Technik metrológ

Technik metrológTechnik metrológ zabezpečuje certifikáciu zariadení a meradiel v laboratóriu v súlade s platnými legislatívnymi normami. Objednáva kalibráciu, resp. overovanie meradiel pred uplynutím expirácie - pripravuje meradlá (meraciu techniku), ktorá podlieha externej kalibrácii v rámci dodávateľských služieb v akreditovaných strediskách kalibračnej služby. Overuje a kontroluje meradlá a schvaľuje protokol o výsledkoch skúšok. Vykonáva dohľad nad platnosťou certifikátov k jednotlivým zariadeniam, meradlám. Vedie evidenciu všetkých referenčných materiálov (vrátane certifikovaných) a aktualizuje ich zoznam.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
496082/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKKontrolór špecialista
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2015 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému manažérstva merania podľa noriem EN ISO 10012:2003
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Prax v rámci zaškolenia na pracovnú pozíciu.
ISCO-08
3111
SK ISCO-08
3111006
ESCO
1142
SK NACE Rev. 2
M71
CPA 2015
M71
Príslušnosť k povolaniu
3111006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
fyzika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metrológia fyzikálnych veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bezpečnosť materiálov v oblasti metrológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
matematika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
4
metodické pokyny, výklady a usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu a Certifikačného orgánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy overovania meradiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy, pojmy a interné predpisy v oblasti metrológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metrológia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Všeobecná metrológia, metrológia podľa druhu meradla.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy komunikačných rozhraní, systémová integrácia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy koordinácie a kalibrácie prístrojov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady kontroly a nastavovania meradiel
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strojárstvo
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Diagnostika a servis.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové trendy v strojárstve
4
technická dokumentácia, normy a materiálové karty
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: V oblasti metrológie.
Perspektíva: Aktuálna
4
interdisciplinárna metrológia, meracie systémy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
laboratórne zariadenia a ich súčasti
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: V metrológii.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie skúšobných metód, navrhovanie a overovanie postupov pri skúškach výrobkov v elekrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
4
posudzovanie a schvaľovanie meradiel podliehajúcich overovaniu, posudzovaniu a schvaľovaniu v rámci technických metrologických predpisov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dohľad nad platnosťou certifikátov k jednotlivým zariadeniam, meradlám a pod.
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
overovanie a kontrola meradiel pred uplynutím expirácie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
schvaľovanie protokolov o výsledkoch skúšok výrobkov v metrológii
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie predloženej technickej dokumentácie v oblasti metrológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Napr. údaje potrebné na identifikáciu meradla, technický popis meradla a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
presadzovanie platnosti a zrušenia rozhodnutia o schválení typu v oblasti metrológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a skúšky v oblasti metrológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metrologická kontrola a overovanie pred uvedením určených meradiel na trh
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Národné schválenie typu alebo schválenie typu Európskych spoločenstiev.
Perspektíva: Aktuálna
4
samostatné vykonávanie určených výkonov v oblasti metrológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie certifikácie zariadení a meradiel v laboratóriu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové trendy v strojárstve
4
aplikácia metrológie v interdisciplinárnom prostredí
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia matematických princípov a prostriedkov v odbore metrológia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie určenými meradlami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
samostatné navrhovanie technických riešení a nasadenie prostriedkov komunikačnej techniky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
4
realizácia metrologického poriadku
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia všetkých referenčných materiálov (vrátane certifikovaných) a aktualizácia ich zoznamu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie o metrologickej činnosti
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
objednávanie potrebných odmerných laboratórnych skiel a zabezpečovanie ich kalibrácie, resp. overenia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s orgánmi štátnej správy pre oblasť metrológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Slovenský metrologický ústav, Slovenský metrologický inšpektorát.
Perspektíva: Aktuálna
4
zaškoľovanie v používaní meradiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kalibrácia meradiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
umiestňovanie overovacej značky
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Znižovanie alebo optimalizácia surovinovej a energetickej náročnosti (vody, energií, atď.), vývoj alternatívnych možnosti ohrevu pri výrobe, využívanie čistejších technológií – menej náročných na výrobné vstupy, spotrebu energie a pod., recyklácia výrobkov, zvyšovanie životnosti výrobkov, vývoj nových materiálov vhodných na recyklovanie.
Charakteristika:
Titulný obrázok Nanotechnológia je označenie pre vedný odbor, ktorý sa zaoberá tvorbou a využívaním technológií v merítku rádovo nanometrov (do 100nm). Nanotechnológia slúži na manipuláciu s hmotou na nanoúrovni. Využitie nanotechnológií a nanomateriálov v strojárstve je v supertvrdých povrchoch s nízkym trením, samočistiacich nepoškrabateľných lakoch, katalyzátoroch, nanosenzoroch, palivových článkoch, nanostrojoch, nanorobotoch a pod. Výhody tejto technológie však prinášajú aj nové ekologické a zdravotné riziká, kde sa normálne neškodné látky stávajú veľmi nebezpečnými.
Charakteristika:
Titulný obrázok Smart technológie predstavujú rôzne aplikácie pri výrobe, používaní a recyklácii vozidiel s využitím nových postupov a technológií od senzorických systémov, prvkou umelej inteligenci a strojového učenia (AI) až po prvky ako blockchain alebo rozšírená a virtuálna realita (AR/VR). Medzi hlavné oblasti patrí interakcia medzi vodičom a vozidlom, vnímanie prostredia a rozoznávanie objektov v reálnom čase v dopravnej situácii a prvky pre zvýšenie bezpečnosti.
Charakteristika:
Titulný obrázok Rozhodujúcou úlohou strojárstva bude zásadným spôsobom prispieť k transformácii energeticky náročného spracovateľského priemyslu na využitie alternatívnych zdrojov energie v záujme dosiahnutia klimatickej neutrality. Inovačné úsilie bude smerovať k transformácii chemického a oceliarenského priemyslu na využívanie elektrochemických procesov bez fosílnych zdrojov, vybudovaniu energetickej infraštruktúry zásobujúcej priemysel z obnoviteľných zdrojov s využitím hybridných systémov, zvýšovaniu flexibility výrobných procesov schopných prostredníctvom uskladnenia využívať prebytky ako aj dotovať nedostatok dostupnej energie, implementácii zeleného vodíka ako energetického nosiča vo výrobných procesoch, náhrada fosílnych zdrojov tepla mikrovlnným, infračervným a indukčným ohrevom, vývoju vysokoteplotných (> 250 °C) tepelných čerpadiel, ako aj procesov, ktoré lepšie vyhovujú spaľovacím charakteristikám a zmenám v zložení biomasy a organického odpadu. Úlohou strojárstva bude vybudovať všetky priemyselné kapacity spĺňajúce nové energetické a environmentálne normy.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.