Vychovávateľ (okrem vychovávateľa pre deti so špeciálnymi potrebami)

Vychovávateľ (okrem vychovávateľa pre deti so špeciálnymi potrebami)Vychovávateľ (okrem vychovávateľa pre deti so špeciálnymi potrebami) poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom v školskom zariadení pri uskutočňovaní výchovného programu a zodpovedá za kvalitu priebehu a výsledky výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania alebo poskytuje výchovu v zariadení sociálnej pomoci.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496059/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Odpis registra trestov
Poznámka: doklad preukazujúci bezúhonnosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2359
SK ISCO-08
2359005
ESCO
773
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2359005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
všeobecná pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: výchova, formulácia výchovných cieľov, princípov, foriem, metód a prostriedkov
Perspektíva: Aktuálna
4
rôzne formy motivácie detí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príslušná dokumentácia v odbore a príklady jej použitia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy diagnostiky a autodiagnostiky výchovno-vzdelávacej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy tvorby výchovných programov pre deti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy porovnania podmienok, princípov, obsahu, stratégie, metód, zásad, foriem, prostriedkov výchovno-vzdelávacej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pedagogika voľného času, teória výchovy, špeciálna pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
didaktika a didaktická technika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: všeobecná didaktika
didaktická technika využiteľná vo výchove mimo vyučovania (projekčná, audiovizuálna a zvuková technika, interaktívne tabule, výpočtová technika)
Perspektíva: Aktuálna
4
hudobná pedagogika
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: rozvoj detí a žiakov v hudobnej výchove
Perspektíva: Aktuálna
4
vývinová psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: zmeny v správaní detí a žiakov
Perspektíva: Aktuálna
4
školská a pedagogická psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: psychologické zákonitosti výchovno-vzdelávacieho procesu, psychológia výchovy
Perspektíva: Aktuálna
4
sociálna psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: vplyv sociálnych faktorov na psychiku detí a žiakov
Perspektíva: Aktuálna
4
znaky a príčiny syndrómu vyhorenia a princípy psychohygieny
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
biologické, psychologické a sociologické aspekty vývinu detí a mládeže
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
patopsychológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: psychológia detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: výber vhodných spôsobov a metód komunikácie s deťmi a žiakmi s rešpektovaním individuálnych rozdielov
Perspektíva: Aktuálna
4
všeobecne záväzné právne predpisy pre oblasť výchovy a vzdelávania detí v čase mimo vyučovania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady racionálnej výživy
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: zdravá a správna výživa z hľadiska zabezpečenia fyziologických potrieb organizmu detí a žiakov
Perspektíva: Aktuálna
4
zdravie a zdravý životný štýl
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hygiena detí a mládeže
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zlepšovanie zdravia detí a žiakov prostredníctvom starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky, podpora správneho spôsobu života detí a žiakov
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
estetika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie a projektovanie edukačného procesu v súlade so školským vzdelávacím programom a individuálnymi potrebami uchádzačov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia projektov na prevenciu sociálno-patologických javov detí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
integrácia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikovanie krátkych dramatických predstavení pre žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia v písomnej i verbálnej podobe v materinskom a štátnom jazyku s verejnosťou a s rodičmi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie didaktických pomôcok vo výchovno-vzdelávacej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia a hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia výchovno-vzdelávacej činnosti s akceptáciou obsahového zamerania a profilácie školského zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozvíjanie výtvarných, pohybových, hudobných schopností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozvíjanie vzťahu detí k hovorenému slovu, k materinskému jazyku, k umeleckej a náučnej literatúre
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozvíjanie základných sebaobslužných a hygienických návykov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozvíjanie základných zásad spoločenskej etikety a podieľanie sa na tvorbe estetického prostredia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozvíjanie zásad zdravej výživy, dodržiavanie jej základných zásad a princípov zdravého životného štýlu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie materiálnych a technických prostriedkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie najnovších informačno-komunikačných technológií a mediálnych edukačných programov v pedagogickej praxi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hra na hudobnom nástroji
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Hudobné nástroje a pomôcky
Modelárske a sochárske nástroje, pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.