Kustód

KustódKustód odborne spravuje zverenú zbierku múzea, resp. galérie. Podieľa sa na nastavovaní a zodpovedá za dodržiavanie optimálnych podmienok uloženia zbierkových predmetov v depozitári a ich pravidelnú kontrolu. Zodpovedá za operatívnu odbornú agendu správy zbierok, kontroluje evidenčné záznamy o pohybe a správe zbierkových predmetov a podieľa sa na spracovávaní odbornej dokumentácie - kondičných správ, výpožičnej agendy, revízie zbierok a i. Na tieto účely ovláda príslušné softvéry a používa nové technológie na odbornú správu a evidenciu zbierkových predmetov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
496139/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKOdborný správca zbierky
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2621
SK ISCO-08
2621007
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
R91
CPA 2015
R91
Príslušnosť k povolaniu
2621007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vedné disciplíny participujúce na činnosti múzeí, resp. galérií
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Ide najmä o historické vedy, základy z dejín a teórie umenia, základy archeológie, základy etnológie, základy botaniky, základy zoológie, základy mineralógie, základy paleontológie, resp. základy petrografie.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teoretické zásady odbornej správy zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné princípy a metodické odporúčania v oblasti odbornej správy zbierkových predmetov podľa zamerania zbierky.
Perspektíva: Aktuálna
6
poslanie a ciele múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy odbornej správy múzejných/galerijných zbierok
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
muzeografia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
terminológia pre oblasť základných odborných múzejných činností
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dejiny a prax zbierkových činností
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby aplikácie digitálnych technológií pri odbornej správe zbierok artefaktov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Determinanty, postupy a formy digitalizácie múzejných, resp. galerijných zbierok.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Softvér na odbornú evidenciu zbierkových predmetov.
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhľadávanie, spracovávanie a aplikácia nových informácií v oblasti múzejníctva a galerijníctva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nastavovanie metodiky odbornej starostlivosti o zbierku múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania optimálnych podmienok uloženia zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie softvérového programu na odbornú evidenciu zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
odborné spravovanie a dokumentácia zbierky múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Tvorba a kontrola evidenčných záznamov o pohybe a odbornom ošetrení zbierkových predmetov, manipulácia so zbierkovými predmetmi, spracovávanie kondičných správ, výpožičnej agendy, revízie zbierok, druhostupňovej evidencie a i.
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné konzultácie v oblasti múzejných, resp. galerijných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie digitálnych technológií v rámci odbornej správy zbierok artefaktov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v možnostiach uplatnenia digitálnych technológií a nástrojov v súvislosti s odbornou správou zbierky múzea, resp. galérie.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.