Infektológ

InfektológInfektológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, klinikou, liečbou, dispenzarizáciou, prognózou, konziliárnou a posudkovou činnosťou pri infekčných chorobách....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496216/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností infektológa sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. (2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností infektológa sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore infektológia.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 60 mesiacov.
Poznámka: Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2212
SK ISCO-08
2212007
ESCO
602
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2212007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
profesijná etika v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
anatómia a fyziológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
epidemiológia chorôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách; protiepidemické opatrenia, izolácia alebo karanténa osôb podľa platných predpisov
Perspektíva: Aktuálna
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
klinické disciplíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: ako napr.: vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, geriatria, pneumológia a ftizeológia, neurológia, klinická onkológia, laboratórna medicína, klinická biochémia, všeobecná chirurgia, anesteziológia a intenzívna medicína, a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
klinický obraz ochorení a stavov v špecializačnom odbore infektológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: klinický obraz infekčných ochorení s dôrazom na osobitosti infekčných chorôb u novorodencov, dojčiat, tehotných žien, osôb vyššieho veku, chirurgicky či onkologicky chorých, drogovo závislých a u osôb s poruchami imunity
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy prevencie infekčných ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ošetrovania rán a obväzová technika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia infekčného procesu a infekčných ochorení orgánov a orgánových systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vedecký výskum v špecializačnom odbore infektológia
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy interpretácie výsledkov klinicko - mikrobiologickej diagnostiky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy prevencie nozokomiálnych nákaz
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: prevencia a profylaxia nozokomiálnych nákaz
Perspektíva: Aktuálna
7
techniky a postupy kardiopulmonálnej resuscitácie dospelých
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy anamnézy, metódy klinického vyšetrenia pacienta, diagnostika a diferenciálna diagnostika ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
infekčné ochorenia - očkovanie, preventívne prehliadky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
protiepidemické opatrenia, izolácia alebo karanténa osôb podľa platných predpisov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konziliárna a konzultačná služba pre ostatné lekárske odbory v problematike infekčných chorôb a antiinfekčnej terapie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady dispenzárnej starostlivosti o rekonvalescentov po infekčnej chorobe a o osoby s chronicky prebiehajúcou infekciou, vrátane sociálnej a posudkovej problematiky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktívna a pasívna imunizácia, jej dostupné prostriedky a ich indikácie, kontraindikácie, schémy podávania, nežiaduce účinky a komplikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
antiinfekčná liečba - antibiotiká, chemoterapeutiká, antiparazitárne, antivírusové antimykotické liečivá, imunomodulanciá, ich indikácie, kontraindikácie, vedľajšie účinky a liekové interakcie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
patogenéza a formy diagnostiky stavov, ktoré v priebehu infekčnej choroby ohrozujú život (napríklad sepsa, infekcie CNS, fulminantná vírusová hepatitída)
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
opatrenia pri epidemickom výskyte infekčných chorôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základy intenzívnej starostlivosti, formy monitoringu, diagnostické a liečebné postupy pri naliehavých situáciách vo vnútornom lekárstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostické a liečebné postupy pri zlyhávaní vnútorných orgánov a systémov (napr. srdce, pľúca, obličky, pečeň)
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a prax ústavnej a ambulantnej starostlivosti o chorých s vnútornými chorobami
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
infekcia HIV, formy starostlivosti o infikovaných chorých a možnosti prevencie tejto nákazy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diferenciálna diagnostika exantému, ikteru, vírusových hepatitíd, lymfadenopatie, hepatosplenomegálie, pneumonického syndrómu, meningeálneho syndrómu, hnačkového syndrómu, uroinfekcií a ďalších prejavov infekčných chorôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
etiológia, epidemiológia, patogenéza, klinický obraz, formy diagnostiky a komplexnej liečby a prevencie bakteriálnych, vírusových, parazitárnych a mykotických nákaz, ktoré sa predovšetkým vyskytujú v Európe, v trópoch a v subtrópoch
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení v rámci spoločného internistického kmeňa; infekčného procesu - bakteriálnych, vírusových, parazitárnych a mykotických nákaz; infekcia HIV a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy liečby chronickej hepatitídy B a chronickej hepatitídy C
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy činností práce na JIS, vrátane monitorovania, intenzívnej liečby a komplexnej starostlivosti pri stavoch ohrozujúcich život, ktoré vznikli v priebehu infekčnej choroby
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komplexná liečba infekčných chorôb u novorodencov, dojčiat, ťarchavých žien, osôb vyššieho veku, chirurgicky či onkologicky chorých a u osôb s poruchami imunity
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
indikácie a formy interpretácie konziliárnych vyšetrení v internistickej praxi
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady organizácie a zabezpečovania činnosti prevádzky infekčného oddelenia úseku nemocničného zariadenia so zreteľom na prevenciu nozokomiálnych nákaz a na zachovávanie bezpečnosti práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady farmakoterapie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zásady antiinfekčnej farmakoterapie - antibiotiká, chemoterapeutiká, antiparazitárne, antivírusové a antimykotické liečivá, imunomodulancia, ich indikácie, kontraindikácie, vedľajšie účinky a liekové interakcie; farmakoekonomika antiinfekčnej terapie
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment poskytovania lekárenskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavenie diagnostického plánu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v infektológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
revízna a posudková činnosť v infektológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie veľkých štatistických dát na strategické rozhodovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikovanie zásad a princípov etiky v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
edukácia pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia osoby, rodiny, komunity o ošetrovateľskej starostlivosti s dôrazom na sebestačnosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v infektológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr.: odber biologického materiálu na mikrobiologické vyšetrenie a zhodnotenie výsledkov - výter z horných dýchacích ciest, spúta na kultiváciu, výter z rekta, výter z močovej rúry, výter z pošvy a krčka maternice, odber hemokultúry krvi na hemokultiváciu, odber moču na kultiváciu cievkou, odber mozgomiešneho moku na biochemické, mikrobiologické a cytologické vyšetrenie lumbálnou punkciou, vyhotovenie krvného náteru, vrátane vyšetrenia krvného obrazu; zhodnotenie rádiogramu hrudníka, CT a iných zobrazovacích vyšetrení (mozog, hrudník, brucho), vyhodnotenie výsledkov mikrobiologického vyšetrenia, vrátane stanovenia citlivosti na antibiotiká, vyhodnotenie výsledkov sérologických vyšetrení, vrátane návrhu antiinfekčnej liečby,
vyhodnotenie parazitologického vyšetrenia, vrátane rozhodnutia o antiparazitárnej liečbe, vyhodnotenie virologických vyšetrení u pacientov s chronickými vírusovými infekciami (hepatitída B, C, HIV, herpetické infekcie) a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v infektológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; aplikácia špecifických výkonov v infektológii napr. pri: infekčných hnačkových ochoreniach, akútnej vírusovej hepatitíde, chronickej vírusovej hepatitíde, bronchopneumóniách, vrátane nozokomiálnych, komplikovaných infekciách horných dýchacích ciest, vrátane infekčnej mononukleózy, infekciách kože a mäkkých tkanív, meningitídach a ostatných infekciách CNS, parazitárnych ochoreniach, vrátane malárie a iných tropických nákaz, zoonózach, nozokomiálnych infekciách, horúčkach nejasnej etiológie, uzlinovom syndróme, imunokompromitovaných pacientoch s infekciou a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
určenie pracovnej diagnózy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konziliárne vyšetrenia a metódy konzultačnej činnosti v infektológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia mikrobiologických vyšetrení
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Odber vzoriek biologického materiálu na mikrobiologické vyšetrenie a zhodnotenie výsledkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia štandardnej ústavnej klinickej praxe: prijatie pacienta, anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, opis elektrokardiografického vyšetrenia/röntgenologickej snímky hrudníka, interpretácia pomocných, laboratórnych a konziliárnych vyšetrení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia úkonov v súvislosti s antiinfekčnou liečbou
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vyhodnotenie výsledkov mikrobiologického vyšetrenia, vrátane stanovenia citlivosti na ATB, návrh antibiotickej terapie
vyhodnotenie výsledkov sérologických vyšetrení, vrátane návrhu antiinfekčnej liečby
vyhodnotenie parazitologického vyšetrenia, vrátane rozhodnutia o antiparazitárnej liečbe
vyhodnotenie virologických vyšetrení u pacientov s chronickými infekciami
aktívna účasť na konziliárnom vyšetrení s rozhodnutím o preskripcii
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných diagnostických zariadení pri diagnostike, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie pacientov v infektológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Molekulárno-biologické (LifeScience) prístroje (PCR, izolačné stanice, kultivačné boxy, centrifúgy, fotodokumentačné zariadenia)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.