Špecialista energetik výroby elektrickej energie v tepelnej elektrárni

Špecialista energetik výroby elektrickej energie v tepelnej elektrárniŠpecialista energetik výroby elektrickej energie v tepelnej elektrárni organizuje, koordinuje a operatívne riadi proces výroby tepla a elektrickej energie v súlade s ekonomickými požiadavkami a prevádzkovými možnosťami zariadení. Zodpovedá za bezpečný, spoľahlivý a plynulý chod prevádzky zverených zariadení. Zabezpečuje výkon činností v oblasti prevádzky výrobných zariadení, výroby elektrickej energie a tepla na zdrojoch teplárne v požadovanom množstve a kvalite. Zabezpečuje výkon činností v oblasti efektívneho hospodárenia s energiami....
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
496149/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVedúci výroby v tepelnej elektrárni
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na obsluhu parného a kvapalinového kotla I. až V. triedy podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy, tlaková nádoba stabilná a technické zariadenie tlakové) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (potrubné vedenie) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (technické zariadenie plynové skupiny A) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 48 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2151
SK ISCO-08
2151013
ESCO
531
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
2151013

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
makroekonomická analýza a prognóza
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
5
manažment pre stredných manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Schopnosť viesť podriadených zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vrátane právnych predpisov a základných pojmov v oblasti životného prostredia (napr. ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia blockchain na zápis, overovanie a ukladanie dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Overovanie a ukladanie dát pri výkone zložitejších úloh.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Blockchain
5
teplárenstvo
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy kontroly v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zariadenia a systémy na výrobu a rozvod tepla a ich prevádzka. Druhy kotlov: spaľujúce pevné palivo (roštové, granulačné, výtavné a fluidné), tekuté a plynové. Zariadenia a systémy: tepelný výmenník, turbína, generátor a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady prevádzkovej kontroly v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdroje a premena energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zdroje výroby elektrickej energie: uhlie, plyn alebo maz. Parný cyklus. Proces premeny
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v teplárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické normy v teplárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prevádzkové predpisy na obsluhu zariadení v tepelnej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príčiny a riešenia havarijných situácií v tepelnej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technická dokumentácia v teplárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické procesy výroby tepla
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vrátane technologickej pary.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdroje výroby elektrickej energie v tepelnej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológie a zariadenia na báze OZE
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: OZE - obnoviteľné zdroje energie
Kooperácia alebo synergický efekt nasadených technológií. Znalosť príslušnej legislatívy.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie technológie VR pri vzdelávacích a tréningových aplikáciách v energetike
5
expertné systémy založené na UI pre procesné riadenie výroby elektrickej energie a tepla a ich predikciu
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Expertné systémy založené na umelej inteligencii pre procesné riadenie výroby elektrickej energie a tepla a ich predikciu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
5
metódy environmentálnej kontroly
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zber údajov na ďalšie spracovanie.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie predpisov BOZP a PO súvisiacich s činnosťou vykonávanou v tepelnej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V zmysle manipulačného poriadku, havarijných plánov a platných usmernení pri riešení poruchových (havarijných) stavov v prevádzke.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie mimoriadnych udalostí v tepelnej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Stanovovanie stupňa udalosti, aktivácia príslušných zložiek havarijnej pripravenosti, riadenie činností v súlade s havarijným plánom a ohlasovanie udalostí.
Perspektíva: Aktuálna
7
schvaľovanie a kontrola činností spojených so zmenou prevádzkových režimov blokov tepelnej elektrárne
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracúvanie ekonomických analýz
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vykonávanie ekonomicko-technických analýz na úrovni feasibility studies, zodpovednosť za hospodárne využívanie vstupov.
Perspektíva: Budúca
5
monitoring parametrov zariadení počas prevádzky a výkon nápravných opatrení v prípade odchýlok
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza dát automatizovaného meracieho systému, snímačov zariadení a pod.
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikovanie základného abstraktného logického myslenia pri práci s dátami šifrovanými technológiou blockchain
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Aplikovanie základného abstraktného logického myslenia pri práci s dátami šifrovanými technológiou blockchain: špeciálny druh distribuovanej decentralizovanej databázy uchovávajúcej neustále sa rozširujúci počet záznamov. Tieto záznamy sú chránené proti neoprávnenému zásahu tak z vonkajšej strany, ako aj zo strany samotných uzlov peer-to-peer siete.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Blockchain
5
vedenie prevádzkovej dokumentácie v tepelnej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie priamo podriadených zamestnancov a spolupráca na vytváraní personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
organizácia, riadenie manipulácie a činnosť obslúh s cieľom zabezpečenia likvidácie vzniknutých porúch v tepelnej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vrátane odstránenia porúch.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie výkonu výrob energií s ohľadom na požadovaný či dohodnutý odber
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha a riadenie prevádzky zariadení na jednotlivých úsekoch výroby tepla v teplárňach
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha, riadenie prevádzky a kontrola činností úsekov v teplárňach, redukčných a výmenníkových staniciach
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha, riadenie a kontrola činností rôznych druhov parných strojov alebo kotlov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikovanie UI v procese výroby elektrickej energie a tepla
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
5
koordinácia úloh a činností podriadených zamestnancov a útvarov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
riadenie činností zamestnancov zmenových prevádzok
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Pri prevádzke, prechodových procesoch, pri havarijných situáciách, počas nábehov, odstávok a skúšok.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie výroby tepla a technologickej pary v spolupráci s dispečingom teplárenskej sústavy
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie bezpečnostného, spoľahlivého a plynulého chodu prevádzky, vrátane zverených zariadení v tepelnej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia činnosti obslúh na zabezpečenie plynulej a bezpečnej opravy zariadení v tepelnej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Koordinácia prípravy zariadení do opravy a ich príprava na zaradenie do prevádzky po oprave.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Technológie pre zdieľanie a ukladanie informácií na distribuovanej databáze, kde sú kryptograficky chránené identity a transakcie. Implementácia blockchainu pozostáva z dvoch druhov záznamov: transakcií a blokov. Transakcie predstavujú dáta vložené do databázy užívateľovi, bloky potom záznamy potvrdzujúce, kedy a ako bola konkrétna transakcia pridaná do databázy blockchainu. Transakcie sú vytvárané užívateľmi, ktorí systém používajú ako databázu. Bloky oproti tomu vytvárajú "ťažiari", ktorí používajú softvér či hardvér vytvorený špecificky na vytváranie blokov. Transakcie vytvorené užívateľmi sú voľne odovzdávané od uzla k uzlu podľa toho, kto má práve s kým naviazané spojenie. Každý uzol obsahuje kompletnú či čiastočnú kópiu blockchainu. Tým je vyriešený problém centralizovaných databáz, ktoré používajú konvenčné technológie. Blockchain je stále vyvíjajúca sa technológia a existuje viacero výziev, ktoré treba riešiť, než dôjde k masovej implementácii. Hlavné výzvy vývoja blockchainu sa týkajú rýchlosti, rozsahu a regulácie. Decentralizované systémy sú zo svojej podstaty menej účinné ako centralizované systémy a musia riešiť kompromisy medzi bezpečnosťou a rozsahom svojich služieb. Očakáva sa, že technológie na báze blockchainu sa budú využívať, okrem bankovníctva, aj v hlavných priemyselných odvetviach, najmä pre plánovanie a správu dodávateľských reťazcov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.