Radiačný onkológ

Radiačný onkológ vykonáva špecializované pracovné činnosti v oblasti liečebnej aplikácie ionizujúceho a neionizujúceho žiarenia, vychádzajúc z vedeckých poznatkov rádiobiológie a rádiofyziky a radiačných techník, ktoré využíva pri chorobných stavoch, predovšetkým pri zhubných nádoroch. Zaoberá sa prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou a výskumom rôznych chorobných stavov a zhubných nádorov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore radiačná onkológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08
2212012 - Radiačný onkológ
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
manuálna zručnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
7
klinické disciplíny
Špecifikácia:
ako napr.: vnútorné lekárstvo, chirurgia, klinická onkológia, radiačná onkológia, rádiológia, rádiobiológia, klinická fyzika, nukleárna medicína, radiačná a pod.
7
princípy a metódy dispenzarizácie
Špecifikácia:
princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vrodenými a získanými onkologickými ochoreniami
7
epidemiológia chorôb
Špecifikácia:
prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Špecifikácia:
vedecký výskum v špecializačnom odbore radiačná onkológia
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore radiačná onkológia
Špecifikácia:
etiológia, patogenéza, patofyziológia onkologických ochorení
7
klinický obraz ochorení a stavov v špecializačnom odbore radiačná onkológia
7
zásady farmakoterapie
Špecifikácia:
zásady chemoterapie, nežiadúce účinky chemoterapie a pod.
7
prevencia onkologických ochorení a ich komplikácií
Špecifikácia:
princípy a metódy sekundárnej a terciárnej prevencie
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v špecializačnom odbore radiačná onkológia
Špecifikácia:
princípy diagnostiky ako napr.: klinické vyšetrenia interné; klinické vyšetrenia gynekologické, biologické a funkčné testy, medicínske zobrazovacie techniky, laboratórne vyšetrenia a pod.
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore radiačná onkológia
Špecifikácia:
indikácie a kontraindikácie liečby žiarením u onkologických a neonkologických ochorení; radiačné techniky; indikácie a riadenie suportívnej a symptomatickej liečby; znalosti o nežiadúcich účinkoch liečby a pod.
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore radiačná onkológia
Špecifikácia:
princípy špecifických postupov ako napr.: práca na simulátore; plánovanie liečby žiarením s použitím plánovacích systémov - externá terapia, brachyterapia; orgánová topografia; zadávanie GTV, CTV, PTV, OR; brachyterapeutické aplikačné techniky; techniky aplikácie základnej chemoterapie a pod.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
zostavenie diagnostického plánu
Špecifikácia:
vypracovanie ožarovacích plánov v spolupráci s rádiofyzikom na plánovacej konzole z CT vrátane simulácie
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
zostavenie a realizácia individuálneho edukačného programu
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v radiačnej onkológii
Špecifikácia:
aplikácia špecifických výkonov v radiačnej onkológii – vypracovanie ožarovacích plánov v spolupráci s rádiofyzikom na plánovacej konzole z CT vrátane simulácie - nádory hlavy a krku, nádory gastrointestinálneho traktu, nádory pľúc a mediastína, nádory kostí a mäkkých tkanív, nádory kože, nádory prsníka, nádory gynekologické, nádory genitourinárneho traktu, lymfómy a leukémie, nádory centrálneho nervového systému, nádory z neznámeho primárneho ložiska; paliatívna terapia - kosti, mozog, pľúca, miecha; nádory detské; očné; nenádorová terapia a recidívy; aplikácie brachyterapie a pod.
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v radiačnej onkológii
Špecifikácia:
hodnotenie zobrazovacích metód, hodnotenie laboratórnych vyšetrení a pod.
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v radiačnej onkológii
7
manažovanie starostlivosti o pacientov v radiačnej onkológii
Špecifikácia:
príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v radiačnej onkológii
7
revízna a posudková činnosť v radiačnej onkológii
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.