Vydavateľský redaktor

Vydavateľský redaktorVydavateľský redaktor riadi celkovú koncepciu edičného plánu vo vydavateľstve za zverený úsek a organizuje prácu interných aj externých spolupracovníkov pri príprave knihy na vydanie. Vyhľadáva vhodný prekladový titul na knižných veľtrhoch, v katalógoch zahraničných vydavateľov, na internetových predajných portáloch. Komunikuje so zahraničnými vydavateľmi a literárnymi agentúrami pri zabezpečení autorských práv. Vyhodnocuje rukopisy diel pôvodných autorov, odporúča tituly do edičného plánu vydavateľstva, prípadne spisovateľov žiada o zameranie na projekty, ktoré chce dané vydavateľstvo vydať. Zabezpečuje externých prekladateľov, textových redaktorov/korektorov, výtvarných redaktorov/grafikov. Navrhuje autorom úpravy a revízie rukopisov s cieľom zatraktívniť ich pre cieľovú skupinu. Konzultuje s prekladateľom v prípade nejasného alebo nepresného prekladu. Po grafickom zalomení textu do hárkov a zaradení ilustrácií schvaľuje jednotlivé kroky pri výrobe knihy. Spolupracuje na propagáci...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
496128/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKEditor
SKKnižný redaktor
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
ISCED rozšírenie
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2641
SK ISCO-08
2641008
ESCO
1059
SK NACE Rev. 2
J58,R90
CPA 2015
J58,R90
Príslušnosť k povolaniu
2641008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
história a dejiny kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: možnosti využitia digitálnych technológií a nových médií v rámci vydavateľskej činnosti, vrátane možností doplnenia edičného plánu vydavateľstva o e-knihy a audio knihy
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a postupy edičnej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: vrátane zásad a postupov prípravy a zostavenia edičného plánu
Perspektíva: Aktuálna
6
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy fungovania vydavateľstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: znalosť súvislostí fungovania vydavateľstva
Perspektíva: Aktuálna
6
marketingové nástroje a ich uplatnenie v produkcii kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon) v znení neskorších právnych predpisov
Perspektíva: Aktuálna
6
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
literárna veda
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teória a dejiny slovenskej literatúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teória a dejiny zahraničnej literatúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
inovatívne spôsoby umeleckého vyjadrenia, naratívu, komunikácie a interakcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: nové formy a inovatívne postupy prezentačných a propagačných aktivít v rámci vydavateľskej činnosti s dôrazom na internet a sociálne siete, vrátane využívania podcastov, analýzy médií druhej generácie, monitoringu sociálnych sietí a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia tlače
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: vrátane postupov digitálneho uchovávania a archivácie zalomených rukopisov a výstupov pre tlačiareň s použitím aktualizovaných technológií
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vypracovávanie koncepčných zámerov a projektov, vydávanie literárnych, kartografických a iných diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie kontroly jazykovej čistoty v používaných textových editoroch a ich údržba
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava podkladov na články, anotácie, bulletiny, katalógy, almanachy, mapy a pod.
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: v slovenskom alebo cudzom jazyku
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhľadávanie a vytváranie kontaktov pre medzinárodnú spoluprácu v príslušnej oblasti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: vo vydavateľstve
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie jazykových a grafických korektúr
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
usporadúvanie textov rukopisov podľa pokynov, vrátane úpravy a zjednocovania terminológie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie a uzatváranie autorských zmlúv
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: rokovanie o podmienkach, nákladoch a iných špecifikáciách autorských zmlúv, dohliadanie na plnenie zmlúv, schvaľovanie a dokumentovanie zmien, vysporiadanie autorských práv a zabezpečovanie súladu s právnymi požiadavkami v zmysle platných zákonov v spolupráci s inštitúciami špecializovanými na správu autorských práv a so zameraním na medzinárodné licenčné právo
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia inovatívnych foriem prezentačných a propagačných aktivít v rámci vydavateľskej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: používanie podcastov, analýza médií druhej generácie, monitoring a propagácia prostredníctvom sociálnych sietí atď.
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci vydavateľskej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: používanie techniky desktop publishingu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s autormi, prekladateľmi, redaktormi, grafikmi pri príprave publikácie na vydanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
organizačné zabezpečovanie dodržiavania harmonogramov vydavateľských prác a dodržiavania stanovených redakčných plánov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.