Filozof

FilozofFilozof odborne analyzuje spoločenské procesy a súvislosti v rôznych oblastiach ľudského života. Analyzuje a popisuje všeobecné princípy a otázky spojené s ľudskou existenciou a konaním. Je odborníkom na kultúrne a umelecké hodnoty, spoločenské a štátovedné otázky a rôzne aspekty ľudského myslenia. Má vysoko rozvinuté vedomosti a zručnosti v oblasti logiky, kritického a analytického myslenia. Uplatňuje sa vo vzdelávacích a vedecko-výskumných inštitúciách, v štátnej správe alebo v medzinárodných inštitúciách, kde využíva svoje argumentačné zručnosti a schopnosť formulovať a kriticky hodnotiť text. Vzhľadom na svoje vedomosti o histórii ľudského zmýšľania a formovaní významných filozofických otázok je schopný vplývať na tvorbu verejnej mienky a podieľať sa na riešení niektorých závažných spoločenských otázok.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496068/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENPhisolopher
DEder Philosoph
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2633
SK ISCO-08
2633001
ESCO
1012
SK NACE Rev. 2
M72,M74,P85
CPA 2015
M72,M74,P85
Príslušnosť k povolaniu
2633001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
klasické jazyky (gréčtina a latinčina)
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
6
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
6
filozofia jazyka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
logika a metodológia vedy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dejiny filozofie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálna a politická filozofia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
antická filozofia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
filozofické myslenie stredoveku
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
filozofia 19. a 20. storočia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
texty z filozofie 20. storočia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
súčasná filozofia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
7
filozofia dejín
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
filozofická antropológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analytická filozofia a jej metódy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
argumenty vo filozofii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metafyzika a gnozeológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
axiológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
semiotika a umenie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spoločenská etika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
7
základy etiky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
7
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné princípy výskumnej a vývojovej činnosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analýzy vo výskume
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Big Data v kontexte kultúry a spoločnosti
7
obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne médiá vo vzdelávaní
Online vzdelávanie
7
filozofia a metodológia sociálnych vied
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociológia pre nesociológov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
politológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formy a metódy administrácie projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
estetika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v analytických metodických prístupoch a nástrojoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
návrh projektov v oblasti filozofie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia filozofických problémov a hypotéz
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a projektovanie vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne médiá vo vzdelávaní
Online vzdelávanie
7
hodnotenie vedecky zistených faktov a analýza údajov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie vierohodnosti rôznych informačných zdrojov a kritické hodnotenie získaných informácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a spracovanie výsledkov do publikácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie výskumných úloh v odbore filozofia, tvorba variantov riešenia a výber optimálneho riešenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia vedeckých poznatkov a metód vo filozofii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorivé a kritické integrovanie poznatkov a faktov z blízkych vedeckých disciplín do filozofie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia historických poznatkov v rôznych oblastiach spoločenského života
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie zásad vedeckej práce, vedecké formulovanie problému, prezentácia výsledkov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
preklad filozofického textu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba odborných textov, vedeckých a odborných príspevkov a monografií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
kritická práca s textom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
publikovanie vo vedeckých, odborných a populárno-vedných periodikách
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore filozofia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
aktívna účasť na domácich a zahraničných filozofických a vedeckých podujatiach
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prednášanie vybraných kapitol v študijných programoch na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.