Technik meteorológ

Technik meteorológTechnik meteorológ vykonáva meteorologické pozorovania, zhromažďuje ich výsledky, inštaluje, udržuje a obsluhuje meracie zariadenia. Pracuje v oblastiach meteorológie a príbuzných vied, ako je klimatológia, hydrológia, geofyzika, atď.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
496081/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKMeteorologický technik
SKTechnik meteorológie
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Odporúča sa prax ako technik-meteorológ, prípadne pracovné skúsenosti v oblasti meteorológie a klimatológie.
ISCO-08
3111
SK ISCO-08
3111005
ESCO
1144
SK NACE Rev. 2
M74
CPA 2015
M74
Príslušnosť k povolaniu
3111005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
Zákon č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vzťah procesov a javov vyskytujúcich sa v atmosfére
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy zisťovania údajov o meteorologických, klimatických a pôdnych podmienkach
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meteorológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prístrojová technika v meteorológii
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá na zostavovanie meteorologických správ a prieskumov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a pravidlá na pozorovanie nebezpečných hydrometeorologických javov a vysokej úrovne znečistenia prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príručky, pokyny a kódy na výrobu hydrometeorologických pozorovaní
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Pracovník by mal ovládať príručky, pokyny a kódy na výrobu hydrometeorologických pozorovaní, spracovanie a kontrolu ich výsledkov, prenos informácií, syntézu údajov a prípravu referenčných materiálov režimu.
Perspektíva: Aktuálna
4
digitálna bezpečnosť
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Používanie balónov, lietadiel, rakiet a satelitov na sondovanie meteorologických podmienok v atmosfére (jej dolná aj horná časť) a zabezpečiť prenos nameraných údajov na zem.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy merania a pozorovania kvality ovzdušia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy monitorovania a analýz životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
legislatíva v oblasti ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
parametre hodnotenia kvality a znečistenia ovzdušia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v príručkách, pokynoch a kódoch na výrobu hydrometeorologických pozorovaní
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie, kontrola a spracovávanie výsledkov (posudkov) prieskumných prác, meraní a pozorovaní
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie, kontrola a spracovávanie výsledkov (posudkov) prieskumných prác, meteorologických meraní a pozorovaní
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bilancia hodnôt emisií do životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie a kontrola výsledkov hydrometeorologických pozorovaní
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie bežných terénnych hydrologických prác a meraní
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie a monitorovanie množstva a kvality vody v prírode
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účasť na hydrologických prácach na hydrologických a meteorologických staniciach
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie meteorologických prvkov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Teplota vzduchu, Tlak vzduchu, Prúdenie vzduchu (vietor), Vlhkosť vzduchu, Oblačnosť, Zrážky
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie meraní meteorologických prvkov pomocou meracích prístrojov a pozorovanie meteorologických javov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie meraní pre aerológiu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri hydrologickej ochrane
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
meranie a monitorovanie meteorologických údajov s termodynamickými premennými
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vyplýva z vývoja meteorologických prístrojov na meranie a monitorovanie rôznych meteorologických údajov s termodynamickými premennými.
Perspektíva: Budúca
4
prevádzka meracích systémov a monitorovanie znečisťovania ovzdušia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
interpretácia výsledkov hydrogeologických meraní
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie výsledkov merania
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
interpretácia výsledkov geofyzikálnych meraní
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pozorovanie meteorologických javov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
preberanie nameraných dát, kontrola ich kvality a interpretácia výsledkov meteorologických meraní
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a vývoj meteorologických údajov pre potreby klimatológie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s meteorológmi pri vypracúvaní synoptických máp a pri príprave predpovedí
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava referenčných materiálov meteorologického režimu
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Prenos informácií z hydrometeorologických pozorovaní, ich syntéza a príprava referenčných materiálov režimu.
Perspektíva: Aktuálna
4
zhromažďovanie výsledkov meteorologických pozorovaní
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inštalácia a údržba meteorologických meracích prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Inštalácia a údržba meracích prístrojov a zariadení vrátane ich drobných opráv.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a údržba meteorologických prístrojov umiestnených na balónoch, lietadlách, raketách a satelitoch využívaných na sondovanie meteorologických podmienok v atmosfére
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Používanie meteorologických prístrojov umiestnených na balónoch, lietadlách, raketách a satelitoch využívaných na sondovanie meteorologických podmienok v atmosfére (jej dolná aj horná časť) a zabezpečenie prenosu nameraných údajov na zem.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a údržba výpočtovej techniky určenej na monitorovanie, spracovanie a analýzu dát získaných z meteorologických meraní
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Využívať vysokorýchlostné počítače na monitorovanie, spracovanie a analýzu obrovských množstiev dát získaných z meteorologických meraní, ktoré budú po transformácii do numerického meteorologického modelovania využívané v hydrológii, v poľnohospodárstve a na účely environmentálnych a geofyzikálnych štúdií a experimentov.
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzka IT systémov na zber a spracovanie meteorologických údajov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzka satelitných meteorologických systémov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzka prístrojov a zariadení na pozorovanie meteorologických javov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie a zasielanie varovaní a výstrah pred búrkami
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické zabezpečenie prenosu nameraných dát z meteorologických meracích staníc
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Používanie balónov, lietadiel, rakiet a satelitov na sondovanie meteorologických podmienok v atmosfére (jej dolná aj horná časť) a zabezpečenie prenosu nameraných údajov na zem.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia inovatívnych technológií a meteorologických prístrojov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Odráža vývoj meteorologických prístrojov na meranie a monitorovanie rôznych meteorologických údajov s termodynamickými premennými.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Normy (technické normy, ISO normy...)
Mapy
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.