Špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky

Špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky kontroluje výkon štátnej správy a plní úlohy v oblasti sociálneho vylúčenia, chudoby, pomoci v hmotnej núdzi, sociálne vylúčených spoločenstiev, štátnej sociálnej podpory, rodinnej politiky, otázok populačnej politiky, sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, sociálnych služieb, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a lekárskej posudkovej činnosti.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy
Špecialista v oblasti integrácie osôb so zdravotným postihnutím
Špecialista v oblasti sociálnej ochrany detí a rodiny
Špecialista v oblasti štátnej podpory a stratégie sociálnej a rodinnej politiky
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2635 - Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva
SK ISCO-08
2635013 - Špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky
Divízia SK NACE Rev. 2
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista politiky zamestnanosti

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
tvorivosť (kreativita)
V
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
matematická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady, metódy, postupy a organizácia sociálnej práce
7
sociálna problematika detí a mládeže
7
legislatívne normy v oblasti sociálnych služieb
Špecifikácia:
zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
7
rodinné právo
Špecifikácia:
zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine
7
sociálno-právne postupy
7
zásady tvorby koncepčných, normotvorných a metodických materiálov v štátnej správe
7
pôsobnosť štátnej správy a samosprávy na centrálnej úrovni
7
sociálno-právna ochrana a sociálne služby
Špecifikácia:
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 643/2008 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
7
Systém sociálneho zabezpečenia - sociálne poistenie, štátna sociálna podpora a sociálna pomoc
7
zásady metodického usmerňovania a kontroly poskytovania sociálnych služieb
7
návrhy legislatívnych predpisov
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti sociálnych služieb
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti sociálnej ochrany detí a kurately
7
metodika prípravy koncepcií v oblasti sociálnych služieb
7
metodika prípravy legislatívnych návrhov
7
programy a projekty v sociálnej oblasti
7
druhy a postupy tvorby analýz v oblasti sociálnych služieb
7
postup spracovávania číselných údajov a analýz pre štatistické zisťovania z oblasti sociálnych služieb
7
pravidlá posudzovania a hodnotenia zdravotného stavu
7
pravidlá posudzovania odkázanosti na sociálnu službu
7
tvorba stanovísk k právnym predpisom a návrhom na legislatívne zmeny
7
tvorba analýz o odkázaných občanoch
7
Systém verejnej správy na Slovensku - štátna správa, samospráva, verejné inštitúcie
7
zásady kontroly činností úradov na centrálnej, krajskej a obecnej úrovni
7
postupy spracovávania číselných údajov a analýz pre štatistické zisťovania
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
legislatíva v oblasti kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia
Špecifikácia:
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 6/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok
7
Stratégie a sociálna politika EÚ
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
monitoring a hodnotenie stavu ukazovateľov ekonomického a sociálneho rozvoja regiónu, vrátane návrhov jeho priorít
7
návrhy na zmeny legislatívnych procesov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a kurately
7
koordinácia a metodické usmerňovanie sociálo-právnej ochrany detí alebo detskej práce
7
spracovávanie celoštátnej koncepcie sociálne právnej ochrany detí, náhradnej rodičovskej starostlivosti alebo detskej práce
Špecifikácia:
osobitne v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane zabezpečenia náhradného prostredia deťom, ktoré nemôžu vyrastať vo svojom prirodzenom rodinnom prostredí a poradensko-psychologických služieb
7
vypracovávanie stanovísk na rozhodovanie o dávkach sociálneho poistenia, sociálnej pomoci a štátnej sociálnej podpory
7
posudzovanie a vyhodnocovanie aplikácie platných právnych predpisov v oblasti sociálnych služieb
7
orientácia v postupoch a podkladoch na zabezpečovanie tvorby koncepcií a programov
7
kontrola výkonu štátnej správy v oblasti sociálnej pomoci správnymi úradmi na území kraja
7
vybavovanie podnetov fyzickej osoby alebo právnickej osoby
7
predkladanie podnetov na prijatie zákonov, ich zmeny a doplnenia
7
vypracovávanie návrhov príslušných vykonávacích právnych predpisov
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
príprava analyticko-prognostických materiálov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.