Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Historik (okrem umenia)

Historik (okrem umenia)Historik (okrem umenia) pôsobí ako odborný pracovník v inštitúciách s lokálnou, regionálnou alebo národnou pôsobnosťou. Skúma politické, hospodárske, náboženské a sociálne dejiny národov a regiónov. Ďalej môže byť odborníkom na historický vývoj vedných disciplín, historických procesov a iných fenoménov. Orientuje sa vo všeobecných aj národných dejinách. Dokáže vyhľadávať, kriticky hodnotiť a spracovať písomné alebo hmotné pramene. Analyzuje pri tom historické fakty a historické pramene, pričom využíva uznávané teoreticko-metodologické postupy. Ovláda odborné a vedecké postupy, ktoré mu umožňujú pracovať ako kvalifikovanému odborníkovi vo vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúciách, v inštitúciách zameraných na ochranu kultúrneho dedičstva, zbierkotvorných inštitúciách a archívoch. Získané poznatky aplikuje do spoločenskej praxe publikačnou a prednáškovou činnosťou, prípadne ich využíva pri expertnej činnosti.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496069/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENHistorian
DEder Geschichtsforscher
DEder Historiker
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
665
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2633
SK ISCO-08
2633002
ESCO
1011
SK NACE Rev. 2
M72,M74,P85,R91
CPA 2015
M72,M74,P85,R91
Príslušnosť k povolaniu
2633002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
latinský jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
6
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
6
archeológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
muzeológia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
filozofia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
dejiny praveku, staroveku a stredoveku
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hospodárske a sociálne dejiny
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy historického výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
novšie dejiny
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pomocné vedy historické
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
všeobecné dejiny
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
6
stredoveká a novoveká paleografia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dejiny novoveku
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedecké metódy výskumu a vývoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy, formy a obsah vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Sociálne médiá vo vzdelávaní
6
historická demografia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
etnológia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
historická biografia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dejiny Slovenska
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
6
dejiny slovenského dejepisectva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
história diplomacie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sociálne dejiny Slovenska
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dejiny Európy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
historická geografia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a princípy ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dejiny umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dejiny antického Grécka a Ríma
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch v súvislosti so zbierkovými predmetmi v správe múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
orientácia v dejinách štátnej a cirkevnej správy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plánovanie a projektovanie vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hodnotenie vedecky zistených faktov a analýza údajov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a spracovanie výsledkov do publikácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza, hodnotenie a syntéza údajov z publikačno-citačných a štatistických databáz ako aj z odborných publikácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia historických poznatkov v rôznych oblastiach spoločenského života
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie zásad vedeckej práce, vedecké formulovanie problému, prezentácia výsledkov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zber a spracovanie hmotných a písomných prameňov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhľadávanie archívnych dát a ich spracovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
práca s archívnymi zbierkami, fondami, inventármi a katalógmi
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: vyhľadávanie, skúmanie, hodnotenie, spracovanie, triedenie, katalogizovanie archívnych písomností.
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba odborných textov, vedeckých a odborných príspevkov a monografií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
publikovanie vo vedeckých, odborných a populárno-vedných periodikách
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
expertná, poradenská a prednášková činnosť
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
participácia na realizácii výchovno-vzdelávacích a sprievodných programov v múzeu a galérii
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prednášanie vybraných kapitol v študijných programoch na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie odborných prednášok, seminárov a cvičení
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie historických metód a postupov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Mapy
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.