Súdny tajomník

Súdny tajomníkSúdny tajomník vykonáva úkony súdu v občianskom súdnom konaní, v trestnom konaní, v konkurznom konaní a inú činnosť súdu v rozsahu ustanovenom zákonom o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov. Môže konať a rozhodovať vo vymedzenom okruhu vecí podľa rozvrhu práce a v určitých veciach na základe písomného poverenia sudcu. Napríklad môže konať a rozhodovať v občianskom súdnom konaní na základe poverenia sudcu, a to v opatrovníckom konaní, v konaní starostlivosti o maloletých, v konaní o určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, v konaní o výkon rozhodnutia súdnych pohľadávok podľa príslušného zákona. Vykonáva administratívne úkony v konkurznom konaní, vydáva úradné odpisy, výpisy alebo potvrdenia požadované účastníkmi konania, pripravuje súdny spis pre sudcu. Pripravuje súdny spis pred predložením veci na rozhodnutie o odvolaní alebo dovolaní, pripravuje a preveruje súdny spis pred uložením do spisovne a vykonáva iné úkony podľa príslušných zákonov. V zmysle zákona zabezpeč...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496178/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
J
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3411
SK ISCO-08
3411003
ESCO
1664
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3411003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti občianskeho súdneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z z 11. novembra 2005 o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy. Občiansky súdny poriadok. Trestný poriadok. Správny poriadok.
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
trestné právo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti súdnych rozhodnutí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
občianske právo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy vedenia a archivácie súdnych spisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy vedenia súdnych registrov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy upravujúce výkon súdnictva, organizáciu a riadenie súdnictva a postavenie sudcov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) a súvisiace právne predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti pôsobnosti súdnych úradníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť zákon č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z z 11. novembra 2005 o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy.
Perspektíva: Aktuálna
4
súdnictvo
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
súdne vykonávateľstvo
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém poskytovania informácií účastníkom súdneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vymáhanie súdnych pohľadávok podľa príslušného právneho predpisu.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a postupy zápisov v súdnictve
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy spracovávania číselných údajov a analýz na štatistické zisťovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady etiky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych spisoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola korešpondencie obvinených v kolúznej väzbe a zúčastňovanie sa ich návštev
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obstarávanie a vydávanie úradných opisov, výpisov a potvrdení, preberanie jednoduchých podaní do protokolu v rámci výkonu administratívnych činností v štátnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vydávanie potvrdení, odpisov a výpisov týkajúcich sa súdneho konania a súdneho spisu.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov na vymáhanie pohľadávok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vymáhanie súdnych pohľadávok podľa zákona.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a preverovanie súdnych spisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie súdnej dokumentácie, spisov, evidencie, korešpondencie, registrov a pod., ich príprava na archiváciu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov a dokladov pre trestné konanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výkon žurnalizácie (číslovania listov súdneho spisu)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informácií o stave súdneho konania klientovi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Poskytovanie informácií zo súdneho spisu pre účastníkov konania o stave súdneho konania (napr.: či bolo vytýčené hlavné pojednávanie atď.).
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie činností súdneho oddelenia a zodpovednosť za jeho chod
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
výkon procesných úkonov v rámci prípravy a priebehu súdneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uskutočňovanie úkonov smerujúcich k vymoženiu pohľadávky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vymáhanie súdnych pohľadávok podľa zákona.
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia práce v súdnom oddelení podľa pokynov sudcu, predsedu senátu, vyššieho súdneho úradníka a pod.
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozhodovanie na základe poverenia sudcu vo vymedzenom okruhu vecí podľa rozvrhu práce alebo v určitej veci
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozhodovanie v konaní o ustanovení opatrovníka osobám pozbaveným spôsobilosti na právne úkony alebo osobám, ktorých spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, osobám neprítomným, neznámym a pod.
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie úkonov súvisiacich so zabezpečením prieskumného pojednávania v rámci občianskeho súdneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.