Vyšetrovateľ Policajného zboru

Vyšetrovateľ Policajného zboruVyšetrovateľ Policajného zboru vykonáva vyšetrovanie trestných činov na úseku všeobecnej a ekonomickej kriminality, konkrétne vyšetruje prípady násilnej, majetkovej, automobilovej, pamiatkovej, environmentálnej, počítačovej, mravnostnej kriminality, extrémizmu, trestnej činnosti páchanej deťmi a na deťoch, organizovanej trestnej činnosti, korupcie a mimoriadne závažných a spoločensky obzvlášť nebezpečných trestných činov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496188/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
ENInvestigator
SKPolicajt
SKStarší vyšetrovateľ
SKStarší vyšetrovateľ špecialista
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 12 mesiacov.
Poznámka: § 34 ods. 4 zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
ISCO-08
3355
SK ISCO-08
3355003
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3355003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
trestné právo
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Trestný zákon, Trestný poriadok, Kriminalistika
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred praním špinavých peňazí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy z oblasti ochrany osobných údajov v informačných systémoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti ochrany utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonávacie predpisy Národného bezpečnostného úradu a interné predpisy MV SR z oblasti ochrany utajovaných skutočností
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri prijímaní oznámení štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných v trestnom konaní o priestupkoch a spôsoby ďalšieho postupu v konaní o priestupkoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy zabezpečenia súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní a s orgánmi oprávnenými objasňovať priestupky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady spravovania spisovej agendy a jej archivácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štandardizované postupy v rámci činnosti kriminálnej polície
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy pátrania, vyšetrovania a práce s informáciami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práva a povinnosti príslušníka Policajného zboru v zmysle osobitných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
interné predpisy týkajúce sa výkonu služby príslušníka Policajného zboru
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy špecializovaných kriminalistických a kriminalisticko-technických činností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy spisovania hlásení a vedenia príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vyhľadávanie a poskytovanie dokumentácie uloženej v registratúre podľa stanovených postupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
podávanie návrhov na konanie orgánom činným v trestnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vydávanie rozhodnutí vo vymedzenom úseku služobných činností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odhaľovanie a objasňovanie trestných činov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kvalifikácia skutkovej podstaty trestného činu a priestupku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
policajné činnosti pri odhaľovaní a vyšetrovaní trestnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: výsluch svedka, výsluch obvineného, výsluch poškodeného, zaisťovacie úkony na mieste činu atď.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie údajov získaných z policajných evidenčných systémov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
policajné činnosti pri dokumentovaní trestnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie dokumentácie vo vymedzenom úseku služby kriminálnej polície
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie metód potrebných na získavanie dôkazných prostriedkov v súvislosti s trestným konaním
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia výkonu služby v organizačných článkoch služby kriminálnej polície a vyšetrovania v rámci Policajného zboru SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.