Technik metrológ

Technik metrológTechnik metrológ zabezpečuje certifikáciu zariadení a meradiel v laboratóriu v súlade s platnými legislatívnymi normami. Objednáva kalibráciu, resp. overovanie meradiel pred uplynutím expirácie - pripravuje meradlá (meraciu techniku), ktorá podlieha externej kalibrácii v rámci dodávateľských služieb v akreditovaných strediskách kalibračnej služby. Overuje a kontroluje meradlá a schvaľuje protokol o výsledkoch skúšok. Vykonáva dohľad nad platnosťou certifikátov k jednotlivým zariadeniam, meradlám. Vedie evidenciu všetkých referenčných materiálov (vrátane certifikovaných) a aktualizuje ich zoznam....
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
496082/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKKontrolór špecialista
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2015

Osvedčenie zo systému manažérstva merania podľa noriem EN ISO 10012:2003
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Prax v rámci zaškolenia na pracovnú pozíciu.
ISCO-08
3111
SK ISCO-08
3111006
ESCO
1142
SK NACE Rev. 2
M71
CPA 2015
M71
Príslušnosť k povolaniu
3111006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
fyzika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metrológia fyzikálnych veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bezpečnosť materiálov v oblasti metrológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
matematika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metodické pokyny, výklady a usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu a Certifikačného orgánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy overovania meradiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy, pojmy a interné predpisy v oblasti metrológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metrológia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Všeobecná metrológia, metrológia podľa druhu meradla.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy komunikačných rozhraní, systémová integrácia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy koordinácie a kalibrácie prístrojov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady kontroly a nastavovania meradiel
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strojárstvo
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Diagnostika a servis.
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia, normy a materiálové karty
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: V oblasti metrológie.
Perspektíva: Aktuálna
4
interdisciplinárna metrológia, meracie systémy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
laboratórne zariadenia a ich súčasti
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: V metrológii.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie skúšobných metód, navrhovanie a overovanie postupov pri skúškach výrobkov v elekrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie a schvaľovanie meradiel podliehajúcich overovaniu, posudzovaniu a schvaľovaniu v rámci technických metrologických predpisov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dohľad nad platnosťou certifikátov k jednotlivým zariadeniam, meradlám a pod.
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
overovanie a kontrola meradiel pred uplynutím expirácie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
schvaľovanie protokolov o výsledkoch skúšok výrobkov v metrológii
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie predloženej technickej dokumentácie v oblasti metrológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Napr. údaje potrebné na identifikáciu meradla, technický popis meradla a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
presadzovanie platnosti a zrušenia rozhodnutia o schválení typu v oblasti metrológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a skúšky v oblasti metrológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metrologická kontrola a overovanie pred uvedením určených meradiel na trh
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Národné schválenie typu alebo schválenie typu Európskych spoločenstiev.
Perspektíva: Aktuálna
4
samostatné vykonávanie určených výkonov v oblasti metrológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie certifikácie zariadení a meradiel v laboratóriu.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia metrológie v interdisciplinárnom prostredí
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia matematických princípov a prostriedkov v odbore metrológia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie určenými meradlami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
samostatné navrhovanie technických riešení a nasadenie prostriedkov komunikačnej techniky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia metrologického poriadku
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia všetkých referenčných materiálov (vrátane certifikovaných) a aktualizácia ich zoznamu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie o metrologickej činnosti
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
objednávanie potrebných odmerných laboratórnych skiel a zabezpečovanie ich kalibrácie, resp. overenia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s orgánmi štátnej správy pre oblasť metrológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Slovenský metrologický ústav, Slovenský metrologický inšpektorát.
Perspektíva: Aktuálna
4
zaškoľovanie v používaní meradiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kalibrácia meradiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
umiestňovanie overovacej značky
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.