Oftalmológ

OftalmológOftalmológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou zrakových funkcií, posudzovaním a výskumom chorôb oka a jeho prídavných orgánov ako aj celkovými ochoreniami s očnou symptomatológiou, dispenzarizáciou onkologických, chronických a progresívnych chorôb očí, interdisciplinárnou spoluprácou hlavne s odbormi: neurológia,neurochirurgia, stomatochirurgia, plastická chirurgia, diabetológia, otorinolaryngológia, endokrinológia, spoluprácou s očnými tkanivovými bankami....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496213/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKLekár so špecializáciou v špecializačnom odbore oftalmológia
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Poznámka: Na výkon povolania oftalmológa sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore oftalmológia, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
ISCO-08
2212
SK ISCO-08
2212045
ESCO
602
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2212045

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
profesijná etika v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
typy profesnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Bezpečnosť komunikácie, princípy kybernetickej bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. spôsob získania a archivácie informovaných súhlasov, dodržiavanie GDPR.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
celková a miestna anestézia a resuscitácia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Jej princípy a metódy.
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v oftalmológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Diagnostika vrodených, získaných ochorení a poranení ako napr.: vyšetrenia zrakovej ostrosti, vyšetrenie štrbinovou lampou, meranie vnútroočného tlaku, oftalmoskopia, fundoskopia, perimetria, vyšetrenie refrakcie, ultrazvukové vyšetrenie oka a orbity, elektrofyziologické vyšetrovacie metódy, vyšetrovacie metódy pomocou laserov, vyšetrenie zrakových evokovaných potenciálov diagnostické metódy prepojené na mikrobiologické vyšetrenie, klinickú biochémiu, imunológiu, genetiku, etiologická diagnostika systémových ochorení a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
anatómia a fyziológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Anatómia, fyziológia s dôrazom na orgán zraku a jeho adnex a priľahlých oblastí hlavy; základy genetiky a vzniku kongenitálnych anomálií, vývoj binokulárneho videnia a jeho poruchy, základy fyzikálnej optiky vo vzťahu k refrakcii oka a jej korekcii a patológia jednotilvých orgánov a orgánových systémov s prepojením na očné komplikácie súvisiaceho systémového ochorenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
epidemiológia chorôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Výskyt a rozloženie chorôb, so zdravím súvisiacich stavov a úrazov ako aj ich determinanty v definovaných populáciách.
Perspektíva: Aktuálna
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore oftalmológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Etiológia, patogenéza, patofyziológia systémových chorôb, ktoré poškodzujú oko.
Perspektíva: Aktuálna
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore oftalmológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
klinické disciplíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr.: všeobecná chirurgia, plastická chirurgia, vnútorné lekárstvo, neurológia, neurochirurgia, otorinolaryngológia, anestéziológia a intenzívna medicína a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore oftalmológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Systémové ochorenia, u ktorých sa prejavuje očná symptomatológia, úrazy hlavy, orbity, akútne a chronické zápalové ochorenia oka a očných adnex, sivý zákal, glaukóm, kongenitálne anomálie, vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM), patológie sietnice, zrakového nervu, strabizmus, neurooftalmologické ochorenia, onkologické ochorenia - nádory oka, očných adnex a metastázy z iných orgánov do oka a orbity, transplantológia, ochorenia mihalníc a slzného aparátu.
Perspektíva: Aktuálna
7
patofyziológia a liečba bolesti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Patofyziológia bolesti a princípy a metódy liečby bolesti.
Perspektíva: Aktuálna
7
patofyziológia a terapia šokových stavov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Patofyziológia šokových stavov, princípy a metódy terapie šokových stavov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy prevencie ochorení, stavov, úrazov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy dispenzarizácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ošetrovania rán a obväzová technika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti a intenzívnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Dispenzarizáciu na oftalmologickej ambulancii si vyžadujú pacienti detského veku pri: závažných prenatálne podmienených očných chorobách (glaukóm, mikroftalmia a pod.), vrodenej katarakte a poruchách optických médií, skríning na novorodeneckých oddeleniach pôrodníc, pri retinopatii nezrelých, diabetickej retinopatii, refrakčných chybách vyššieho stupňa a poruchách binokulárnych funkcií, amblyopii, strabizme, všetkých chorobách s familiárnym výskytom, vnútroočných zápaloch, retinálnych dystrofiách, oftalmoonkológii.
U dospelých pri: diabetickej retinopatii, vekom podmienenej degenerácii makuly, glaukóme, onkologických ochoreniach oka, orbity a očných adnex, chronických vnútroočných zápaloch, po transplantácii rohovky.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Techniky efektívnej komunikácie s pacientom, dieťaťom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore oftalmológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Rozvoj skríningových a preventívnych programov zameraných na glaukóm, očné komplikácie pri diabete, neurooftalmologické ochorenia, včasnú diagnostiku onkolologických ochorení za pomoci najnovších moderných diagnostických zobrazovacích metód a informačných technológií. Vedecký výskum smerovaný na využitie kmeňových buniek v oftalmológii.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy edukácie a poradenstva
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia.
Perspektíva: Aktuálna
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady farmakoterapie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zásady farmakoterapie v oftalmológii.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavenie diagnostického plánu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v oftalmológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
revízna a posudková činnosť v oftalmológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Pomocou počítačových a informačných technológií prepojenie všetkých diagnostických zobrazovacích oftalmologických modulov s možnosťou odosielania aj na iné pracoviská v rámci konzultačnej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikovanie zásad a princípov etiky v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia osoby, rodiny, komunity o ošetrovateľskej starostlivosti s dôrazom na sebestačnosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v oftalmológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vyšetrenia zrakovej ostrosti a korekcia refrakčných chýb okuliarmi, vyšetrenie fokometrom, keratometria, vyšetrenie predného segmentu štrbinovou lampou, fotodokumentácia predného segmentu oka, vyšetrenie rohovkovej citlivosti ,exoftalmometria, výter zo spojovkového vaku, meranie vnútroočného tlaku (impresným tonometrom, aplanačne, bezkontaktová tonometria), vyšetrenie a interpretácia hysterézy, zakrývací test, pachymetria (vyšetrenie hrúbky rohovky), oftalmoskopia priama, nepriama, panfundoskopia (kontaktnou alebo bezkontaktnou šošovkou, rôzne typy nepriamych oftalmoskopov), fotodokumentácia očného pozadia pomocou fundus kamery, gonioskopia, perimetria, vyšetrenie slzného filmu (Schirmerov test, break up time) , prestrek slzných ciest), vyšetrenie farbocitu (pseudoizochromatické tabuľky, Farnworth-Munsel test, anomaloskop, Daalov test), vyšetrenie kontrastu sensitivity, vyšetrenie okulomotorickej rovnováhy na Hessovom štíte, strabologické vyšetrovacie metódy: vyšetrenie binokulárnych funkcií a uhla strabizmu pomocou synoptoforu, binokulárne videnie na Worthových svetlách, vyšetrenie refrakcie u detí - skiaskopické vyštrenie, Maddoxov kríž.
Kampimetria, ultrazvukové vyšetrenie bulbu a orbity (A scan, B scan), biometrické vyšetrenie oka, optická koherentná tomografia (OCT) sietnice, zrakového nervu, optická koherentná tomografia predného segmentu, fluoresceínová angiografia sietnice, tomografické vyšetrenie zrakového nervu (HRT), vyšetrenie orbity, indikácia a interpretácia RTG, CT, MRI bulbu a orbity, indikácia a interpretácia elektroretinografie (ERG, elektrookulografie (EOG), zrakových evokovaných potenciálov (VEP).
Perspektíva: Aktuálna
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v oftalmológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Aplikácia špecifických oftalmológických postupov ako napr.: asistencia pri operáciách na prednom segmente oka, sivého zákalu, šitie rán mihalníc a spojovky, rohovky a skléry, sondáž a prestrek slzných ciest, incízia abscesu a drenáž rán, vyberanie cudzích teliesok z rohovky, spojovky, výplach spojovkového vaku, aplikácia injekcií subkonjuktiválnych, parabulbárnych a retrobulbárnych, operácia chalazea, hordeola, asistencia pri refrakčných operáciách, asistencia pri operáciách glaukómov (filtrujúce, nefiltrujúce, laserové), asistencia pri laserových operáciách (YAG laser, fotokoagulácia sietnice, nádorov, glaukómov), asistencia pri operáciách sietnice (amócia, PPV, nádory), asistencia pri transplantácii rohovky, amnionovej membrány, strabizmu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
určenie pracovnej diagnózy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v oftalmológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných lekárenských zariadení pri lekárenskej starostlivosti, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve. Po vyškolení administratívnych pracovníkov (dokumentátorka) sumarizácia, kompletizácia a spracovávanie zdravotnej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie pacientov v oftalmológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Terapeutické pomôcky
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.