Špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky

Špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politikyŠpecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky plní úlohy v oblasti pomoci v hmotnej núdzi, sociálnych služieb, sociálnej podpory, sociálne vylúčených spoločenstiev, rodinnej politiky, otázok populačnej politiky, sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, sociálnych služieb, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a lekárskej posudkovej činnosti. Na celoštátnej úrovni tvorí štátne politiky, vypracúva koncepcie, strategické materiály a návrhy právnych predpisov v oblasti chudoby, životného minima, pomoci v hmotnej núdzi, v oblasti sociálnej inklúzie ohrozených a marginalizovaných skupín, kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, sociálnych služieb, štátnej sociálnej podpory a štátnej rodinnej politiky. Na regionálnej úrovni v daných oblastiach vykonáva štátnu správu, vykonáva práce vo verejnom záujme, realizuje úlohy vytýčené v strategických a koncepčných materiáloch....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496186/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2635
SK ISCO-08
2635013
ESCO
1038
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2635013

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
sociálna politika a verejná správa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rodinné právo
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine.
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatívne pravidlá tvorby zákonov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva v oblasti kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia; Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 6/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny; Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok.
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálno-právne postupy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby koncepčných, normotvorných a metodických materiálov v štátnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady kontroly činností úradov na centrálnej, krajskej a obecnej úrovni
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pôsobnosť štátnej správy a samosprávy na centrálnej úrovni
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém sociálneho zabezpečenia - sociálne poistenie, štátna sociálna podpora a sociálna pomoc
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém verejnej správy a špecializovanej štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady metodického usmerňovania a kontroly poskytovania sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy návrhov legislatívnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy spracovávania číselných údajov a analýz na štatistické zisťovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spracovávanie údajov, analýz a štatistických zisťovní.
Perspektíva: Aktuálna
7
formy podieľania sa na zabezpečení participácie príslušníkov národnostných menšín na riešení vecí, ktoré sa ich týkajú
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá posudzovania a hodnotenia zdravotného stavu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá posudzovania odkázanosti na sociálnu službu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika prípravy koncepcií v oblasti sociálnych služieb, sociálnej inklúzie ohrozených a marginalizovaných skupín, vrátane koncepcie sociálnej inklúzie občanov so zdravotným postihnutím a starších ľudí, koncepcie v oblasti sociálne vylúčených spoločenstiev, koncepcie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a koncepcie štátnej rodinnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika prípravy legislatívnych návrhov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
programy a projekty v sociálnej oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy a postupy tvorby analýz v oblasti sociálnej a rodinnej politiky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy tvorby stanovísk k právnym predpisom a návrhom na legislatívne zmeny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy sociálneho poistenia a zabezpečenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém sledovania plnenia a vyhodnocovania uznesení vlády a národných programov týkajúcich sa sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálna politika EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
sociálna problematika detí a mládeže
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentoch, organizačnom poriadku a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie postupu na prípravu podkladov k návrhu akčného plánu a jeho realizáciu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
návrhy na zmeny legislatívnych procesov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a kurately
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie koncepcie sociálnej politiky v oblasti ochrany detí, ochrany práv a právom chránených záujmov detí
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Osobitne v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, vrátane zabezpečenia náhradného prostredia deťom, ktoré nemôžu vyrastať vo svojom prirodzenom rodinnom prostredí a poradensko-psychologických služieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie návrhov príslušných vykonávacích právnych predpisov v oblasti verejných služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie návrhov na racionalizáciu pracovných postupov v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie návrhov stratégií na využívanie fondov EÚ v danej oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
vypracovávanie stanovísk a pripomienkovanie návrhov právnych predpisov a nariadení súvisiacich s danou problematikou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
predkladanie podnetov na prijatie zákonov, ich zmeny a doplnenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie stanovísk na rozhodovanie o dávkach sociálneho poistenia, sociálnej pomoci a štátnej sociálnej podpory
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a vyhodnocovanie aplikácie platných právnych predpisov v oblasti sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola výkonu štátnej správy v oblasti sociálnej a rodinnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie plnenia plánu aktivít a prioritných projektov na realizáciu akčného plánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba výstupných analýz zo štatistických zisťovaní/výsledkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie elektronickej komunikácie vo verejnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a zabezpečovanie materiálov určených na rokovanie vlády a jej poradných orgánov, Národnej rady SR a jej výborov, zabezpečenie distribúcie týchto materiálov v komplexnej forme, ich predkladanie v určenom termíne
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava analyticko-prognostických materiálov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vybavovanie podnetov fyzickej osoby alebo právnickej osoby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie, resp. vybavovanie písomnej a e-mailovej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Plnenie úloh vyplývajúcich zo záväzkov voči EÚ, ako aj zdieľanie časti kompetencií a agend v rámci EÚ a jednotnosť ich vykonávania, znamená prijímanie jednotných riešení, ako aj budovanie a prepájanie jednotných IS/SW systémov naprieč EÚ.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.