných záznamov v rámci služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zadávanie údajov do Informačného systému evidovania elektronických dokumentov (DMS)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia realizácie jednotlivých nástrojov aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie správ a protokolov z vykonaných kontrol u zamestnávateľov vo verejných službách zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informácií o jednotlivých nástrojoch aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prijímanie a spracovávanie žiadostí o poskytnutie príspevku na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prerokovávanie a riešenie námietok zamestnávateľov k výsledkom kontrol v službách zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uzatváranie dohôd o poskytnutí príspevku na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prerokovávanie záverov komplexných kontrol v oblasti služieb zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny u kontrolovaných osôb, vrátane prerokovávania nápravných opatrení, prípadne sankcií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia a usmerňovanie aktivít jednotlivých nástrojov aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.