Mechanik počítačových sietí

Mechanik počítačových sietíMechanik počítačových sietí na základe projektu siete realizuje jednoduchú alebo štruktúrovanú metalickú a optickú kabeláž na pripojenie počítačov k aktívnym sieťovým prvkom. Zostavuje pracovné stanice PC, vykonáva ich modernizáciu, pripája k nim periférne zariadenia a vykonáva základnú konfiguráciu týchto zariadení. Rozširuje a modernizuje systémy a ovláda princípy systémových integrácií. Aplikuje funkčné prepojenie viacerých subsystémov pracujúcich na rôznych platformách pomocou superpočítačov a kvantových počítačov. Pozná princípy fungovania SMART zariadení a technológií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Kód/revízia
496181/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKIT mechanik
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)
Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Poznámka: Podľa § 16 zákona 124/2006 Z. z. v rámci aktualizačnej odbornej prípravy.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 12 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Poznámka: V prípade ak je v rámci výkonu danej činnosti vyžadovaná elektrotechnická spôsobilosť podľa vyhlášky 508/2009 § 22, po ukončení štúdia na strednej škole absolvent nemôže priamo nastúpiť na danú pozíciu, nakoľko musí vykonávať odbornú činnosť v trvaní 1 roka, kým bude môcť získať osvedčenie podľa § 22 spomínanej vyhlášky. Odborný výcvik sa do tohto obdobia môže zarátať maximálne len čiastočne.
V prípade §23 vyhl. 508/2009 Z. z. (Riadenie činnosti alebo prevádzky) je pre ÚSO potrebná prax v trvaní najmenej 3 roky podľa prílohy č. 11.
ISCO-08
7422
SK ISCO-08
7422003
ESCO
1772
SK NACE Rev. 2
C26,C27,J62
CPA 2015
C26,C27,J62
Príslušnosť k povolaniu
7422003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
periférne zariadenia PC
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Orientácia v princípoch činností periférnych zariadení PC, znalosť komponentov a materiálov, ktoré obsahujú.
Perspektíva: Aktuálna
4
optické komunikačné médiá
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Prehľad v druhoch optických káblov, spôsoboch ich ukončovania a jednoduché overenie ich funkčnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
metalické komunikačné médiá
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Prehľad v kategóriach metalických káblov pre počítačové siete, spôsoboch ich ukončovania a jednoduché overenie ich funkčnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
IP adresný systém
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Základná znalosť sieťovania a podsieťovania v IP adresnom systéme.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy programovania
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
projektová dokumentácia počítačových sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Čítanie výkresov projektovej dokumentácie a technických správ k projektom.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy konfigurácie sieťových parametrov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Konfigurovanie sieťových parametrov klientských zariadení počítačovej siete na základnej úrovni.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy diagnostiky porúch komunikačných médií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Ovládanie princípov základnej diagnostiky porúch na metalických a optických vedeniach počítačových sietí.
Perspektíva: Aktuálna
4
konštrukcia počítačovej siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Ovládanie zásad kladenia elektrických a optických vedení a ich ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy vytvárania štruktúry webovej stránky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
princípy superpočítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Superpočítače
4
princípy kvantových počítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Kvantové počítače
4
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rádiokomunikačná technika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
počítačový hardvér
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy uzemňovania káblov v metalických komunikačných rozvodoch
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Aplikácia princípov uzemňovania tienenia metalických káblov, dátových rozvádzačov a ostatných komponentov počítačových sietí.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikačné vedomosti z oblasti smart technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
princípy elektrických slaboprúdových rozvodov, ich súčastí a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
čítanie projektovej dokumentácie počítačových sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie technických veličín a parametrov pri inštalácii, údržbe a opravách elektronických a telekomunikačných zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Diagnostika a odstránenie porúch v napájaní komponentov počítačových sietí z napájacej siete a záložných zdrojov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie výpočtov prostredníctvom superpočítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Superpočítače
4
vykonávanie výpočtov prostredníctvom kvantových počítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Kvantové počítače
4
diagnostikovanie zariadení IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
programovanie, údržba a konfigurácia webstránok
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
správa počítačových sietí
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhnutie a zostavenie počítačovej zostavy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie elektrických slaboprúdových rozvodov ich súčastí a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie elektronických obvodov, prístrojov, zariadení, systémov a výpočtovej techniky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
montáž konštrukčných prvkov počítačových a telekomunikačných sietí
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
konfigurácia sieťových parametrov klientských zariadení počítačových sietí
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inštalácia, diagnostika a výmena rádiokomunikačných zariadení počítačových sietí
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uzemňovanie tienenia metalických káblov, dátových rozvádzačov a ostatných komponentov počítačových sietí
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ukončovanie metalických a optických káblových vedení v patch paneloch a klientských zásuvkách
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie moderných zariadení a technológií v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
4
využitie a uplatnenie smart zariadení a technológií v technologickej praxi
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.