Výtvarný (umelecký) redaktor

Výtvarný (umelecký) redaktorVýtvarný (umelecký) redaktor navrhuje vizuálny koncept a spoluvytvára grafický dizajn publikácie. Prezentuje jej textové a obrazové časti tak, aby ich čitateľ ľahko vnímal a súčasne mali naňho vizuálny dopad. Vykonáva tieto činnosti samostatne, ako aj dohliada na tím dizajnérov, grafikov a iných umeleckých pracovníkov. Zodpovedá za nastavenie celkového vizuálneho štýlu a vytváranie šablón tak, aby bol vždy rozpoznateľný vzhľad publikácie. Predvída trendy a predkladá návrhy s cieľom zabezpečiť, aby dizajn zostal neopotrebovaný, prípadne navrhuje redizajn. Informuje fotografov o požadovanom štýle a formáte snímok, poveruje ilustrátorov, aby vytvorili potrebnú grafiku a predkladali výber najlepších obrázkov, ktoré sa majú použiť, buď z objednaných obrázkov alebo z fotografií v knižniciach. Zodpovedá za vypracovanie hrubých náčrtov obálky na posúdenie a následné vytvorenie konečného usporiadania. Dohliada na vysporiadanie autorských práv k vytvoreným a dodaným dielam. Zabezpečuje, aby b...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
496129/3
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENArt editor
ENBook designer
ENBook graphic designer
ENImage editor
ENPicture editor
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Väčšina výtvarných (umeleckých) redaktorov začína ako grafický dizajnér.
ISCO-08
2642
SK ISCO-08
2642010
ESCO
578
SK NACE Rev. 2
J58,R90
CPA 2015
J58,R90
Príslušnosť k povolaniu
2642010

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
národné a medzinárodné programy a projekty v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
6
princípy fungovania vydavateľstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základná orientácia v procesoch vydavateľskej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
dátová žurnalistika a formy vizualizácie (prezentácie) dát
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
6
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Postupy práce v prostredí rôznych grafických programov.
Perspektíva: Aktuálna
6
počítačová grafika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
súčasné trendy vo výtvarnom umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
história výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
výtvarná kritika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady práce s farbou
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné pojmy vo výtvarnej tvorbe
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné pojmy v grafickej tvorbe.
Perspektíva: Aktuálna
6
vedné disciplíny aplikované na žurnalistickú tvorbu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
6
litografia a reprodukčná grafika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nové trendy v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy kontroly v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
typografické pravidlá úpravy textov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
súčasné trendy v audiovizuálnom umení a reklame
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a typografických pravidlách sadzby, úpravách a zlomoch textu
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba návrhov vizuálneho konceptu publikácií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie textových a obrazových podkladov do tlače
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
správa a administrácia umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie dodržania harmonogramu a primeraného čerpania rozpočtu pri umeleckých prácach.
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhľadávanie a selekcia fotografií, kresieb, reprodukcie obrazov na ilustrovanie vnútrajška a obálky publikácií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie informácií o existujúcich a nových produktoch, postupoch a technológiách v polygrafickom priemysle
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca s grafikmi, dizajnérmi, fotografmi, ilustrátormi atď.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
6
komunikácia a spolupráca s kultúrnymi organizáciami, miestnou verejnou správou, vedeckými a osvetovými organizáciami
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
6
komunikácia s fotografickými agentúrami, majiteľmi webových obrazových stránok, múzeami, príp. ďalšími subjektmi na účely zabezpečenia práva na použitie ilustračných fotografií a obrázkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci vydavateľskej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Používanie moderných technológií a digitálnych nástrojov v rámci grafických prác v digitálnych médiách.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
6
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci žurnalistickej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
6
práca s grafickým tabletom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
6
úpravy digitálneho obrazu v grafických programoch, jeho príprava na ďalšie spracovanie
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Ovládanie grafických editorov, ako sú Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Acrobat Pro ArtPro plus (Esko), resp. iných použiteľných editorov alebo tvorba 3D packshot.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
6
úprava farebných hodnôt a gradácie, farebné zjednocovanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba výtvarno-technickej dokumentácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie grafického návrhu tlačovín
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.