Vyšetrovateľ Policajného zboru

Vyšetrovateľ Policajného zboruVyšetrovateľ Policajného zboru vykonáva vyšetrovanie trestných činov. Vyšetrovateľ Policajného zboru vyšetruje trestné činy na úseku všeobecnej a ekonomickej kriminality, konkrétne vyšetruje prípady násilnej, majetkovej, automobilovej, pamiatkovej, environmentálnej, počítačovej, mravnostnej kriminality, extrémizmu, trestnej činnosti páchanej deťmi a na deťoch, organizovanej trestnej činnosti, korupcie a mimoriadne závažných a spoločensky obzvlášť nebezpečných trestných činov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496188/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKStarší vyšetrovateľ
SKPolicajt
ENInvestigator
SKStarší vyšetrovateľ špecialista
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 12 mesiacov.
Poznámka: § 34 ods. 4 zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
ISCO-08
3355
SK ISCO-08
3355003
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3355003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
trestné právo
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Trestný zákon, Trestný poriadok, Kriminalistika
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred praním špinavých peňazí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy z oblasti ochrany osobných údajov v informačných systémoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti ochrany utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonávacie predpisy Národného bezpečnostného úradu a interné predpisy MV SR z oblasti ochrany utajovaných skutočností
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri prijímaní oznámení štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných v trestnom konaní o priestupkoch a spôsoby ďalšieho postupu v konaní o priestupkoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy zabezpečenia súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní a s orgánmi oprávnenými objasňovať priestupky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady spravovania spisovej agendy a jej archivácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štandardizované postupy v rámci činnosti kriminálnej polície
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy pátrania, vyšetrovania a práce s informáciami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práva a povinnosti príslušníka Policajného zboru v zmysle osobitných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
interné predpisy týkajúce sa výkonu služby príslušníka Policajného zboru
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy špecializovaných kriminalistických a kriminalisticko-technických činností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy spisovania hlásení a vedenia príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vyhľadávanie a poskytovanie dokumentácie uloženej v registratúre podľa stanovených postupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
podávanie návrhov na konanie orgánom činným v trestnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vydávanie rozhodnutí vo vymedzenom úseku služobných činností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odhaľovanie a objasňovanie trestných činov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kvalifikácia skutkovej podstaty trestného činu a priestupku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
policajné činnosti pri odhaľovaní a vyšetrovaní trestnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: výsluch svedka, výsluch obvineného, výsluch poškodeného, zaisťovacie úkony na mieste činu atď.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie údajov získaných z policajných evidenčných systémov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
policajné činnosti pri dokumentovaní trestnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie dokumentácie vo vymedzenom úseku služby kriminálnej polície
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie metód potrebných na získavanie dôkazných prostriedkov v súvislosti s trestným konaním
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia výkonu služby v organizačných článkoch služby kriminálnej polície a vyšetrovania v rámci Policajného zboru SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.