Športový agent

Športový agentŠportový agent pôsobí ako sprostredkovateľ a zástupca športovca, trénera alebo športového klubu pri dojednávaní zmluvných podmienok medzi profesionálnym hráčom alebo trénerom a klubom a poskytuje alebo koordinuje ďalšie služby, ktoré sa týkajú kariérneho, právneho a finančného poradenstva, marketingu a propagácie svojich klientov. Vyhľadáva a vyhodnocuje pracovné ponuky, vyhľadáva nové športové talenty, realizuje domáce a zahraničné transfery hráčov alebo trénerov, organizuje a podporuje športové súťaže a stáže pre hráčov alebo trénerov v zahraničných kluboch.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496112/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Športový agent ako športový odborník je regulovaný zák. č. 440/2015 Z. z. o športe, ktorý delegoval reguláciu výkonu tohto zamestnania v danom športe na športový zväz. Športový zväz určuje druhy športových odborníkov pre príslušný šport, vrátane odbornej spôsobilosti vyžadovanej na vykonávanie odbornej činnosti v športe, zabezpečuje ich odbornú prípravu a overuje ich odbornú spôsobilosť alebo určuje druhy športových odborníkov pre príslušný šport, od ktorých sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje prax právnym predpisom. Odporúčaná je jednoročná odborná prax v príbuznom odbore alebo kariéra výkonnostného športovca.
ISCO-08
3339
SK ISCO-08
3339005
ESCO
1604
SK NACE Rev. 2
R93
CPA 2015
R93
Príslušnosť k povolaniu
3339005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a techniky kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
psychológia osobnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: pri vyjednávaní
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy a základné pojmy v športovom manažmente
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
finančný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Digitalizácia pracovného miesta
5
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a postupy marketingového a strategického plánovania v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
E-knihy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
5
marketing
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Online interná a externá komunikácia
5
metódy a postupy obchodného vyjednávania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Info etika
Online interná a externá komunikácia
5
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
štruktúra a organizácia športových súťaží, doma a v zahraničí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
národné a medzinárodné dohody a dohovory o ochrane športovcov a ľudských práv
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
aplikácia všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných dohôd týkajúcich sa oblasti športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
kontrola plnenia zmluvných podmienok
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
identifikácia športových talentov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
poskytovanie alebo koordinácia právneho, finančného a kariérneho poradenstva v oblasti športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
reflexia trhu s hráčmi alebo trénermi a vyhľadávanie výhodných transferov pre svojich klientov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava zmluvy s klientom a dojednávanie zmluvných podmienok s treťou stranou v prospech klienta
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Digitálna bezpečnosť
Info etika
6
manažovanie športovcovho imidžu a komunikačnej stratégie s médiami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
5
realizácia stanovenej marketingovej stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
5
zastupovanie športovca pri realizácii domácich a zahraničných transferov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
6
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: komunikácia a príprava písomností v cudzom jazyku
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Online interná a externá komunikácia
4
organizácia a podpora športových súťaží
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.