Kouč

KoučKouč rozvíja osobný a/alebo pracovný potenciál človeka (buď jednotlivca alebo skupiny) prostredníctvom stretnutí, ktoré vedú k aktívnemu hľadaniu riešenia problémov a pozitívnej zmene. Podporuje klientov k definovaniu vlastných cieľov, objavení vnútorných zdrojov a ich využití na ceste k zlepšovaniu ich výkonu či kvality života.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496105/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENCoach
Odporúčaná úroveň vzdelania
S ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát kouča vydaný Slovenskou asociáciou koučov
Poznámka: https://sako.sk/o-nas/certifikacia-koucov/
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2423
SK ISCO-08
2423006
ESCO
854
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2423006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
etické princípy v koučovacom procese
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Etický kódex ICF / SAKo
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
definícia koučovania podľa medzinárodných štandardov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: definícia koučovania podľa medzinárodných štandardov ICF, EMC, Association for Coaching
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
8 kľúčových spôsobilostí kouča
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Princípy a štandardy vymedzujúce koučovanie, Definícia koučovania podľa medzinárodných štandardov (ICF, EMCC, Association for Coaching), Etický kódex ICF/SAKo, 8 kľúčových spôsobilostí kouča: 1. Kouč postupuje v súlade s etickými princípmi, 2. Stelesňuje koučovacie myslenie, 3. Uzatvára a dodržiava dohody , 4. Rozvíja dôveru a pocit bezpečia, 5. Je plne prítomný, 6. Počúva aktívne, 7. Prebúdza uvedomenie, 8. Podporuje klientov osobnostný rast.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
formy vedenia, motivácie a prístupu k druhým ľuďom
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
poradenská psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
zásady riešenia konfliktných situácií, zásady psychohygieny a vytvárania priaznivého pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Sociálne médiá vo vzdelávaní
7
biodromálna psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
E-knihy
Info etika
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
kvalita života
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
E-knihy
Info etika
Otvorené vzdelávacie možnosti
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
E-knihy
Info etika
7
príprava akcií a činov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Pracovať spolu s klientom na navrhovaní činov alebo aktivít („práca v teréne”) mimo koučovacieho sedenia s cieľom pokračovať v skúmaní, zvyšovať mieru uvedomenia, rozširovať možnosti učenia a pokračovať smerom k dosiahnutiu stanoveného cieľa.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Sociálne médiá vo vzdelávaní
7
vytvorenie a dodržiavanie koučovacej dohody
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: definovanie dlhodobého cieľa klienta, vyjasnenie si pravidiel koučovania s klientom (počet, dĺžka stretnutí, reportovanie...)
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Sociálne médiá vo vzdelávaní
7
komunikácia vo vzdelávaní dospelých
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: aktívne počúvanie, účinné pýtanie sa, prebúdzanie uvedomenia klienta
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Sociálne médiá vo vzdelávaní
7
rozvoj učenia sa a osobnostného rastu klienta
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: podpora pri motivácii k učeniu sa, podpora učenia sa klienta, podpora osobnostného rastu
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Sociálne médiá vo vzdelávaní
7
aktívne a priame stretávania sa s klientom
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
facilitácia osobnostného rastu koučovaného
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne médiá vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
uplatňovanie princípov interkultúrnej citlivosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne médiá vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
dodržiavanie etických princípov koučovania
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Etický kódex a medzinárodné štandardy ICF
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
7
vytváranie uvedomenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Schopnosť integrovať a presne vyhodnotiť rôzne zdroje informácií, a ponúknuť interpretácie, ktoré pomáhajú klientovi získať uvedomenie a tým dosiahnuť dohodnuté výsledky.
Ísť nad rámec bezprostredného cieľa. Angažuje sa spolu s klientom v skúmaní s cieľom objavovať, získať náhľad a perspektívu, učiť sa a rásť.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
rozvoj dôvery a pocitu bezpečia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: vytvorenie bezpečného a podporného prostredia
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
koučovanie
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Schopnosť byť plne prítomný a pružne reagovať v interakcii s klientom, byť zvedavý, dôverovať svojej intuícii, reflektovať vypočuté, mať odvahu experimentovať, klásť otázky, ktoré slúžia na to, aby si koučovaný mohol celú situáciu pozrieť z rôznych uhlov pohľadu, využívať humor, odstraňovať prekážky brániacemu v tom, aby sa pohol z miesta, kde je, na miesto, kde túži byť.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Sociálne médiá vo vzdelávaní
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.