Zdravotnícky laborant bez špecializácie

Zdravotnícky laborant bez špecializácieZdravotnícky laborant bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti pomocou laboratórnych vyšetrovacích metód. Špeciálne laboratórne vyšetrenia vykonáva pod odborným vedením laborantky so špecializáciou v príslušnom odbore. Prijíma vzorky biologického materiálu, pričom vychádza z dobrej znalosti predanalytickej fázy, ktorá napomáha laboratóriu identifikovať mimolaboratórne vplyvy nesprávnych výsledkov laboratórnych vyšetrení. Spracováva bioptický, nekroptický materiál a vykonáva laboratórne vyšetrenia podľa štandardných analytických metód, ktorých účelom je zistiť zmeny za fyziologických a patologických podmienok. Obsluhuje laboratórne prístroje. Vedie dokumentáciu o laboratórnych výkonoch a nálezoch. Sústavne sa vzdeláva a vykonáva svoje zamestnanie v súlade s jeho poslaním....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496211/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Poznámka: (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zamestnaní zdravotnícky laborant sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v študijnom odbore zdravotnícke vedy, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v bakalárskom študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v študijnom odbore zdravotnícke vedy, alebo (2) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v študijnom odbore zdravotnícke vedy alebo (3) úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zdravotnícky laborant.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3212
SK ISCO-08
3212001
ESCO
1404
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
3212001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
latinský jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: základy latinčiny a medicínskej terminológie
Perspektíva: Aktuálna
4
typy profesnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: tímová spolupráca laboratória s klinickými odbormi, empatický prístup
Perspektíva: Aktuálna
4
biochémia a klinická biochémia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: prehľad o chemickom zložení živej hmoty, metabolických reakciách, regulácii všetkých biochemických procesov, regulácii a udržiavaní vnútorného prostredia; využitie biochemických analýz a ich interpretácie pri diagnostike, monitorovaní liečby a stanovení prognózy ochorení
Perspektíva: Aktuálna
4
analytická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: postupy kvalitatívneho a kvantitatívneho stanovenia látok a vyhodnotenie výsledkov
Perspektíva: Aktuálna
4
mikroskopické metódy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
jedy, toxické a veľmi toxické látky
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: aktuálne právne predpisy a vnútroorganizačné normy, ovládať Zákonník práce, Organizačný poriadok, Pracovný poriadok, nariadenia, smernice
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
anatómia a fyziológia človeka
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základy anatómie a fyziológie človeka - systém poznatkov o stavbe a funkcii ľudského organizmu, vývoj organizmu
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy správnej laboratórnej praxe
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hematológia a transfuziológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: podstata hematologických ochorení a transfúznej medicíny; princípy cytologických metód, morfologických metód zaoberajúcich sa odchýlkami v tvare, počte a funkcii buniek, fyziológia a patológia hemostázy a jej laboratórna diagnostika; imunohematológia, imunogenetika a transfuziológia a transfuziológia
Perspektíva: Aktuálna
4
histológia a histologická technika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy mikroskopickej stavby buniek, tkanív a orgánov jednotlivých sústav ľudského tela; zásady a spôsoby odberu histologického a cytologického materiálu; zásady označenia, evidencie a transportu materiálu určeného na histologické spracovanie; princípy spracovania tkanív; zásady uchovávania a likvidácie biologického materiálu rôzneho druhu
Perspektíva: Aktuálna
4
klinická mikrobiológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy stavby, virulencie, prenosu a laboratórnej diagnostiky klinicky významných mikroorganizmov
Perspektíva: Aktuálna
4
laboratórna technika
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: vybavenie laboratórií, základné laboratórne pomôcky, princípy fungovania laboratórnych prístrojov, práca s nimi a ich údržba
základné laboratórne úkony
Perspektíva: Aktuálna
4
laboratórne metódy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy najmodernejších laboratórnych vyšetrovacích postupov podľa štandardných analytických metód
Perspektíva: Aktuálna
4
patológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: príčiny patologických procesov v organizme, zmeny za fyziologických a patologických podmienok
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zákonník práce, Organizačný poriadok, Pracovný poriadok, nariadenia, smernice
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady organizácie zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy organizácie, stratégie, finančné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy zdravotníckej etiky, zásady morálneho kódexu zdravotníckeho pracovníka v laboratóriu, korektnosť bez diskriminácie
Perspektíva: Aktuálna
4
edukačný proces
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zúčastňuje sa aktivít týkajúcich sa sústavného vzdelávania na udržanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušného laboratórneho odboru po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy výberu fixačných prostriedkov a spôsobov fixácie podľa ďalšieho postupu spracovania vzorky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy uchovávania liečiv, pomocných látok a liekov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: dodržiava predpisy BOZP a OPP
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v laboratóriách
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: používa pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky, dodržiava predpisy bezpečnosti a ochrany pri práci v laboratóriu s ohľadom na uplatňovanie zásad bariérovej techniky
Perspektíva: Aktuálna
4
identifikácia kvality v laboratórnej diagnostike
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: identifikuje potreby laboratórnej diagnostiky s ohľadom na požiadavky trhu, aplikuje nové metódy v liečebno-preventívnej činnosti v nadväznosti na ďalší terapeutický manažment, sleduje nové trendy v laboratórnej diagnostike, podieľa sa na zavedení systému kvality
Perspektíva: Aktuálna
4
dokumentácia biologického materiálu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: evidencia všetkých laboratórnych výkonov do počítačovej databázy LIS a NIS
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia diagnostík a liekov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: správne uloženie, uzamknutie a evidencia liekov, diagnostík, omamných látok a jedov
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytnutie odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy poskytovania účinnej prvej pomoci
Perspektíva: Aktuálna
4
fixácia materiálu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: fixácia materiálu správnym fixačným prípravkom podľa druhu vyšetrenia
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava farbiacich roztokov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: príprava farbiacich roztokov na základné a špeciálne farbenie podľa metodiky
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovenie preparátu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: spracovanie rôznych druhov biologického materiálu k mikroskopickému pozorovaniu
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie peroperačného materiálu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: spracovanie peroperačného materiálu zmrazovacou technikou za pomoci kryostatu
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s lekárom
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: na základe indikácie lekára vykonáva odborné laboratórne vyšetrenia, podľa predpísaných metód, pričom rešpektuje požiadavky lekára
Perspektíva: Aktuálna
4
manipulácia so špeciálnymi laboratórnymi prístrojmi a zariadeniami
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: manipulácia so špeciálnymi laboratórnymi prístrojmi a zariadeniami určenými na spracovanie biologického materiálu a zabezpečenie ich údržby a čistenia
Perspektíva: Aktuálna
4
farbenie tkaniva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: farbenie tkaniva pomocou špeciálnych farbiacich metód za dodržania štandardných vyšetrovacích postupov
Perspektíva: Aktuálna
4
príjem, kontrola a evidencia biologického materiálu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: evidencia všetkých laboratórnych výkonov do počítačovej databázy LIS a NIS
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s informačnou technikou
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: práca s databázovým programom v laboratóriách za účelom vyhľadávania predchádzajúcich vyšetrení (korelácia výsledkov)
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Molekulárno-biologické (LifeScience) prístroje (PCR, izolačné stanice, kultivačné boxy, centrifúgy, fotodokumentačné zariadenia)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.