Titulkovač

TitulkovačTitulkovač vytvára samostatne, resp. v spolupráci s prekladateľom titulky a vkladá ich do audiovizuálnych diel, televíznych programov, počítačových zobrazení, príp. iných nosičov záznamov. Zabezpečuje, aby boli titulky zosynchronizované so zvukom, s obrazom a dialógom audiovizuálneho diela. Titulkovač môže kódovať titulky na rôznorodé štandardné formáty, rovnako aj na profesionálne formáty s vysokým rozlíšením. Môže vkladať dáta skrytého titulkovania do všetkých bežne prijímaných typov súborov v pôvodnej jazykovej verzii, ako aj v inojazyčných jazykových verziách. Vkladá k audiovizuálnym dielam záverečné titulky, dialógové titulky, komentárové titulky, prípadne medzititulky k nemým filmom a i. Môže tiež spracovávať titulky do formy hlasových titulkov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
496133/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKTvorca titulkov
ENSubtitler
Odporúčaná úroveň vzdelania
J
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3435
SK ISCO-08
3435022
ESCO
1092
SK NACE Rev. 2
J59
CPA 2015
J59
Príslušnosť k povolaniu
3435022

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
sémantika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Princípy zachovania sémantickej informácie v titulkoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
štylistika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Štylistické špecifiká tvorby titulkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá gramatiky a pravopisu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
inovatívne spôsoby umeleckého vyjadrenia, naratívu, komunikácie a interakcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy integrovaného spracovávania obrazu a textu
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
typografické pravidlá úpravy textov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formáty a typy súborov podporujúce kódovanie titulkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť bežne prijímaných typov súborov, profesionálnych formátov s vysokým rozlíšením a digitálnych formátov súborov.
Perspektíva: Aktuálna
4
titulkovacie zariadenia a programy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
formálne kritériá tvorby titulkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zásady umiestnenia titulkov, ich rozloženia do riadkov, počet znakov, vzhľad titulkov, dĺžka zobrazenia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy titulkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
preklady textov z/do cudzích jazykov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
upravovanie textov na titulkovanie umeleckého cudzojazyčného diela, vrátane prekladov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava textov a titulkov audiovizuálnych diel na titulkovači v správnej grafickej a kompozičnej úprave
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
obsluha titulkovacích zariadení a programov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Obsluha zariadení a programov na automatické vytváranie a vkladanie titulkov do jednotlivých súborov.
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia vysielania titulkov a obrazu na zobrazovacích paneloch
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie titulkov do formy hlasových titulkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorivé používanie súčasných audiotechnológií a videotechnológií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Informatizácia, digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných činností a služieb – inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.