Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Príslušník Policajného zboru služby železničnej polície

Príslušník Policajného zboru služby železničnej políciePríslušník Policajného zboru služby železničnej polície plní úlohy predovšetkým v špecifickom prostredí železničných dráh, a to najmä za účelom ochrany základných práv a slobôd, ochrany verejného poriadku, boja proti trestnej činnosti, zaisťovania bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zisťovania a objasňovania príčin ohrozovania bezpečnosti železničnej dopravy a zabezpečovania bezpečnosti prepravy jadrových materiálov. Odhaľuje, objasňuje a prejednáva priestupky, vykonáva pátranie po osobách a veciach, plní úlohy na úseku dokladov a úlohy v rámci kontrol pri dočasnom obnovení vnútorných hraníc.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496195/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKPolicajt
SKŽelezničný policajt
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5412
SK ISCO-08
5412005
ESCO
2060
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
5412005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy, predpisy a pravidlá železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Znalosť základných vedomostí o pravidlách a predpisoch regulujúcich železničnú dopravu a činnosti v obvode železničných dráh.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy pátrania, vyšetrovania a práce s informáciami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy vykonávania dohľadu nad verejným poriadkom a bezpečnosťou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
4
práva a povinnosti príslušníka Policajného zboru v zmysle osobitných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákono Policajnom zbore a Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.
Perspektíva: Aktuálna
4
kriminalistické techniky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Základné poznatky z kriminalistickej techniky, taktiky, identifikácie osôb a vecí.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy skráteného vyšetrovania v zmysle Trestného poriadku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
psychológia policajnej práce a pravidlá správania sa voči občanom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy odhaľovania a objasňovania trestných činov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a formy prejednávania oznámení o páchaní priestupkov a zisťovania ich páchateľov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy zabezpečovania ochrany verejného poriadku počas sprevádzania vlakov v územnej pôsobnosti železníc
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT v železničných systémoch
4
informačno-komunikačné technológie používané v Policajnom zbore SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: základné vedomosti
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne operačné a kontrolné strediská
Nositeľná elektronika
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie právnych predpisov o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie údajov získaných z policajných evidenčných systémov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spisovanie hlásení a vedenie príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prejednávanie oznámení o páchaní priestupkov a zisťovanie ich páchateľov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prejednávanie priestupkov v blokovom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podieľanie sa na vyšetrovaní nehôd a mimoriadnych udalostí v železničnej doprave a zisťovaní príčin incidentov v železničnej infraštruktúre
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
4
samostatná a bezpečná manipulácia so strelnou zbraňou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Základné znalosti v poskytovaní prvej pomoci.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné úkony polície pri službe v oblasti dohľadu nad verejným poriadkom a bezpečnosťou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie technických pomôcok a prostriedkov pri službe v oblasti dohľadu nad verejným poriadkom a bezpečnosťou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne operačné a kontrolné strediská
Nositeľná elektronika
4
vykonávanie úkonov a zákrokov pri ochrane verejného poriadku, osôb, súkromného a verejného majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie zákrokov proti páchateľom, používanie donucovacích prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie hliadkovej a obchôdzkovej činnosti za účelom zabezpečenia ochrany verejného poriadku, ochrany osôb a majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
samostatné plnenie úloh pri odhaľovaní, dokumentácii a spracovávaní menej závažných trestných činov zverených mimo pôsobnosť kriminálnej polície a vyšetrovania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zaisťovanie a predvádzanie osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výkon služby na úseku sprevádzania vlakov osobnej prepravy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výkon služby v rámci oddelenia železničnej polície
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT v železničných systémoch
4
špecializované činnosti v rámci služby železničnej polície
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pátranie po osobách a veciach s využitím kriminalistických metód a techniky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie opatrení na predchádzanie narušenia verejného poriadku v obvode železničných dráh
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana zásielok a tovarov prepravovaných železničnou nákladnou prepravou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Výzbroj
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Prostriedky železničnej dopravy (rušne, osobné a nákladné železničné vozne ...)

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.