Múzejný/galerijný pedagóg

Múzejný/galerijný pedagógMúzejný/galerijný pedagóg napĺňa a rozvíja vzdelávaciu funkciu múzea/galérie. Zodpovedá za celkovú stratégiu a koncepciu vzdelávania návštevníkov, vyhodnocuje efektívnosť, generuje nové formáty a zodpovedá za obsahovú prípravu a realizáciu edukačných programov múzea/galérie. Múzejný/galerijný pedagóg didakticky sprístupňuje obsah a témy kultúrneho a prírodného dedičstva, prezentovaného špecifickými prostriedkami múzejnej komunikácie rozličným cieľovým skupinám návštevníkov v múzeu/galérii. Prostredníctvom edukačných aktivít odovzdáva informácie o zbierkových predmetoch a iných predmetoch kultúrnej hodnoty a artefaktoch kultúrneho a prírodného dedičstva v kultúrno-historických kontextoch a súvislostiach. Špecifickými prostriedkami cielene tlmočí relevantné obsahy, komunikuje a vedie dialóg s návštevníkmi múzea/galérie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
496130/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKMetodik edukačnej činnosti múzea/galérie
SKMúzejný/galerijný edukátor
ENMuseum educator
ENGallery educator
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: prax v oblasti pedagogickej činnosti a relevantnej oblasti zamerania múzea/galérie
ISCO-08
2355
SK ISCO-08
2355002
ESCO
658
SK NACE Rev. 2
P85,R91
CPA 2015
P85,R91
Príslušnosť k povolaniu
2355002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vedné disciplíny participujúce na činnosti múzeí, resp. galérií
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: poznatky z vedných disciplín súvisiacich s profiláciou a špecializáciou múzea, resp. galérie
Perspektíva: Aktuálna
7
poslanie a ciele múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy sprostredkovania informácií o zbierkach múzea/galérie verejnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inovatívne spôsoby prezentácie artefaktov kultúrneho dedičstva s dôrazom na poznanie, komunikáciu a interakciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: nové formy komunikácie a interakcie s publikom, alternatívy a možnosti využitia interaktívnej technológie v rámci múzejnej/galerijnej pedagogickej činnosti, napr. gamifikácia v múzejnej/galerijnej praxi a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
všeobecná pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
múzejno-pedagogické techniky a zdroje
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a zásady hodnotenia edukačných programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formálny vzdelávací systém
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
didaktika a didaktická technika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória výchovy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
súčasné vzdelávacie teórie
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: základné poznatky o súčasných vzdelávacích teóriách
Perspektíva: Aktuálna
7
vývinová psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: základné poznatky v oblasti vývinovej psychológie
Perspektíva: Aktuálna
7
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: elektronická dokumentácia, digitálne informačné zdroje, digitálne služby v pamäťových a fondových inštitúciách
Perspektíva: Aktuálna
7
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: zásady a postupy marketingového výskumu múzejného/galerijného publika
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhľadávanie, spracovávanie a aplikácia nových informácií v oblasti múzejníctva a galerijníctva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s kurikulami formálneho vzdelávacieho systému
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba stratégií, plánov za galériu/múzeum a ich implementácia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: v oblasti edukačnej činnosti múzea, resp. galérie
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a napĺňanie vzdelávacej koncepcie múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evaluácia edukačných programov a edukačnej činnosti múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
iniciovanie nových projektov, pracovných postupov a riešení odborných problémov múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koncipovanie a realizovanie vedecko-výskumnej činnosti v oblasti múzejnej, resp. galerijnej pedagogiky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koncipovanie a príprava edukačných materiálov a výstupov múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie podkladov a metodických materiálov pre lektorov a animátorov v múzeu, resp. galérii
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné konzultácie v oblasti múzejných, resp. galerijných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: poskytovanie odborných konzultácií v oblasti múzejnej, resp. galerijnej pedagogiky
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia inovatívnych foriem prezentačných a propagačných aktivít v rámci pedagogickej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: v rámci múzejnej/galerijnej pedagogiky, vrátane využívania interaktívnej technológie v múzejnej/galerijnej pedagogickej činnosti
Perspektíva: Budúca
7
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výber a vyškolenie nových lektorov a animátorov v múzeu, resp. galérii
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výber vhodných múzejno-didaktických metód a ich aplikácia v múzejno-pedagogickej praxi
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktívne vedenie edukačného programu a iného sprievodného kultúrneho programu v múzeu, resp. galérii
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.