Praktická sestra bez špecializácie

Praktická sestra bez špecializáciePraktická sestra bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti pri zabezpečovaní výkonov ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacientov. V rozsahu svojich kompetencií podáva injekčnú liečbu a liečbu s lokálnym účinkom, odoberá biologický materiál, spolupracuje s lekárom, sestrou a pôrodnou asistentkou na diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti. Aplikuje zábaly, obklady, liečivé kúpele, teplé a studené procedúry, zavádza rektálne rúrky, podáva klyzmy, odsáva sekréty z horných dýchacích ciest u osôb s nezaistenými dýchacími cestami,. Sleduje fyziologické funkcie, pozoruje a zaznamenáva fyzický a psychický stav pacienta a schopnosť príjmu potravy, podáva stravu sondou. Dohliada na dodržiavanie pitného režimu pacientov, sleduje bilanciu tekutín pacienta. Zabezpečuje komplexnú hygienickú starostlivosť, prevenciu komplikácií z dlhodobého ležan...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496210/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
L ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Poznámka: Spolupráca s lekárom v zmysle kompetencií stanovených Vyhláškou 28/2017 Z.z:
Zdravotnícky asistent pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobám, okrem novorodencov, v rozsahu získaných vedomostí a zručností na základe indikácie lekára samostatne
a)
odoberá moč na biochemické vyšetrenie a orientačne vyšetruje moč vrátane kvantitatívnych vyšetrení,
b)
odoberá stolicu na biochemické vyšetrenie, parazitologické vyšetrenie a bakteriologické vyšetrenie,
c)
zavádza rektálne rúrky a aplikuje klystíry,
d)
aplikuje liečivé kúpele,
e)
aplikuje lieky s lokálnym účinkom na kožu, do oka, do ucha, do nosa a do konečníka,
f)
aplikuje teplé a studené procedúry,
g)
odoberá spútum,
h)
odsáva sekréty z horných dýchacích ciest u osoby s nezaistenými dýchacími cestami,
i)
preväzuje a ošetruje rany okrem septickej rany, ktorá vyžaduje ošetrenie sestry.
(3)
Zdravotnícky asistent pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobám od 18 rokov veku v rozsahu získaných vedomostí a zručností na základe indikácie lekára samostatne
a)
odoberá kapilárnu krv okrem odberu krvi na acidobázickú rovnováhu,
b)
podáva inzulín podkožne,
c)
podáva nízkomolekulárny heparín podkožne,
d)
podáva lieky intramuskulárne,
e)
odoberá venóznu krv na vyšetrenie z periférneho cievneho systému,
f)
podáva stravu sondou.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3256
SK ISCO-08
3256001
ESCO
2050
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
3256001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
latinský jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: základy latinčiny a medicínskej terminológie
Perspektíva: Aktuálna
4
profesijná etika v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
typy profesnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: osobnosť človeka vo vývoji, v zdraví a chorobe, zvlášť jeho prežívanie, správanie
Perspektíva: Aktuálna
4
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
anatómia a fyziológia človeka
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základy stavby, funkcie a vývoja ľudského organizmu
Perspektíva: Aktuálna
4
atribúty zdravia a faktory ovplyvňujúce zdravotný stav
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základné atribúty zdravia, jeho zachovania, upevňovania a obnovovania
Perspektíva: Aktuálna
4
bio-psycho-sociálne potreby pacienta/klienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: bio-psycho-sociálne a spirituálne potreby chorých, ich uspokojovanie a rýchle a presné reagovanie na zmeny, ktoré súvisia so zmenami zdravotného stavu
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy zabezpečovania hygieny prostredia, vrátane metód dezinfekcie, sterilizácie, dezinsekcie a deratizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy starostlivosti o pomôcky v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: úprava prostredia a starostlivosť o pomôcky v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy vedenia zdravotníckej dokumentácie a spracovania administratívy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovateľské postupy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základné ošetrovateľské postupy v starostlivosti o chorého
Perspektíva: Aktuálna
4
patológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: príčiny a prejavy chorobných procesov v organizme
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy diagnostiky a terapie pri systémových ochoreniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základné príčiny, príznaky, diagnostika a terapia pri systémových ochoreniach, stavoch v jednotlivých vekových obdobiach
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
preventívna medicína
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základy preventívnej medicíny pre pochopenie jednoty organizmu a prostredia v zdraví i v chorobe, pre pochopenie princípov a metód v mikrobiológii, epidemiológii a hygiene výživy
Perspektíva: Aktuálna
4
štádiá narušenia zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: jednotlivé štádiá narušenia zdravia - choroba, ohrozenie a rizikové faktory chorôb a poranení a faktory ovplyvňujúce zdravotný stav
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady organizácie zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy organizácie, stratégie, finančné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a metódy poskytovania odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných postihnutiach
Perspektíva: Aktuálna
4
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy zdravotníckej etiky
Perspektíva: Aktuálna
4
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia a metódy sebavýchovy, zásady profesionálnej komunikácie
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy pozorovania zdravotného stavu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základné metódy pozorovania, zbierania informácií o zdravotnom stave pacienta
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy odberu, zberu, skladovania a spracovania materiálu na klinicko - mikrobiologické vyšetrenie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikovanie zásad a princípov etiky v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
edukácia osoby, rodiny, komunity o ošetrovateľskej starostlivosti s dôrazom na sebestačnosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytnutie odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca so sestrou
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr.: pri vizite; pri zhotovovaní EKG záznamu; pri lekárskom diagnostickom pláne a liečebnom procese špecifickom pre jednotlivé oddelenia; pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb; pri odbere výterov z rán a z telových dutín, pri odbere spúta; pri cievkovaní; pri aplikácii intravenóznych injekcií a infúzií; pri aplikácii kyslíka; pri preväze septickej rany, pri starostlivosti o drény a drenážne systémy; pri alternatívnych spôsoboch výživy;
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie a zaznamenávanie fyziologických funkcií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zisťovanie miery sebestačnosti pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zisťovanie miery sebestačnosti a potreby pomoci pacientovi pri vykonávaní sebaobslužných činností a aktivít denného života, zabezpečenie výchovy k sebestačnosti
Perspektíva: Aktuálna
4
odber biologického materiálu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: odber moču, stolice, krvi - glykémia, spúta, výtery a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečenie užitia liekov per os, ktoré pripravila sestra
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
preväz rany
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: preväzy aseptických rán
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava pomôcok z obväzového materiálu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: príprava pomôcok z obväzového materiálu, zhotovovanie obväzov jednotlivých častí tela
Perspektíva: Aktuálna
4
podávanie jedla a zabezpečovanie pitného režimu pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: podávanie jedla a zabezpečovanie pitného režimu pacientov vrátane detí, okrem novorodencov,
Perspektíva: Aktuálna
4
hygienická starostlivosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vykonávanie hygienickej starostlivosti u dospelého pacienta a dieťaťa, okrem novorodenca
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie vyprázdňovania
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zabezpečovanie vyprázdňovania hrubého čreva a močového mechúra pacientom vrátane detí, okrem novorodencov
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť o posteľ
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zabezpečovanie starostlivosti o posteľ a polohovanie pacienta, prevencia vzniku syndrómu z imobility
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť o umierajúceho a o mŕtve telo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia liekov na kožu a do telových dutín
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia teplých a studených procedúr, zábalov, obkladov, liečivých kúpeľov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia injekcií
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: aplikácia subkutánnych injekcií
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia inhalácií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dezinfekcia a sterilizácia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vykonávanie mechanickej očisty, dezinfekcie a sterilizácie pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie hygienických predpisov v dialyzačných zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: dôsledné dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s informačnou technikou
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: práca s textovým a tabuľkovým editorom, databázovým programom zdravotníckych zariadení pri vedení zdravotníckej dokumentácie
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Terapeutické pomôcky
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.