Kriminológ

KriminológKriminológ vykonáva vysoko odborné vedecké, analytické, tvorivé a koncepčné činnosti a poradenstvo v oblasti výskumu zločinnosti. S použitím poznatkov zo sociológie, psychológie, psychiatrie, kriminalistiky, štatistiky, pedagogiky, trestného práva a iných vedných odborov samostatne alebo s kolektívom realizuje výskum a prieskum, napríklad v oblasti trestnej a sankčnej politiky, foriem trestnej činnosti alebo vývojových trendov kriminality alebo možností a metód prevencie. Prináša nové vedecké poznatky z oblasti odhaľovania zločinu a protispoločenskej činnosti. Spracováva analýzy a prognózy o príčinách a vývoji kriminality, páchateľoch a obetiach kriminality, sankciách a ich efektívnosti. Spracúva návrhy na prevenciu kriminality.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496067/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Odporúča sa ročná prax v príbuzných vedných odboroch.
ISCO-08
2632
SK ISCO-08
2632007
ESCO
1001
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2632007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štatistické metódy vo výskume
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodológia výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nástroje a štatistické databázy v oblasti výskumu, vývoja a inovácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
psychopédia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
formy interpretácie špeciálnopedagogických javov a procesov aj z aspektu pomocných vied patopsychológie, patobiológie a sociálnej patológie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálna pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
etopédia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a metodika sociologických výskumov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociologický výskum
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kriminológia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálna patológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poznatky z oblasti výskumu a vývoja v odbore kriminológia a príbuzných odborov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodológia v oblasti kriminologických výskumov a kriminologického prognózovania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
trestné právo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prognostické metódy a postupy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prípravy návrhov legislatívnych predpisov, vykonávacích právnych predpisov a analyticko-prognostických materiálov, stanovísk k uplatňovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a predpisy výkonu väzby a trestu odňatia slobody
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vedomosti z penológie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovenie metodológie sociologických prieskumov a interpretácia zistených dát pri skúmaní podstaty ľudského správania a sociálnych situácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a spracovanie výsledkov do publikácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza, hodnotenie a syntéza údajov z publikačno-citačných a štatistických databáz ako aj z odborných publikácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie, analyzovanie a syntéza údajov s použitím nástrojov a medzinárodných štatistických databáz v oblasti výskumu vývoja a inovácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vykonávanie diagnostiky a prevencie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interpretácia sociologických dát
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie analýz výsledkov sociologických prieskumov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba stanovísk k právnym predpisom a návrhom na legislatívne zmeny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
implementácia sociologických metód
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie dát a informácií získaných sociologickými prieskumami, popr. ďalších potrebných informácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie a využívanie vedeckých metód a postupov v sociologickom výskume
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov na vykonávanie sociologických prieskumov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
expertná, poradenská a prednášková činnosť
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a organizovanie konferencií a seminárov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
aktívna účasť na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach v oblasti kriminológie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia poradenskej a expertnej činnosti v oblasti kriminológie, prevencie kriminality a penológie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia sociologického výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.