Príslušník Policajného zboru služby poriadkovej polície

Príslušník Policajného zboru služby poriadkovej políciePríslušník Policajného zboru služby poriadkovej polície vykonáva činnosti súvisiace so zabezpečením verejného poriadku, ochrany života, zdravia, bezpečnosti, osobnej slobody a majetku. Vykonáva hlavne hliadkovú a obchôdzkovú činnosť za účelom zabezpečenia ochrany verejného poriadku, ochrany osôb a majetku. Vykonáva skrátené vyšetrovanie v zmysle Trestného poriadku, v rámci svojej pôsobnosti odhaľuje, objasňuje a prejednáva priestupky proti verejnému poriadku, občianskemu spolunažívaniu a proti majetku. Zhromažďuje a spracováva informácie a podklady, spisuje hlásenia, vedie príslušnú dokumentáciu, vykonáva dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, zúčastňuje sa na bezpečnostných opatreniach a vykonáva prácu v komunitách.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496191/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKHliadkar
SKObchôdzkár
SKPolicajt
SKPolicajt prvého kontaktu
SKPoriadkár
Odporúčaná úroveň vzdelania
J ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5412
SK ISCO-08
5412002
ESCO
2060
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
5412002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti priestupkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej, vrátane ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
štandardizované postupy v rámci činnosti poriadkovej polície
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy vykonávania dohľadu nad verejným poriadkom a bezpečnosťou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady súčinnosti s jednotkami Policajného zboru Slovenskej republiky a vymedzenými osobami
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práva a povinnosti príslušníka Policajného zboru v zmysle osobitných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy skráteného vyšetrovania v zmysle Trestného poriadku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
charakteristika policajných činností v zmysle zákona o Policajnom zbore a Trestného poriadku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
psychológia policajnej práce a pravidlá správania sa voči občanom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formy a metódy spisovania hlásení a vedenia príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
4
formy páchania trestných činov, ich identifikácia a charakteristika a postup pri objasňovaní priestupkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
samostatné spracovávanie rozhodnutí a vydávanie rozhodnutí v rámci správneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
4
vyhodnocovanie údajov získaných z policajných evidenčných systémov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spisovanie hlásení a vedenie príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
4
prijímanie osôb a s tým súvisiace zhromažďovanie a spracovávanie informácií a podkladov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
prejednávanie a objasňovanie priestupkov proti verejnému poriadku, občianskemu spolunažívaniu a priestupkov proti majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prejednávanie priestupkov v blokovom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
bezpečná manipulácia so zbraňou a výkon policajnej streľby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie technických pomôcok a prostriedkov pri službe v oblasti dohľadu nad verejným poriadkom a bezpečnosťou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie úkonov a zákrokov pri ochrane verejného poriadku, osôb, súkromného a verejného majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Dohľad nad verejným poriadkom pri verejných, kultúrnych a športových akciách.
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie zákrokov proti páchateľom, používanie donucovacích prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie hliadkovej a obchôdzkovej činnosti za účelom zabezpečenia ochrany verejného poriadku, ochrany osôb a majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zaistenie a evidencia zbraní, technických prostriedkov a ostatného materiálu potrebného na výkon služby polície
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Policajt prvého kontaktu vykonáva iba zaisťovanie vecí pochádzajúcich z trestnej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
samostatné plnenie úloh pri odhaľovaní, dokumentácii a spracovávaní menej závažných trestných činov zverených mimo pôsobnosť kriminálnej polície a vyšetrovania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
4
zásahové akcie pri narušení bezpečnosti chránených objektov, zadržiavanie narušiteľov a zaisťovanie miesta činu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vykonávanie služobných zákrokov.
Perspektíva: Aktuálna
4
zaisťovanie a predvádzanie osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Výzbroj
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Prostriedky lodnej dopravy (lode, člny...)

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.