Špecialista v oblasti stratégie sociálneho poistenia

Špecialista v oblasti stratégie sociálneho poisteniaŠpecialista v oblasti stratégie sociálneho poistenia zabezpečuje návrhy a implementáciu strategických zámerov Sociálnej poisťovne v oblastiach určených zákonom o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Vykonáva činnosti súvisiace s projektovým riadením inštitúcie. Spracováva informácie o možnostiach čerpania prostriedkov z fondov EÚ a zabezpečuje vzťahy s orgánmi vystupujúcimi v procese schvaľovania a čerpania fondov EÚ. Podieľa sa na tvorbe štatistických výstupov zo základných dát a analytických údajov z rôznych oblastí činnosti poisťovne, vypracováva návrhy opatrení na elimináciu negatívnych a posilnenie pozitívnych dopadov v oblasti sociálneho poistenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496163/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2619
SK ISCO-08
2619015
ESCO
837
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2619015

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Datamining
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
strategický manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Datamining
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
princípy projektovej logiky a fázy projektového cyklu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikačné nástroje a argumentácia pri presadzovaní projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy spracovania dát a údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačný systém Sociálnej poisťovne
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Koncepcia rozvoja informačného systému v Sociálnej poisťovni a možnosti jeho využitia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Datamining
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
právne predpisy a pojmy v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 461/2003 Z.z .o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vnútorná organizačná štruktúra Sociálnej poisťovne.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika prípravy legislatívnych návrhov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
európska integrácia procesov v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť koordinačných opatrení EÚ v oblasti sociálneho poistenia (nariadenia, rozhodnutia, smernice EÚ).
Perspektíva: Aktuálna
7
znalosť systému a procesov sociálneho poistenia SR a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy implementácie čiastkových strategických cieľov pobočiek Sociálnej poisťovne
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
formovanie koncepcie rozvoja sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Formovanie koncepcie rozvoja v oblastiach dôchodkového poistenia, nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti, garančného poistenia a lekárskej posudkovej činnosti v Sociálnej poisťovni.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
vypracovávanie návrhov na racionalizáciu pracovných postupov v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie návrhov stratégií na využívanie fondov EÚ v danej oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
strategické plánovanie rozvoja Sociálnej poisťovne
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Datamining
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
spracovávanie a posudzovanie stanovísk a spracovávanie podkladov ku koncepčným materiálom SR a participácia na európskej integrácii procesov v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spracovávanie a posudzovanie stanovísk a spracovávanie podkladov ku koncepčným materiálom SR a EÚ v oblasti sociálneho poistenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a presadzovanie strategických zámerov rozvoja Sociálnej poisťovne
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne pre spolupracujúce inštitúcie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Datamining
Elektronizácia dokumentov
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
poskytovanie súčinnosti pri implementácii zmien procesov v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Poskytovanie súčinnosti pri implementácii zmien procesov v legislatívnom prostredí SR.
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a riadenie projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Datamining
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
riadenie procesov v oblasti činnosti Sociálnej poisťovne
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.