Sociológ

SociológSociológ sa zaoberá skúmaním spoločenských subjektov a javov, spoločenských procesov a vzťahov medzi nimi. Skúma interakciu medzi jedincom a spoločnosťou. Vykonáva vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti a poradenstvo v oblasti výskumu sociálneho prostredia a medziľudských vzťahov. Sociológ je schopný identifikovať a skúmať sociálne javy, procesy a problémy na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Uskutočňuje sociologické výskumy, vytvára alebo aplikuje sociologické teórie, prostredníctvom ktorých reflektuje stav a premeny spoločnosti a jej jednotlivých častí. Využíva existujúce alebo vytvára nové metodologické postupy sociologického výskumu. Získané poznatky prenáša do spoločnosti publikačnou, prednáškovou, pedagogickou, expertnou alebo poradenskou činnosťou. Je uplatniteľný v oblasti výskumu verejnej mienky, marketingu, personalistiky, rozvoja ľudských zdrojov, vo verejnej správe, v podnikateľskom sektore i neziskovom sektore.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496061/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
CSSociolog
ENSociologist
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2632
SK ISCO-08
2632001
ESCO
1003
SK NACE Rev. 2
M72,M73,M74,P85
CPA 2015
M72,M73,M74,P85
Príslušnosť k povolaniu
2632001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
filozofia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základy filozofie. Orientácia vo filozofických problémoch. Základy terminológie a pojmov používaných vo filozofii. Porozumenie kľúčovým problémom filozofie a ich vybraným riešeniam.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
logika a metodológia vedy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy vo výskume
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Sociálne médiá vo vzdelávaní
7
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základy psychológie, psychických procesov a procesy v rámci sociálnej interakcii. Základná terminológia. Vývoj psychológie a jednotlivé školy/smery psychológie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
sociálna psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Psychoanalýza. Personológia. Existenciálna psychológia
Perspektíva: Aktuálna
7
sociológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Terminológia, história sociológie a sociálneho myslenia, metodológia sociologického výskumu, koncepcie a sociologické teórie, minulé a najnovšie sociologické trendy, najnovšie poznatky v sociológii, sociologické disciplíny.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
sociologický výskum
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Projekt vedeckého výskumu v sociológii, adekvátnosť výskumných techník vzhľadom na daný kontext. Primeranosť využitia kvantitatívnych a kvalitatívnych metód. Postupy pri vypracovaní projektu sociologického výskumu.
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálne javy, procesy a problémy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autopiloty v hnacích koľajových vozidlách
Digitalizácia, softverizácia
Rozšírený človek / Augmented human
7
demografia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základy demografie. Základné demografické javy a procesy. Základné informácie o populačnom vývoji. Aplikácia sociologických teórií a analýz v rámci demografického vývoja. Demografia na území Slovenska.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
multikultúrne prvky správania a komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
politológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základy politológie. Základná terminológia a obsah politológie. Súčasné prístupy.
Úvod do problematiky demokracie, foriem vládnutia, vývoja a funkcie politických
strán. Teoretická charakteristika štátu, teórie vzniku štátu, funkcie štátu, občan, občianska spoločnosť, štátna moc.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
ekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základy ekonómie. Koncepty a základná terminológia. Základné ekonomické javy,
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
médiá a spoločnosť
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inštalácia a údržba vonkajších vysokonapäťových vedení pomocou dronov
7
antropológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základy antropológie. Terminológia a smery antropológie. Základy sociálnej antropológie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia problémov a hypotéz, určenie vhodných postupov a techník riešenia v oblasti sociológie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie metodológie sociologických prieskumov a interpretácia zistených dát pri skúmaní podstaty ľudského správania a sociálnych situácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia matematicko-štatistických metód v sociológii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zhromažďovanie, popisovanie, analýza, interpretácia a zovšeobecňovanie získaných poznatkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia výsledkov výskumu v rôznych oblastiach spoločenského života a hospodárskej praxi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorivý prístup k rozvoju sociologickej teórie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorivé integrovanie poznatkov a faktov z blízkych vedeckých disciplín do sociologických analýz
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
implementácia sociologických metód
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia poznatkov z antropológie pri riešení konkrétnych problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie dát a informácií získaných sociologickými prieskumami, popr. ďalších potrebných informácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie a využívanie vedeckých metód a postupov v sociologickom výskume
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov na vykonávanie sociologických prieskumov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie, zber a triedenie vstupných údajov na štatistické zisťovania a analýzy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
publikovanie vo vedeckých, odborných a publikačných periodikách s primeraným citačným ohlasom
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
expertná, poradenská a prednášková činnosť
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
nadviazanie rozhovoru a komunikácia na viacerých úrovniach spoločnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktívna účasť na domácich a zahraničných vedeckých fórach z oblasti sociológie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktívne počúvanie, kladenie otázok, spätná väzba, facilitovanie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia informačných technológií v sociológii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie tímu odborných pracovníkov a koordinácia ich činnosti pri vykonávaní sociologických prieskumov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektovanie, realizovanie, monitorovanie a vyhodnocovanie výskumných projektov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia sociologického výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Pod e-knihou rozumieme digitálnu reprezentáciu knihy s celým radom špecifických vlastností. Predovšetkým je to čitateľnosť na technologických zariadeniach ako počítač, laptop, tablet, či mobilnomtelefóne, ale aj špeciálnom čítacom zariadení – čítačke. Takto má e-kniha v digitálnom svete možnosti rozšírenia bohatstva sprístupniteľných informačných zdrojov aj ich využívanie (napr. interaktivita, či audio-vizuálne prostriedky) pre používateľa. Uvedený pohľad na e-knihy si vyžaduje minimálnu digitálnu gramotnosť používateľa a e-knihu môžu využívať deti od útleho veku. Vlastnosti E-kníh, ako je ich dostupnosť, priestorová nenáročnosť, či cena, urobili e-knihy veľmi populárne. Súčasné technologické zariadenia ako čítačka, tablet, či mobil, umožňujú efektívne nielen prístup k tej ktorej e-knihe na ľubovoľnom mieste, ale aj využitie „hluchých“ časových úsekov. Osobitné miesto má využívanie e-kníh vo všetkých formách vzdelávania, a to súbežne s rozširovaním digitálnej gramotnosti. Klasické učebnice a študijné materiály sú nahradené e-knihou, čo dáva prijímateľovi vzdelávania, vyučujúcemu, poskytovateľovi, ale i samotnému vzdelávaniu nový rozmer. Prijímateľ vzdelávania dostáva do ruky e-knihu, svoju „vlastnú“ kópiu, ktorú môže používať s technologickými prostriedkami, ktoré má rád, nemusí ju osobitne nosiť a aj tak mu je dostupná všade, obsahuje tie najaktuálnejšie informácie, je obohatená o nové funkcionality – môže si robiť do nej poznámky, vyznačiť si vybrané časti, uviesť referencie na obohatenie, či vysvetlenie, využiť rýchle vyhľadávanie potrebných informácií – a je lacnejšia ako tlačená forma. Vyučujúci dostáva do rúk nástroj, s bohatou funkcionalitou, obsah môže doplniť o referencie, ktoré si môže prijímateľ sprístupniť prostredníctvom daného technologického zariadenia, a doplniť a aktualizovať obsah učiva. Pre každého prijímateľa môže mať individuálny prístup, na zabezpečenie najvyššej efektivity osvojenia vedomostí alebo prispôsobenia formy podľa typu znevýhodnenia. Poskytovateľ dostáva nástroj, ktorým môže nielen obohatiť vzdelávanie, ale urobiť ho aj efektívnejším: znížiť náklady na nákup učebníc a študijných materiálov, skladovanie a aktualizáciu informácií. Vzdelávanie môže byť dostupnejšie, inkluzívnejšie a zábavnejšie. Z funkcionality e-kníh vyplýva aj ich významné postavenie pri vzdelávaní na diaľku, alebo online vzdelávaní, pri samoštúdiu. Možnosť sprístupnenia ďalších informačných zdrojov, ich uchovávanie a manipulovanie s nimi, dáva všetky predpoklady udržovať si svoje vedomosti na potrebnej, aktuálnej úrovni. Sem možno tiež zahrnúť aj organizovanie vzdelávacích kurzov so špecifickými požiadavkami na informačné zdroje.
Charakteristika:
Titulný obrázok Hybridné vzdelávanie je kombináciou triednej a online výučby. Zvyčajne sa pridávajú online komponenty a aktivity, aby sa zvýšila angažovanosť a pohodlie študentov aj inštruktorov. Prevrátené učebne sú učebne, v ktorých si študenti prezerajú prednášky a prezentácie iného obsahu online, mimo vyučovacích hodín. Čas v triede sa využíva takmer výlučne na aplikačné aktivity, ako sú napríklad kvízy, skupinové práce, projekty, riešenie problémov, diskusie a debaty. Online obsah kurzu poskytuje príležitosť využiť čas v triede na aktívnejšie a spolupracujúce aplikačné aktivity a menej na prezentáciu obsahu: otázky a odpovede, diskusie, debaty, skupinové projekty, kontroly prípadov atď. Tento spôsob výučby je vhodný pre veľké skupiny, vo vlastnom tempe, s nižšími nákladmi a s väčším efektom.
Charakteristika:
Titulný obrázok Online vzdelávanie si vyžaduje zapojenie pracovnej stanice do počítačovej siete (intranet, internet). Distribúcia učebných materiálov a komunikácia medzi účastníkmi výučby sa deje prostredníctvom sieťových komunikačných prostriedkov. Príkladom je vzdelávanie cez internet. Internet je možné využiť vo vzdelávaní troma základnými spôsobmi:  internet ako výučbový prostriedok v tradičnej forme výučby,  internet ako zdroj učebných informácií pre dištančnú formu výučby,  riadená výučba využívajúca internet ako výučbové prostredie. Vzhľadom k presunu veľkej časti spoločnosti do domáceho prostredia sú práve takéto interaktívne vzdelávania na vzostupe, pričom tematicky nie je takáto forma vzdelávania nijako obmedzená. Zároveň vznikajú rôzne platformy, kde môžu ľudia takéto formy kurzov, konzultácii a vzdelávania ponúkať a vyhľadávať. Nároky na študujúceho pri online vzdelávaní sú podstatne odlišné než pri prezenčnom štúdiu. Študujúci si musí dobre plánovať čas, rozvrhnúť štúdium a ostatné aktivity tak, aby dodržal termíny skúšok, odovzdávanie samostatných úloh či projektov. Od účastníka online vzdelávania sa vyžaduje, aby bol dostatočne vysoko motivovaný, aktívny a schopný pracovať samostatne a v neposlednom rade musí byť ochotný a schopný prevziať zodpovednosť za svoje vlastné štúdium. On-line kurzy umožňujú interakciu nielen medzi inštruktorom a študujúcimi, ale i medzi účastníkmi navzájom, a to diskusiou a kritikou práce ostatných. Interakcia v e-learningu je recipročná aktivita, obojsmerná komunikácia medzi ľuďmi a prístrojmi. Je možné špecifikovať dva hlavné druhy interakcie: interakciu medzi študujúcim a učivom a interpersonálnu interakciu, či už vo vzťahu lektor – účastník alebo medzi účastníkmi navzájom.
Charakteristika:
Titulný obrázok Otvorené vzdelávacie zdroje (OVZ) - otvorené poskytovanie vzdelávacích zdrojov prostredníctvom informačných a komunikačných technológií na účely konzultácií, používania a spracovania komunitou užívateľov na nekomerčné použitie. OECD za OVZ považuje „digitalizovaný materiál ponúkaný otvorene a slobodne pedagógom, študentom a samoštudentom na použitie a opakované použitie na účely výučby, štúdia a výskumu." UNESCO pod OVZ rozumie „vzdelávacie, študijné alebo výskumné materiály, ktoré sú súčasťou public domain alebo sprístupnené pod licenciou umožňujúcou použitie, spracovanie a distribúciu.” Spoločné základné prvky sa opakujú a sú nasledovné: slobodná a otvorená forma dostupnosti materiálu, možnosť (opakovaného) použitia a spracovania materiálu. Znižujú sa náklady pri vytváraní vzdelávacích zdrojov, zlepšuje sa flexibilita vzdelávania, vzdelávací obsah je možné kombinovať s inými zdrojmi, vylepšiť a aktualizovať.
Charakteristika:
Titulný obrázok Pripájanie vonkajších vedení VVN sa štandardne realizuje pomocou vysokozdvižných plošín, avšak s použitím dronov a pomocného lanka je možné tieto práce výrazne uľahčiť a zrýchliť. Podobne by boli možné pomocou dronov realizovať drobné úpravy a inštalácie prídavných zariadení na vedeniach.
Charakteristika:
Titulný obrázok Rozšírený človek je technológia, kde sú k ľudskému telu alebo do tela zvádzané zariadenia a implantáty rozširujúce schopnosti jedinca. Napr. epidermálmna flexibilná elektronika na komunikáciu, ovládanie prostredia (ovládanie strojov alebo umožnenie prístupu rýchlou autentifikáciou), alebo získavanie spätnej väzby z prostredia (vlhkosť, teplota...). Vyššou úrovňou sú technológie umožňujúce rozšírenie/posilnenie zmyslov pre vyššiu alebo špecifickú úroveň senzorického vnímania. Najpokročilejšou aplikáciou je technológia spájajúca mozog s počítačom. Ide o priamu komunikačnú cestu medzi mozgom a externým zariadením. Tieto systémy sú často zamerané na pomoc, rozšírenie alebo opravu ľudskej kognitívnej alebo zmyslovo-motorickej funkcie. Praktické využitie možno nájsť v mnohých aplikáciách, napr. rýchle odpovede na jednoduché otázky, prevod myšlienok na text, ovládanie prostredia na monitore a v neposlednom rade prevádzku neuro-protéz, ktoré sa zameriavajú na obnovu poškodeného sluchu, zraku a pohybu.
Charakteristika:
Titulný obrázok V budúcnosti bude automatizovaný systém preberať kontrolu nad vozidlom počas celej resp. len na určitú fázu cesty, (či už s alebo bez ľudského dohľadu). Autopiloty v hnacích koľajových vozidlách budú okrem autonómnej prevádzky vyhodnocovať celý rad ďalších bezpečnostných, ekonomických a environmentálnych cieľov počas jazdy. Bezpečná a spoľahlivá prevádzka takýchto systémov vyžaduje rad senzorov, ktoré merajú okolie vozidla (polohu, prekážky), spoľahlivé a bezpečné prepojenie medzi ostatnými vozidlami a náležitou infraštruktúrou. Automatizované systémy zabezpečia kontrolu prevádzky koľajového vozidla na celej linke, resp. na jej jednotlivých častiach, a to pri účasti vodiča, alebo bez jeho priamej účasti. Autopilot zabezpečí okrem iných funkcií aj zber informácií z prevádzky vozidla, z pohľadu jeho bezpečnej prevádzky. Zber informácií prebehne prostredníctvom senzorov, ktoré mapujú cestu, vonkajší priestor okolo vozidla, vzdialenosti medzi vozidlami na dopravnej ceste a výmenu informácie medzi vypravenými vozidlami na linke. Využitie z hľadiska vzdialenej budúcnosti je aj pri bezpilotných vlakoch.
Charakteristika:
Sociálne médiá vo vzdelávaní zvyčajne zahŕňajú Internet, komunikačné kanály mobilných zariadení a nástroje, ktoré dokážu medzi sebou navzájom zdieľať názory a obsah. Už ako vyplýva z názvu, sociálne média zahŕňajú budovanie komunity a sietí a podnecovanie ich používateľov k účasti a zapájaniu sa.“ (CIPR, 2011) Sociálne média sú digitálne média, ktoré podnecujú používateľov k účasti, interakcii a zdieľaniu. Najdôležitejšia vlastnosť týchto kanálov sociálnych médií je povzbudzovanie používateľov a zákazníkov k interakcii a vytváraniu svojho vlastného obsahu. Sociálne médiá môžu byť použité ako nástroj na komunikáciu typu peer-to-peer nielen študentmi, ale aj učiteľmi a školiteľmi. Môže tiež zlepšiť komunikáciu učiteľov a študentov alebo pomôcť zvýšiť interaktivitu vyučovacích prístupov. Jeho primárnou úlohou je uľahčiť prístup k informáciám, čo z neho robí užitočný nástroj aj pre neformálne a informálne vzdelávanie.
Charakteristika:
Titulný obrázok Ide o digitálnu transformáciu procesov, ktoré sa týkajú dokumentov a činnosti osôb. Cieľom je dodatočným spracovaním získať väčší úžitok z existujúcich informácií a transformovať ich na procesy riadené počítačom. Výsledkom je digitalizácia procesov, ako napr. komunikácia s technickou podporou pomocou hlasového bota počas hlásenia technických problémov. Ľudská pracovná sila sa tak musí preorientovať na nové špecializácie s vyššou pridanou hodnotou. Tým vzrastá potenciál na inovácie, nové produkty a služby.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.