Traumatológ

TraumatológTraumatológ vykonáva špecializované pracovné činnosti pri chirurgickej liečbe úrazov hlavy, hrudníka, brucha, chrbtice, panvy, končatín a pacientov s polytraumami - najťažšími úrazmi. Ďalej vykonáva posudzovanie pri poúrazových stavoch, výskum úrazov a komplexné diagnostické a liečebné postupy v úrazovej chirurgii.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496204/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: 1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností traumatológa sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.
(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností tarumatológa sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore úrazová chirurgia

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania traumatológa sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore úrazová chirurgia, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 5) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2212
SK ISCO-08
2212019
ESCO
602
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2212019

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. bezpečnosť komunikácie, princípy kybernetickej bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Telehealth a telemedicína
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. spôsob získania a archivácie informovaných súhlasov, dodržiavanie GDPR.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vykazovanie dát, vykazovanie výkonov zdravotnej starostlivosti - jednodňová zdravotná starostlivosť v odbore úrazová chirurgia.
Perspektíva: Aktuálna
7
celková a miestna anestézia a resuscitácia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Princípy a metódy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v úrazovej chirurgii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Diagnostika úrazov a polytráum neinvazívnymi a invazívnymi metódami ako napr.: RTG kostí a zhybov, angiografia, sonografia, MR a CT, interpretácia rádiogramov telových dutín a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
anatómia a fyziológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov.
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: E-recept, e-lab., DRG a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
7
epidemiológia úrazov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt úrazov ako aj ich determinanty v definovaných populáciách.
Perspektíva: Aktuálna
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore úrazová chirurgia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Patofyziológia ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov ako napr.: problematika polytraumatizmov, úrazov hlavy, chrbtice a miechy, periférneho nervového systému, kostí a zhybov, komplexného poranenia panvy, úrazov hrudníka a brucha, poranenia ciev, základy rekonštrukčnej chirurgie (ruka) a liečba komplikácií, problematika kriminálnych a iatrogénnych poškodení a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore úrazová chirurgia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
klinické disciplíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr.: všeobecná chirurgia, anesteziológia a intenzívna medicína, vojnová úrazová chirurgia, liečebná rehabilitácia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore úrazová chirurgia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Problematika polytraumatizmov, úrazov hlavy, chrbtice a miechy, periférneho nervového systému, kostí a zhybov, komplexného poranenia panvy, úrazov hrudníka a brucha, poranenia ciev, základy rekonštrukčnej chirurgie (ruka) a liečba komplikácií, problematika kriminálnych a iatrogénnych poškodení.
Perspektíva: Aktuálna
7
patofyziológia a liečba bolesti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Patofyziológia bolesti a princípy a metódy liečby bolesti.
Perspektíva: Aktuálna
7
patofyziológia a terapia šokových stavov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Patofyziológia šokových stavov, princípy a metódy terapie šokových stavov ako napr.: problematika celkovej metabolickej reakcie na úraz a šok, popálenín, tukovej embólie, crush syndróm, blast syndróm a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zákon č. 578/2004.Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciach v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti,
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákon č. 513/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Nariadenie vlády č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy prevencie úrazov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Princípy a metódy prevencie úrazov.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy dispenzarizácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Choroby chrbtice, Osteoartrózy - raz za 6 mesiacov v 3., 6. a 12. mesiaci po operácii, potom raz za 12 mesiacov v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 124/2014 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ošetrovania rán a obväzová technika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ošetrovanie rán.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti a intenzívnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti o pacienta po úraze vrátane pooperačných komplikácií, zvládnutia infekcie v úrazovej chirurgii, výživy a intenzívnej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore úrazová chirurgia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Operačné postupy a metódy chirurgického riešenia úrazov jednotlivých orgánov a orgánových systémov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vedecký výskum v špecializačnom odbore úrazová chirurgia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
7
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Etika v zdravotníctve a význam etického kódexu zdravotníckeho pracovníka - traumatológa.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zoznam zdravotných výkonov pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín /DRG/.
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
7
endoprotetika po amutáciach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
7
zásady farmakoterapie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zásady farmakoterapie v úrazovej chirurgii.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravie a hygiena pri práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiavať podrobnosti ustanovené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia v znení č. 192/2015 Z. z. napr: na príjem pacienta, ošetrovanie pacienta, postup ošetrujúceho pacienta, nakladanie z bielizňou a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavenie diagnostického plánu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v úrazovej chirurgii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Dispenzarizácia - raz za 6 mesiacov alebo v 3., 6. a 12. mesiaci po operácii, potom raz za 12 mesiacov.
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Dodržiavať podrobnosti ustanovené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia v v znení č. 192/2015 Z. z. napr: na príjem pacienta, ošetrovanie pacienta, postup ošetrujúceho pacienta, nakladanie z bielizňou a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
revízna a posudková činnosť v úrazovej chirurgii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Indikácie a kontraindikácie kúpeľnej liečby, lekárska posudková činnosť úrazového poistenia - spracovávanie podkladov k posudzovaniu poklesu pracovnej schopnosti, posudzovaniu zdravotnej spôsobilosti poškodeného absolvovať pracovnú rehabilitáciu alebo rekvalifikáciu na účely opätovného zaradenia do pracovného procesu, podklady k bodovému ohodnoteniu pracovného úrazu a choroby z povolania na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v sporných prípadoch a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
farmakoekonomické hodnotenie liečiv alebo farmakoterapeutických postupov v podmienkach lôžkového zdravotníckeho zariadenia alebo v ambulantnej praxi
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a riešenie farmakoterapeuticky náročných klinických situácií v spolupráci so špecialistami iných odborov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Efektívna verbálna a neverbálna komunikácia, asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných situácií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
podávanie odborných informácií a konzultácií o liekoch ostatným zdravotníckym pracovníkom
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v úrazovej chirurgii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Aplikácia chirurgických výkonov v rámci spoločného chirurgického kmeňa, aplikácia výkonov ambulantnej chirurgie, aplikácia špecifických operačných postupov pri úrazoch hlavy, hrudníka, brucha, chrbtice, panvy, končatín a pri polytraumách ako napr.: hlava – trepanopunkcia, evakuácia intrakraniálneho a extracerebrálneho hematómu, zavedenie sondy na meranie intrakraniálneho tlaku; krk a hrudník - tracheotómia, drenáž hrudníka, torakotómia; brucho - laparotómia, extirpácia sleziny, steh čreva, resekcia čreva, ošetrenie rany pečene; osteosyntéza dlhých kostí - vnútrodreňové klincovanie, dlaha, serkláž, skrutky, vonkajší fixátor, dynamická skrutka bedrového kĺbu; ošetrenie vnútrokĺbových zlomenín; miniinvazívna osteosyntéza; septické operácie; amputácie; odstránenie kovového materiálu; endoprotézy; ošetrenie šliach, nervov, ciev; plastické operácie kože; kostné plastiky; repozície, fixácie zlomenín, vykĺbenie dlhých kostí, ruky, chrbtice a liečba extenziou; ošetrenie rán; punkcie kĺbov a dutín; operácie chrbtice, panvy acetábula a pod.; postupy riešenia následných možných komplikácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
určenie pracovnej diagnózy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Pracovná diagnóza, vychádza zo zistenej anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia je možné začať liečiť pacienta a dopĺňať ďalšie vyšetrovacie metódy, nálezy na určenie finálnej diagnózy.
Perspektíva: Aktuálna
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v úrazovej chirurgii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia artroskopie a artroskopických operácií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
7
aplikácia ambulantného klinicko-farmakologického vyšetrenia - vstupného, konziliárneho, kontrolného
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných diagnostických zariadení pri diagnostike, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Online vzdelávanie
7
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. elektronická preskripcia, objednávanie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Odborné usmernenia, štandardy poskytovania zdravotnej starostlivosti, komplexný manažment pacienta a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie pacientov v úrazovej chirurgii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Terapeutické pomôcky
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.