Animátor (tvorca animácie)

Animátor (tvorca animácie)Animátor (tvorca animácie) vytvára pohyblivú grafiku pre televíziu, film, internet a na prezentácie v rámci kultúrno-spoločenských podujatí. Navrhuje a tvorí autorské video diela a animované komponenty. Spolupracuje na komplexnom procese vzniku animovaného filmu od scenára, dramaturgie, réžie, 2D a 3D animácie, klasickej a digitálnej animácie, strihu obrazu a zvuku, vizuálnych efektov až po produkciu a distribúciu. Navrhuje a realizuje autorské filmy: hudobné videoklipy, animované filmy, televízne seriály (deti a mládež), reklamné spoty (produkt, podujatie). Vytvára infografiku (tabuľky, grafy, procesy), filmové titulky, animované logotypy, video introdukcie, upútavky, znelky, videoprojekcie pre hudobné a divadelné produkcie, virtuálne scény a simulácie (veda a výskum, vzdelávací proces, výcvikové trenažéry), komponenty na tvorbu počítačových hier a simulácií, textúry a charaktery (figúra, tvár).
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
496153/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKDizajnér animácie
SKFilmový animátor
ENMotion graphics designer
SKTvorca filmovej animácie
SKVideografik
SK3D animátor
SKMultimediálny dizajnér
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2166
SK ISCO-08
2166005
ESCO
589
SK NACE Rev. 2
J59,R90
CPA 2015
J59,R90
Príslušnosť k povolaniu
2166005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy, spôsoby a postupy publikovania v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: publikovanie animovaného diela v televízii, na internete a verejných prezentáciách
Perspektíva: Aktuálna
4
význam a spôsoby mediálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: základy marketingu v umení a reklame; nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva a umeleckej produkcie
Perspektíva: Aktuálna
4
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: základy autorských práv audiovizuálneho diela
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: softvér na tvorbu 2D a 3D počítačovej grafiky a animácie, softvéry na editáciu vektorovej a bitmapovej grafiky
Perspektíva: Aktuálna
4
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: kresba, grafické a maliarske techniky, materiály a techniky na tvorbu 3D modelov pre účely animácie
Perspektíva: Aktuálna
4
história výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: dejiny výtvarnej kultúry
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia a techniky výroby bábok a dekorácií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dejiny filmu a audiovizuálnych médií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
filmová reč
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: základy, prvky filmovej reči
Perspektíva: Aktuálna
4
morfológia a syntax
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: tvaroslovie a kompozícia v audiovizuálnej tvorbe
Perspektíva: Aktuálna
4
špecifiká umeleckej spolupráce s režisérom, dramaturgom a ďalšími umeleckými pracovníkmi tvorivého tímu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
typografia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: dejiny písma, klasifikácia písem, sadzba, aplikovaná typografia
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a zásady videoprodukcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
teoretické východiská tvorby filmu a audiovizuálneho diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
súčasné trendy v audiovizuálnom umení a reklame
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
teória farieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
klasické a moderné spôsoby postprodukčného spracovania audiovizuálnych záznamov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Techniky postprodukcie: techniky editácie obrazu, strihu video záznamu, úpravy zvuku, animácie, vloženia vizuálnych efektov, možnosti ich kombinácie a recyklácie
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
pozorovanie, analýza a hodnotenie multimediálneho diela z technologického, ideového a estetického aspektu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
návrh a tvorba storyboardu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba komponentov na nelineárnu animáciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Príprava komponentov pre hry, simulácie, virtuálne televízne štúdio, 2D textúry, 3D digitálne objekty
Perspektíva: Aktuálna
4
technická príprava audiovizuálneho diela na distribúciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba scenára
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Tvorba autorského a spoluautorského scenára
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba vizuálnych efektov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca so strihom, ovládanie strihacieho softvéru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: strih digitálneho obrazu a zvuku
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorivé používanie súčasných audiotechnológií a videotechnológií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
editácia zvuku
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: klasické a digitálne techniky
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza, napodobenie a návrh vizuálneho štýlu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba animácií, animovaných sekvencií pre reklamu a marketingovú komunikáciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: klasická a digitálna animácia, 2D a 3D animácia
Perspektíva: Aktuálna
4
realistická a štylizovaná kresba figúry, portrétu a predmetu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: kresba pre animáciu
Perspektíva: Aktuálna
4
organizačné zabezpečenie výroby a tvorby audiovizuálneho diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Produkcia audiovizuálneho diela - súhrn realizačných, technických, výrobno-prevádzkových, ekonomických a administratívnych činností zameraných na úspešnú finalizáciu diela
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Filmová technika
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.